5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
Su

Hållbart erbjudande

En av de viktigaste drivkrafterna i vårt hållbarhetsarbete är tanken att hållbarhet och prestanda, som rör våra kunders produkter och processer, hör ihop. Genom att hantera vår verksamhet på ett hållbart sätt kan vi både uppnå vår ambition om att bli en av de mest hållbara stålföretag i världen samtidigt som vi förbättrar vår möjlighet att leverera starka finansiella och operativa resultat. För att leverera på våra hållbarhetsmål, utvecklar SSAB nya initiativ inom vårt hållbara erbjudande som visar tydliga fördelar för våra kunder och stärker vår företagskultur av att skapa partnerskap för hållbarhet och prestanda.
Customer business in focus

I nära samarbete med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna.

Läs mer

I nära samarbete med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att ständigt förbättra erbjudandet.

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att ständigt förbättra erbjudandet.aI motsats till många stålföretag som endast säljer via distributörer, arbetar SSAB även direkt med OEM-företag, tillverkare och underleverantörer via sin egen säljpersonal. Vi stödjer våra kunder så att de kan utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter. Detta ger slutkunden en högre produktivitet och därmed lägre kostnader.  

För att förbli branschledande kommer SSAB att fortsätta att investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma innovativa samarbetsprojekt som syftar till att få det bästa möjliga av SSABs höghållfasta och avancerade höghållfasta stål. Samtidigt strävar SSABs egen organisation efter att uppnå högsta standard i termer av produktkvalitet, kortare ledtider och tillförlitliga leveranser.

Utveckling i samarbete med kunderna

Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett tippflak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs kvalificerade ingenjörer med att stödja kunden i att utveckla lösningar som använder varje stålkvalitet på bästa sätt. På så sätt gör SSAB det möjligt för kunderna att producera starkare, lättare och mer hållbara slutprodukter.

Med ett omfattande nätverk av lokala servicecenter, tillhandahåller SSAB tjänster för monteringsfärdiga produkter och stålbearbetning så att kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet. Våra servicecenter kan leverera spaltade band, plåt som kapats till önskad längd och andra format enligt kundens specifikationer. På så sätt kan kunden öka effektiviteten i sin produktion, minska avfall och förbättra kvaliteten på slutprodukten.

SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster med ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer.

 • Anpassad produktutveckling och ingenjörskunskap
 • Omfattande designsupport och tjänster för färdigmonterade produkter
 • Pålitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster

SSAB Tech Support:
har en hög närvarograd lokalt över hela världen och kan besöka kunderna med kort varsel för att lösa akuta problem eller inleda samarbete kring utvecklingsprojekt på längre sikt. SSAB Tech Support kan besvara kundernas allmänna frågor om design, svetsning, formgivning och slitage, och teamet har ett nära samarbete med SSABs specialistgrupper vid Knowledge Service Centers för frågor som kräver mer djupgående sakkunskap. Tech Support är den första kontaktpunkten för kunder som vill få teknisk support från SSAB.

Forskning och utveckling

SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerlig och fokuserad forskning och utveckling. SSAB genomför marknadsdriven forskning och utveckling, med fokus på produktutveckling, kundapplikationer och processutveckling. Relevanta kundsegment identifieras genom en strukturerad process där lättare, starkare och mer hållbara stålapplikationer uppfyller kritiska funktioner och ger mervärde.

SSABs forskningsarbete styrs av utgångspunkten att SSABs produkter ska vara förstahandsvalet för kunder över hela världen och ska utgöra standard för prestatanda inom de utvalda marknadssegmenten.

Forsknings- och utvecklingscenter

 • Borlänge och Oxelösund (Sverige)
 • Brahestad och Tavastehus (Finland)
 • Montpelier (Iowa, USA)

Nästan en fjärdedel av medarbetarna vid dessa forskningsanläggningar har doktorsexamen från toppuniversitet inom olika tekniska områden. Denna unika kunskapsbas lägger grunden för spjutspetsforskning inom stålindustrin. Utöver produktförbättringar fokuserar forsknings- och utvecklingsteamen även på produktions- och processutveckling.

SSABs forskning och utveckling inriktas huvudsakligen på avancerade höghållfasta stål och slitstål, med betoning på de segment där kraven på stålet är särskilt hårda. Bättre miljöprestanda har även varit en viktig drivkraft för utvecklingsarbetet. Detta märks i höghållfasta stål som möjliggör en mer energieffektiv transport och lägre koldioxidutsläpp. Slutligen är kunskapen om produktionsprocesser, återvinning av material och en effektiv användning av resurser även mycket viktiga delar av SSABs forskning och utveckling.

SSABs centrala faktorer för forskning och utveckling:

 • Marknadsdriven forskning och utveckling
 • Kvalificerade och skickliga medarbetare
 • Effektiv portfölj- och projekthantering
 • Fokus på effektiv problemlösning
 • Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och innovation
 • Starka externa nätverk

Balanserad projektportfölj

För att förbli marknadsledare inom höghållfasta stål måste SSAB upprätthålla ett långsiktigt perspektiv för forskning och utveckling. Därför inser SSAB nödvändigheten av långsiktig utveckling och vissa projekt kan pågå så länge som fem till tio år.

Utvecklingsprojekten inleds med utgångspunkt från kunderna, förändringar i omvärlden eller marknadsanalys eller utvecklas kring grundläggande behov som avser stålets centrala egenskaper. SSAB strävar efter att uppnå en god balans mellan dessa kategorier. 

 

Eftermarknadsverksamhet

Eftermarknaden har alltid utgjort en viktig del av SSABs verksamhet. Mycket av SSABs kunnande kommer från erfarenheter inom reservdels-, reparations- och underhållsverksamheten, där nya idéer föds och många nya produkter utvecklas.

Hardox Wearparts

 • Ett internationellt nätverk för kunder som tillverkar komponenter av Hardox slitstål
 • Erfarenhet och data från nätverket används för att vidareutveckla utbudet, inklusive utveckling av lösningar för kundernas eftermarknadsbehov

Hardox Wearparts är en helhetsleverantör av slitstål – nätverket betjänar kunder inom eftermarknad och inom branscher som gruvdrift, stenbrott och återvinning. För att betjäna kunder i dessa segment, har SSABs slitstålsportfölj utvidgats för att innefatta hårdpåsvets och kompletterande produkter. Vi kan mäta och identifiera slitningar på befintlig utrustning, analysera användningsförhållanden och behov samt beräkna fördelarna med användning av nya och förbättrade verktyg, till exempel 3D-skanning eller beräkningsverktyget Wear Calc.

Tillsammans med över 270 företag som ingår i nätverket Hardox Wearparts, fortsätter SSAB att växa och utveckla verksamheten över hela världen.

Läs mer om

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel

Kundcase

Styrkan i SSABs hållbara erbjudande utgörs av kvaliteten i våra stål kombinerat med vår kunskap om att designa applikationer, tillsammans med våra kunder, för att maximera stålets egenskaper.

Läs mer

Koldioxidbesparingar vid uppgradering till HSS – livscykelanalys

Illustrationen visar ett hypotetiskt case där 1 miljon ton höghållfast stål (HSS) ersätter 1,3 miljoner ton standardstål som används i fordon.

 1. Vid uppgradering till ett höghållfast stål kommer applikationen att behålla sin prestanda trots att mindre stål används. Detta resulterar i viktbesparingar i applikationen som innebär att mindre stål behöver produceras. Dessutom behövs mindre resurser. 
 2. Så mycket som 90 % av minskad miljöpåverkan kan relateras till användningsfasen av lättare fordon, genom minskad bränsleförbrukning.
 3. I ett livscykelperspektiv visar detta fall att stora besparingar kan uppnås genom att använda höghållfast stål. (Källa: Jernkontoret, miljöforskningsprogrammet ”Stålkretsloppet”, beräknas utifrån den genomsnittliga livslängden av den europeiska bilparken.)

A) När 300 000 ton mindre stål måste produceras kommer koldioxidutsläppen från leverantörer att minska med 200 000 ton eftersom det krävs mindre energi och råvaror.
B) Minskningen av 300 000 ton stål har resulterat i en minskning om 500 000 ton mindre koldioxidutsläpp från SSABs stålproduktion.
C) Vid uppgradering av den nuvarande europeiska bilparken kommer koldioxidutsläppen att minska med 7,3 miljoner ton.
D) Den totala koldioxidbesparingen i detta hypotetiska fall är runt 8 miljoner ton.
Why high-strength steel
Sustainable offering

Hållbarhet och höghållfasta stål

Potentialen för att minska vikten och samtidigt öka produktiviteten och hållbarheten hos slutprodukter är en viktig miljöaspekt ur livscykelperspektiv.

Läs mer

Hållbarhet och höghållfasta stål

SSAB erbjuder kunderna ett brett urval av höghållfasta och slitstarka stål som möjliggör en mer effektiv energi- och materialanvändning samt ger styrka och hållbarhet för de tillämpningar där de används. Lättare fordon innebär även högre lastkapacitet och lägre bränsleförbrukning.

2016 lanserade SSAB konceptet SSAB EcoUpgraded, som belyser miljöfördelarna med att uppgradera till höghållfasta stål, innebärande lägre utsläpp tack vare lägre vikt, förbättrad bränsleekonomi och ökad livslängd, och också att SSABs kunder använder mindre mängd stål när de uppgraderar till höghållfasta stål.

30 % lättare släp med SSABs höghållfasta stål jämfört med användning av traditionella stålkvaliteter

Optimerad vikt och bränsleförbrukning inom transportsegmentet

De miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att använda höghållfasta stål är betydande för aktiva konstruktioner som släp, lastbilar, materialhanterings- och lyftutrustning samt entreprenadmaskiner. För dessa tillämpningar kan fordonens vikt minskas genom användning av SSABs höghållfasta stål som möjliggör användning av tunnare plåttjocklek och ny konstruktionsdesign. Ny design kan även minska produktionskostnaderna, till exempel genom mindre behov av svetsning. 

Lägre fordonsvikt innebär högre nyttolastkapacitet, lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Vikten på släp som tillverkas av SSABs höghållfasta stål kan minskas med upp till 30 % jämfört med användning av traditionella stålkvaliteter. I tillämpningar som lyftutrustning, där det krävs hög bärförmåga, möjliggör användningen av höghållfasta stål starkare konstruktionslösningar. Samtidigt minskas konstruktionens materialtjocklek, vilket leder till minskad materialvikt som kan leda till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Fordonstillverkarna efterlyser även lätta, hållbara material med bra miljöegenskaper och som framställts med hög resurseffektivitet. SSABs kallvalsade avancerade höghållfasta stål gör det möjligt att utveckla säkrare och lättare fordon med lägre utsläppsnivåer. Våra avancerade höghållfasta stål har utvecklats särskilt för säkerhetstillämpningar bilar, där kraven är höga vad gäller låg vikt och hög energiupptagningsförmåga. 

Ökad livslängd för maskiner och utrustning

SSABs slitstål är seghärdade (Q&T) stål som används för olika maskiner och utrustningar inom segmenten gruvdrift, stenbrott, återvinning och vägbyggnad. Alla dessa tillämpningar förutsätter att stålet är hårt och starkt, vilket är utmärkande för seghärdade stål. Användning av seghärdat stål i skopor, krossar, schaktblad, kvarnar och tippvagnar ger extra slitstyrka, vilket i sin tur förbättrar maskinernas prestanda och förlänger deras livslängd. Dessutom medför lättare maskiner kostnadsmässiga fördelar för slutanvändarna och minskad miljöpåverkan under maskinernas livstid.

Lägre energianvändning och förbättrad miljöprestanda genom ytbeläggningar

SSAB utvecklar nya, effektiva ytbeläggningar som minskar energianvändningen och underhållskostnaderna, förbättrar ytans hållbarhet och förlänger byggnaders livslängd. Det finns flera olika beläggningar som bidrar till en mer miljövänlig och hållbar konstruktion. Termiska beläggningar reflekterar solinstrålning när de används på byggnadens utsida och värmestrålning vid användning på byggnadens insida, vilket ger minskad energianvändning för uppvärmning och kylning. Vissa beläggningar är delvis baserade på vegetabilisk olja i stället för fossil olja – en teknik som SSAB har patent på och som är unik på marknaden. Resultatet är en förbättrad ytbelagd stålprodukt med längre livslängd och mindre miljöpåverkan.

 

 

Läs mer om vår produktportfölj med höghållfasta stål: 

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel