5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
SSAB's sustainability operations

Hållbar verksamhet

Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i världen, med en nollvision avseende olyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. Vår högsta prioritet är att erbjuda en säker och trygg miljö för våra medarbetare, uppdragstagare och besökare.

Läs mer

Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i världen, med en nollvision avseende olyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. Vår högsta prioritet är att erbjuda en säker och trygg miljö för våra medarbetare, uppdragstagare och besökare.

Säkerheten i fokus

Varje medarbetare hos SSAB har ett personligt ansvar för att arbeta säkert varje dag. Detta är ett grundläggande krav för att arbeta hos SSAB. Arbetarskydd är en viktig del av hur vi bedriver vår verksamhet och är integrerat i vårt ledningssystem. Utöver säkerheten fokuserar SSAB även på förebyggande hälsovård och hälsovård för att främja medarbetarnas totala välmående. För att uppnå målet med noll olyckor och arbetsrelaterade skador kommer SSAB att göra följande:

 • Säkerställa att säkerheten beaktas i alla aktiviteter och beslut i hela företaget
 • Samarbeta för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar genom att identifiera, utvärdera och eliminera risker
 • Systematiskt identifiera och eliminera de bakomliggande orsakerna till inträffade olyckor och händelser, i syfte att förhindra att de upprepas
 • Se till att ledningen och linjeorganisationen ansvarar för arbetsmiljöarbetet, med hjälp av specialister inom området. Alla SSAB-medarbetare är ansvariga för sin egen och andras säkerhet i sin egen arbetsmiljö. Vi måste avbryta arbetet och instruera kollegor och leverantörer om de tar risker eller bryter mot säkerhetsbestämmelserna. Allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt måste avbrytas
 • Säkerställa att alla chefer föregår med gott exempel.  De är ansvariga för arbetsmiljön och måste uppträda som goda förebilder
 • Säkerställa att alla medarbetare får alla nödvändiga instruktioner, samt den utbildning och den utrustning som krävs för att kunna arbeta säkert 
 • Uppfylla eller överträffa alla tillämpliga lagar, regler och SSABs egna krav
 • Fastställa tydliga mål och genomföra regelbunden uppföljning för att se till att dessa mål uppfylls

Säkerhetsledning inom SSAB

I syfte att förbättra säkerheten har SSAB en företagsövergripande grupp med säkerhetsexperter och en ledningsgrupp för säkerhetsarbetet. Ledningsgruppen består av erfarna chefer från alla SSABs divisioner, samt från dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction. Gruppen är det beslutsfattande organet för företagsövergripande säkerhetsfrågor. Gruppen ansvarar också för att främja en positiv säkerhetskultur inom företaget. Gruppens ordförande under 2016 var Sakari Kallo, Vice President Operations inom SSAB Europe.  

Expertgruppens huvudsakliga syfte är att dela information och kunskap om divisionernas säkerhetsprogram, uppnådda resultat, bra arbetsmetoder, allvarliga incidenter och rekommendationer när det gäller förebyggande åtgärder. Gruppen förbereder också företagsövergripande initiativ som säkerhetsledningsgruppen beslutar om. SSABs säkerhetsledningssystem uppfyller kraven i den internationella normen OHSAS 18001.

Säkerhet för underleverantörer

Varje år arbetar hundratals medarbetare från externa företag på SSAB, i synnerhet inom områdena underhåll och reparationer. Underleverantörer gallras med avseende på säkra arbetsmetoder och företagen samarbetar med SSAB för att garantera säkerheten för alla som arbetar på SSABs anläggningar. SSAB tillhandahåller också säkerhetsutbildningar och diskussionsforum för våra underleverantörer i syfte att öka deras säkerhetsmedvetande.

Läs mer om vårt arbete inom hälsa och säkerhet här

För mer information om hur man ska vara ansvarsfull och agera säkert - se våra säkerhetsvideor:

Ta ansvar. Agera säkert. För dig själv.

Ta ansvar. Agera säkert. För dina medarbetare och kunder.

Ta ansvar. Agera säkert. För din familj och dina vänner.

Framsteg för säkerhetskulturen i Tavastehus

SSAB Europes anläggning i Tavastehus har under 2015 gjort goda framsteg inom säkerheten. År 2015 uppnådde Tavastehus en tolv månader lång period utan en enda olycka som ledde till frånvaro

Läs mer

Framsteg för säkerhetskulturen i Tavastehus

SSAB Europes anläggning i Tavastehus har under 2015 gjort goda framsteg inom säkerheten. År 2015 uppnådde Tavastehus en tolv månader lång period utan en enda olycka som ledde till frånvaro

Anläggningens mål för 2015 var att ha färre än 6 olyckor per en miljon arbetstimmar, jämfört med en olycksfallsfrekvens på 9,5 olyckor per en miljon arbetstimmar under 2014. Olycksfallsfrekvensen har sjunkit och var 1,9 under 2015, vilket klart överskrider målet.

Det minskade antalet olyckor är ett resultat av systematisk utbildning i säkerhet för både anläggningens förmän och medarbetare i främsta ledet. Utbildningen ”Måste ingripa” betonade vikten av att ingripa vid osäkra arbetsförhållanden och ta ansvar för både kollegor och sig själv. Man fokuserade även på en introduktion för sommarjobbare och ingen av dessa var inblandade i någon olycka under 2015.

Säkerhetsinformation visas på anslagstavlor och intranätet. Säkerhetsrundor och ”säkerhetsstunder” är ytterligare verktyg som förmännen använder varje dag för att förbättra säkerhetskulturen. Dessa verktyg är avsedda att engagera så många människor som möjligt i att förbättra säkerheten på arbetet.

I syfte att förbättra de bästa arbetsmetoderna skickar SSAB Europes anläggningar säkerhetsvarningar till andra anläggningar i samband med olyckor och incidenter.

Stålproduktion

Stålproduktion är resurskrävande och genererar koldioxidutsläpp. Den mest betydande miljöpåverkan uppstår vid SSABs produktionsanläggningar i Luleå, Borlänge, Oxelösund, Brahestad, Tavastehus, Mobile och Montpelier. Påverkan på närmiljön omkring SSABs produktionsanläggningar har dock minskat betydligt med tiden. SSAB har åtagit sig att arbeta med ständiga förbättringar som syftar till att minimera negativ miljöpåverkan från företagets verksamhet.

Stålets hållbarhet och dess möjlighet att återvinnas

Stål är ett hållbart material med egenskaper som främjar en hållbar utveckling, vilket behövs för att uppfylla kraven hos en växande befolkning.

Läs mer

Stålets hållbarhet och dess möjlighet att återvinnas

Stål är ett hållbart material med egenskaper som främjar en hållbar utveckling, vilket behövs för att uppfylla kraven hos en växande befolkning.

Kombinationen av stålets styrka, möjlighet till återvinning, tillgänglighet, flexibilitet och rimliga kostnad gör stålet unikt.

På grund av dess hållfasthet och slitstyrka håller stål längre än andra material. Detta innebär att mindre nya råvaror måste köpas in. Produktens hållbarhet bidrar till att minska förbrukningen av jungfruliga råvaror.

Dessutom kan stålet återvinnas om och om igen utan att förlora sina egenskaper. Stål är världens mest återvunna material. Teoretiskt sett skulle allt nytt stål kunna tillverkas från återvunnet stål. Men det är inte praktiskt genomförbart på grund av den långa livslängden för stålprodukter, med tanke på stålets styrka och hållbarhet. Runt 75 procent av alla stålprodukter som någonsin har tillverkats är idag fortfarande i bruk.

Två processer för stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål. Processerna skiljer sig beroende på vilket råmaterial som används i processen, och den kan vara antingen järnmalmsbaserad eller skrotbaserad.

Läs mer

Två processer för stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål. Processerna skiljer sig beroende på vilket råmaterial som används i processen, och den kan vara antingen järnmalmsbaserad eller skrotbaserad.

Vid skrotbaserad ståltillverkning är koldioxidutsläppen mindre än en tiondel av de som genererats i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning. Idag utgör den skrotbaserade tillverkningen cirka 30 procent av efterfrågan på nytt stål, vilket betyder att vi är beroende både av stål som tillverkas av skrot och stål som tillverkas av nya material, så kallad järnmalmsbaserad masugnstillverkning. År 2050 räknar man med att det skrotbaserade stålet kommer att täcka 50 procent av efterfrågan, vilket innebär att de resterande 50 procenten kommer att fortsätta utgöras av stål som har tillverkats av nytt material.

På SSAB producerar vi stål från järnmalm i Norden och från skrot i USA. I SSAB som helhet användes 45 procent skrot i stålproduktionen under 2014. SSAB använder ungefär 20 procent skrot i samband med ståltillverkningen i Norden, och 100 procent i USA. Processerna har helt olika miljömässiga förutsättningar.

1. Järnmalmsbaserat stål i Sverige och Finland

SSABs stålproduktion i Norden är masugnsbaserad. Råjärn tillverkas genom att reducera järnmalmen. Sedan läggs koks och kol till i masugnen. Denna process ger upphov till koldioxid.

Med den nuvarande tekniken är det inte möjligt att tillverka stål utan att det skapas koldioxid.
Processen har utvecklats och den förbättrats kontinuerligt för att bli mycket effektivare, med processgaser och spillenergi som utnyttjas för produktion av el och fjärrvärme.

Internationella jämförelser visar att SSABs masugnar ligger i framkant när det gäller låga utsläpp av koldioxid per ton råjärn. Det finns flera orsaker till detta: användningen av högvärdiga råvaror i form av järnmalmspellets, koks av hög kvalitet, och effektiva processer där masugnarna producerar utan avbrott.

Ett stort antal användbara restprodukter såsom värme, gas, slagg och stoft återvinns för att minimera avfall.

 
2. Skrotbaserad tillverkning i USA

Stål är ett av världens mest återvunna material. SSABs produktionsanläggning i USA producerar stål genom att enbart använda skrot. En viss mängd kol och naturgas används i tillverkningsprocessen, i huvudsak används elektricitet till smältning av skrotet.

Generellt sett är koldioxidutsläppen mindre än en tiondel av de utsläpp som genereras i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning.

Minskad miljöpåverkan från stålproduktionen

Vi strävar efter att konstant förbättra vår energieffektivitet.

Ståltillverkning är en energiintensiv process som resulterar i koldioxidutsläpp. SSAB försöker ständigt hitta nya sätt att optimera energiflödet i tillverkningsprocessen och minska mängden inköpt energi. Vi försöker också minska koldioxidutsläppen genom hela vår produktion och värdekedja.

Material- och energieffektivitet i produktionen

Utsläppen från stålproduktionen följs noga upp och kan minskas ytterligare genom att kontinuerligt minska material- och energianvändningen i processerna. Lägre materialförbrukning innebär att vi får ut mer från mindre material, vilket leder till förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser.

Järn- och stålproduktion ger upphov till en rad olika restprodukter. Återanvändning av material i ståltillverkningen minskar behovet av nya råvaror, vilket ger minskade koldioxidutsläpp och mindre avfall. Material som inte kan återanvändas internt kan vidareförädlas till biprodukter och säljs externt, vilket ger intäkter samtidigt som koldioxidutsläppen minskar då de ersätter naturresurser i andra branscher.

SSABs produktionsprocesser är energiintensiva. Systematiskt arbete kring energianvändning och energiåtervinning i alla anläggningar, såväl som elproduktion från processgaser i vissa stålverk, säkerställer hög energieffektivitet och begränsar utsläppen. Processgaser som masugnsgas, koksverksgas och konvertergas genereras under järn- och ståltillverkningen. Ånga och varmvatten produceras också. Dessa energiflöden återvinns för att generera el och värme, vilket sparar ytterligare fossila bränsleresurser. De energirika gaser som inte kan användas i stålproduktionen används i lokala kraftverk, vilket förser SSAB med ca 45 (43) % av den el som krävs för stålproduktionen i Sverige och Finland. Värme genereras i konvertrar där järn omvandlas till stål. Sedan 1980-talet har återvunnen värme använts för att producera fjärrvärme i Luleå, Brahestad och Oxelösund. Den återvunna värmen står för ca 90 % av det lokala fjärrvärmebehovet.

Återcirkulering av material inom SSABs ståltillverkning

Läs mer

Återcirkulering av material inom SSABs ståltillverkning

Återcirkulering av material i ståltillverkningen minskar behovet av nya råvaror och minskar produktionskostnaderna

SSABs ståltillverkning ger upphov till ett antal värdefulla restprodukter som kan återcirkuleras. Av totalt cirka fyra miljoner ton restprodukter från den malmbaserade produktionen i Norden 2014 har 47 procent återcirkulerats i SSABs ståltillverkning. Ett exempel på detta är den nya metoden för att torka slam som togs i bruk i Luleå 2014, som har resulterat i att över 12 000 ton slam från LD-konvertern (där material renas med hjälp av syrgas) förvandlats till briketter. Briketterna används som råvara i stället för att skickas till deponi. Dessutom har nästan 8 000 ton skänkslagg, som uppkommer i stränggjutningsprocessen i Luleå, använts som råvara i masugnen i stället för att deponeras. I Brahestad används avsvavlingsslagg och en del av skänkslagget i intern byggnation av infrastruktur. Utvecklingsarbete görs för att maximera intern användning av metallkomponenter som separeras från slaggen. Idag används det mesta av det järnhaltiga materialet från slaggen internt.

Extern försäljning av biprodukter

Läs mer

Extern försäljning av biprodukter

Det är inte alla material som kan återcirkuleras i ståltillverkningen. I vissa fall skapas nya intäktsströmmar genom att bearbeta materialet till biprodukter så att det kan säljas externt.

Till exempel säljs masugnsslagg till vägbyggnationer och cementindustrin. 2014 bearbetades 32 procent av restprodukterna från den malmbaserade stålproduktionen till biprodukter och såldes externt.

Avfallshantering och deponi

Det finns restprodukter från produktionsprocesser som inte har något miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart tillämpningsområde. Dessa restprodukter måste därför tas bort från tillverkningsprocessen. På SSAB omfattar den här typen av avfall rökgasslam som inte kan utnyttjas på grund av dess fysiska och kemiska egenskaper. Styrning och uppföljning av bolagets deponi är strikt reglerade av lagar och myndigheter. Det deponerade avfallet ska hanteras på ett sådant sätt att även dessa resurser skulle kunna utnyttjas i framtiden. SSAB Americas äger inte, och har ingen egen utrustning för avfallstransporter eller deponier, och de hanterar enbart statligt godkända deponier. Innan avfall klassas som deponi-material utförs noggranna tester och klassificering av en specialiserad tredjepartsentreprenör.

Återvinning av däck i Alabama

Läs mer

Återvinning av däck i Alabama

SSAB Americas har haft ett program för däckåtervinning i Alabama. I programmet används skrotade däck som ersättningsmaterial för kol som används till att ladda ljusbågsugnen (EAF).

Sedan 2003 har SSAB återanvänt mer än fem miljoner slängda däck. Programmet stödjer även SSABs utbildningsfond. I tio års tid har SSAB donerat 100 000 dollar per år till lokala skolor för inköp av viktiga förnödenheter och utrustning, allt som en direkt följd av kostnadsbesparingarna från återvinningsprogrammet för skrotade däck.

Merox - med fokus på hållbarhet

Läs mer

Merox - med fokus på hållbarhet

I Norden arbetar SSABs verksamhet Merox för att optimera värdet av SSABs biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

Merox verksamhet täcker hela värdekedjan från FoU och produktion till marknadsföring och försäljning. Verksamheten består huvudsakligen av tre delar: återcirkulering av material till SSABs ståltillverkning, bearbetning och försäljning av produkter externt samt hantering av avfall som inte kan återcirkuleras eller bearbetas till nya produkter. Detta inkluderar hantering av material som skickas till deponi i Norden. Merox levererar produkter globalt och har sex produktionsanläggningar i Sverige och Finland. 2014 hanterade Merox cirka fyra miljoner ton restprodukter, varav 47 procent återcirkulerades, sex procent användes för intern konstruktion, 32 procent såldes externt, nio procent lagras temporärt och sex procent skickades till deponi.Merox’s operations cover the whole value chain from R&D and production to marketing and sales. The operations primarily consist of three parts; recirculation of materials to SSAB production, processing and selling products externally and managing waste that cannot be recirculated or processed into new products. This includes the handling of material sent to landfill in the Nordics. Merox delivers products globally and has six production facilities in Sweden and Finland. In 2014, Merox handled around 4 million tonnes of residuals; 47% was recirculated, 6% was used for internal construction, 32% was sold externally, 9% was put into temporary storage and 6% was sent to landfill.

Högpresterande organisation

En högpresterande organisation är ett viktigt element i SSABs strategi och en väsentlig möjliggörande faktor för att företaget ska kunna uppnå sina ambitiösa strategiska mål.

En högpresterande organisation är ett viktigt element i SSABs strategi och en väsentlig möjliggörande faktor för att företaget ska kunna uppnå sina ambitiösa strategiska mål. 

SSAB och Rautaruukki gick samman 2014. Sedan dess har organisationen omformats och förenklats så att SSAB står bättre rustat att möta marknadens efterfrågan. I slutet av 2016 hade antal anställda minskat med drygt 2 500 jämfört med tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki.

En högpresterande organisation ger en struktur för att anpassa handlingar, beteenden och färdigheter till den strategiska riktningen och de kompetenser som verksamheten kräver. 
Det finns fyra huvudsakliga prioriteringar som syftar till att skapa en högpresterande organisation:

 • Förbättrad säkerhet med målsättningen att vara världens säkraste stålföretag
 • Förbättrad produktivitet genom kontinuerliga förbättringar 
 • Stärka prestationskulturen 
 • Utveckla ledarskapet och medarbetarengagemange

 

SSAB One - vår ledningsfilosofi

SSAB One är vår gemensamma ledningsfilosofi. Den omfattar SSABs vision, värderingar och principer som tillsammans stakar ut riktningen och en strategisk ram för företaget. Att vi använder ordet ”ledning” innebär inte att filosofin endast avser cheferna, utan den är relevant för var och en av SSABs medarbetare. Vi kan endast lyckas involvera alla i SSABs utvecklingsarbete när alla medarbetare är väl insatta i vår ledningsfilosofi. SSAB One ger oss en gemensam ram och ett språk för företagets olika delar. 

SSAB One är en gemensam nämnare för förbättringsstrukturen inom SSAB. Genom att säkerställa att vi förstår SSAB One och att företagets vision är vårt gemensamma syfte, följa våra värderingar samt använda våra principer kommer vi uppnå våra grundläggande mål.

SSAB One har två målsättningar:

 • Förbättra våra flöden baserat på efterfrågan från kunder
 • Involvera och engagera alla medarbetare i kontinuerliga förbättringar

Principer:

 • Normalläge: Vi kan bara bli bättre om vi har definierat och visualiserat det normala tillståndet. Detta gör det lättare för alla att se hur säkerhet, kvalitet och effektivitet återspeglar vårt sätt att arbeta. Det är lätt att se avvikelser och åtgärda dem omedelbart
 • Rätt från mig: Var och en av oss säkerställer att vi gör saker rätt redan från början. Vi förhindrar att eventuella fel går vidare i produktionsflödet. Vi har ett systematiskt sätt att hantera avvikelser och fel och lära oss av dem 
 • Lära och förbättra: Utveckling är en del av det dagliga arbetet. Chefer coachar sina team och ger varje medarbetare förutsättningar att bidra med sin kunskap och sitt engagemang
 • Kundbehovet styr: Vi förstår kundens behov och fokuserar på att förbättra alla aktiviteter som skapar värde för kunden
   

Stärka prestationskulturen

Engagemang och prestation mot mål

Det är ett centralt element för SSAB som högpresterande organisation att enskilda prestationer ligger i linje med företagets strategiska riktning. Tydlighet avseende målen och förväntningarna på prestationer, såväl som feedback, är viktiga möjliggörande faktorer för att kunna hantera förändringar och uppnå resultat på ett effektivt sätt. Vid årliga resultat och planeringssamtal kan alla medarbetare och chefer följa upp resultat, ge ömsesidig feedback, diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen, planera framtida prestationer och personlig utveckling. SSAB ser över och justerar belöningsstrukturer kontinuerligt för att se till att mål och resultatstyrning stöds på ett effektivt sätt. Våra chefs- och medarbetarkriterier är viktiga för att exemplifiera hur vi värderar en bra prestation. Det är viktigt att vi matchar möjliga kandidater med utvecklingsmöjligheter för att kunna utveckla en högpresterande organisation.

Medarbetarengagemang

SSAB genomför medarbetarundersökningar för att mäta engagemang och ge medarbetare möjligheter att ge uttryck för åsikter angående ett antal viktiga ämnen.

Läs mer

Medarbetarundersökning

SSSAB genomför medarbetarundersökningar för att mäta engagemang och ge medarbetare möjligheter att ge uttryck för åsikter kring sin arbetssituation. Undersökningarna bidrar till förståelsen av drivkrafterna bakom medarbetarnas engagemang och till att identifiera förbättringsområden relaterade till ledarskap, prestationer och engagemang. Resultatet av undersökningarna används på alla organisationsnivåer, med början i koncernledningen. Under 2016 har vi bland annat använt resultaten för att förbättra vår process för medarbetarsamtal.  Ett annat exempel hur undersökningen använts är att produktionsteamen utvecklat nya och bättre arbetssätt för att hantera konflikter.
Baserat på undersökningens resultat ansvarar varje chef för att planera, genomföra och följa upp förbättringar med sitt eget team.

Mångfald ger möjligheter

SSAB är ett kunskapsbaserat företag. Våra framgångar är starkt beroende av våra medarbetares kompetens.

Läs mer

Utnyttja mångfaldens möjligheter

SSAB är ett kunskapsbaserat företag. Våra framgångar är starkt beroende av våra medarbetares kompetens. SSAB har ca 16 000 medarbetare med varierande demografisk bakgrund i fler än 50 länder.

Våra framgångar är starkt beroende av våra medarbetares kompetens och engagemang. SSAB har en global verksamhet, med  cirka 15 000 medarbetare med varierande demografisk bakgrund i fler än 50 länder. Det är väsentligt att vi utnyttjar denna mångfald - en förutsättning för att vi ska kunna möta våra kunders behov. Att vi uppskattar och arbetar för mångfald är dock inte tillräckligt för att öka vårt medarbetarengagemang och finansiella resultat. SSAB strävar efter att uppnå ett inkluderande ledarskap och företagskultur, vilket innebär att medarbetarna känner tillhörighet och att de har jämlika möjligheter att bidra och vara framgångsrika.

Traditionellt sett är stålbranschen mansdominerad och SSAB är, med 19 % kvinnliga medarbetare, inget undantag. Vi anser att en förbättrad balans mellan könen bidrar positivt till vår prestationskultur och gör att vi bättre kan möta våra kunders behov. I syfte att öka antalet kvinnor i den högsta ledningen lanserade SSAB under 2015 ett mångfaldsmål som syftar till att kvinnor ska inneha 30 % av företagets högsta ledningsbefattningar vid slutet av 2019. 

SSAB har som långsiktigt mål att öka antalet kvinnliga medarbetare i hela företaget. Kvinnor på höga ledningsbefattningar fungerar som viktiga förebilder för andra, vilket är en faktor som driver utvecklingen. För att ytterligare påskynda denna process har vi under 2016 startat ett internt mentorprogram. Programmet var framgångsrikt och kommer hållas igen under 2017. Processen är ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte för både mentorn och adepten, där de kan utmana varandra, utbyta erfarenheter, vidga sina perspektiv och bygga nätverk över hela organisationen. SSAB har även flera andra initiativ för att öka medvetenheten om och främja mångfald och integration inom företaget:

 • Interna workshops och sessioner som fokuserar på mångfald och inkludering med seniora chefer
 • Global chefsförsörjning 
 • Global medarbetarundersökning
 • Konsortieprogram för ledarskapsutveckling
 • Nätverk och interna mentorprogram  
 • Vår ledningsfilosofi, SSAB One, är ett viktigt verktyg för hur vi kan integrera och arbeta med inkludering i vårt dagliga arbete
 • Samarbete med andra företag och myndigheter: På flera platser i Sverige samarbetar SSAB med de lokala kommunerna för att skapa praktikplatser för personer med olika bakgrund, inklusive utlandsfödda personer. Deltagarna får en möjlighet att vara en del av en arbetsplats, lära sig ett annat språk och att lära känna arbetsmarknaden i Sverige
 • För att säkerställa att de olika initiativen inom detta område genomförs enligt planerna, har SSAB utsett en samordnare för mångfaldsarbetet på koncernnivå  

Läs mer om vårt arbete inom mångfald och om SSAB som arbetsgivare här 

Global process för chefsplanering

En stark tillgång till potentiella chefer är inte bara ett krav för en högpresterande organisation, utan även ett strategiskt val för SSAB.

Läs mer

En stark tillgång till potentiella chefer är inte bara ett krav för en högpresterande organisation, utan även ett strategiskt val för SSAB

Ledare är av högsta vikt för att uppnå resultat, skapa en inkluderande kultur samt hantera förändringar. Företaget använder en global process för chefsplanering och årliga utvärderingar för att säkerställa ett fast grepp om, och förståelse för, vår ledarskapskapacitet. 

SSAB identifierar interna potentiella ledare och utvecklar deras färdigheter på ett systematiskt sätt. Målsättningen är att ha interna kandidater för att tillsätta chefspositioner. I denna process utvärderas alla chefer på SSAB mot företagets ledarskapskriterier och successionsplaner upprättas. 

Resultaten från chefskartläggningen används aktivt i divisionerna och på koncernnivå under hela året för riktade aktiviteter inom kompetensutveckling, bemanning och som stöd för organisationsutvecklingen.