5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
Su

Hållbart erbjudande

En av de viktigaste drivkrafterna i vårt hållbarhetsarbete är tanken att hållbarhet och prestanda, som rör våra kunders produkter och processer, hör ihop. Genom att hantera vår verksamhet på ett hållbart sätt kan vi både uppnå vår ambition om att bli en av de mest hållbara stålföretag i världen samtidigt som vi förbättrar vår möjlighet att leverera starka finansiella och operativa resultat. För att leverera på våra hållbarhetsmål, utvecklar SSAB nya initiativ inom vårt hållbara erbjudande som visar tydliga fördelar för våra kunder och stärker vår företagskultur av att skapa partnerskap för hållbarhet och prestanda.
Customer business in focus

I nära samarbete med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna.

Läs mer

I nära samarbete med kunderna

SSABs affärsmodell bygger på ett nära, långsiktigt samarbete med kunderna. Det innebär att SSAB fortlöpande utvecklar nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att ständigt förbättra erbjudandet.

I motsats till många stålföretag som framförallt säljer via distributörer har SSAB också direktkontakt med slutanvändarna via sin egen säljpersonal. Vi hjälper våra kunder att utveckla bättre och mer konkurrenskraftiga produkter. Vi hjälper dem att höja produktiviteten och därmed att sänka sina kostnader.

För att förbli branschledande kommer SSAB att fortsätta att investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma innovativa samarbetsprojekt som handlar om hur man får ut det bästa möjliga av SSABs höghållfasta stål. Samtidigt strävar organisationen efter att uppnå högsta standard i termer av produktkvalitet, kortare ledtider och tillförlitliga leveranser.

Utveckling i samarbete med kunderna

Så tidigt som möjligt under utvecklingen av en ny produkt – oavsett om det är ett tippflak, en dumper eller en kran – arbetar SSABs kvalificerade ingenjörer med att stödja kunden i att utveckla lösningar som använder varje stålkvalitet på bästa sätt. På så sätt gör SSAB det möjligt för kunderna att producera starkare, lättare och mer hållbara slutprodukter.

Med ett omfattande nätverk av lokala servicecenter över hela världen, tillhandahåller SSAB tjänster för monteringsfärdiga produkter och stålbearbetning så att kunderna kan fokusera på sin huvudsakliga verksamhet. Våra servicecenter kan leverera spaltade band, plåt som kapats till önskad längd och andra format enligt kundens specifikationer. På så sätt hjälper vi våra kunder att förbättra effektiviteten i sin produktion, minska avfall och att förbättra kvaliteten på slutprodukten.

SSAB Shape kombinerar högklassiga stålprodukter med tekniska tjänster och bearbetningstjänster som erbjuds genom våra egna center för mervärdestjänster och ett världsomfattande nätverk av bearbetningsleverantörer.

 • Anpassad produktutveckling och ingenjörskunskap
 • Omfattande designsupport och tjänster för färdigmonterade produkter
 • Pålitliga, skräddarsydda logistik- och lagertjänster

SSAB Tech Support:
SSAB Tech Support har en hög närvarograd lokalt över hela världen och kan besöka kunderna med kort varsel för att lösa akuta problem eller inleda samarbete kring utvecklingsprojekt på längre sikt. SSAB Tech Support kan besvara kundernas allmänna frågor om design, svetsning, formgivning och slitage, och teamet har ett nära samarbete med SSABs specialistgrupper vid Knowledge Service Center för frågor som kräver mer djupgående sakkunskap. Tech Support är den första kontaktpunkten för kunder som vill få teknisk support från SSAB.

Forskning och utveckling

SSABs sakkunskap kring höghållfasta stål baseras på kontinuerlig och fokuserad forskning och utveckling. SSAB genomför marknadsdriven forskning och utveckling, med fokus på produktutveckling, kundapplikationer och processutveckling. Relevanta kundsegment identifieras genom en strukturerad process där lättare, starkare och mer hållbara stålapplikationer uppfyller kritiska funktioner och ger mervärde. SSABs forskningsarbete styrs av utgångspunkten att SSABs produkter ska vara förstahandsvalet för kunder över hela världen och ska utgöra standard för prestatanda inom de utvalda marknadssegmenten.

Forsknings- och utvecklingscenter

 • Borlänge och Oxelösund (Sverige)
 • Brahestad och Tavastehus (Finland)
 • Montpelier (Iowa, USA)

Nästan en fjärdedel av medarbetarna vid dessa forskningsanläggningar har doktorsexamen från toppuniversitet inom olika tekniska områden. Denna unika kunskapsbas garanterar spjutspetsforskning inom stålindustrin. Utöver produktförbättringar fokuserar forsknings- och utvecklingsteamen även på produktions- och processutveckling.

SSABs forskning och utveckling fokuseras huvudsakligen på avancerade höghållfasta stål och slitstål, med betoning på de segment där efterfrågan på stålet är särskilt viktig. En ökad miljömedvetenhet har även varit en viktig drivkraft för utvecklingsarbetet. Detta märks i höghållfasta stål som möjliggör en mer energieffektiv transport och lägre koldioxidutsläpp. Slutligen är kunskapen om produktionsprocesser, återvinning av material och en effektiv användning av resurser även mycket viktiga delar av SSABs forskning och utveckling.

SSABs centrala faktorer för forskning och utveckling:

 • Marknadsdriven forskning och utveckling
 • Kvalificerade och skickliga medarbetare
 • Effektiv portfölj- och projekthantering
 • Fokus på effektiv problemlösning
 • Arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och innovation
 • Starka externa nätverk

Några viktiga segment och vanliga tillämpningar där vi har lyckats minska vikten på olika applikationer inkluderar lyftkranar, trailers, dumprar, tippflak, återvinningscontainrar.

Läs mer om

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel

Kundcase

Styrkan i SSABs hållbara erbjudande utgörs av kvaliteten i våra stål kombinerat med vår kunskap om att designa applikationer, tillsammans med våra kunder, för att maximera stålets egenskaper.

Läs mer

Koldioxidbesparingar vid uppgradering till HSS – livscykelanalys

Illustrationen visar ett hypotetiskt case där 1 miljon ton höghållfast stål (HSS) ersätter 1,3 miljoner ton standardstål som används i fordon.

 1. Vid uppgradering till ett höghållfast stål kommer applikationen att behålla sin prestanda trots att mindre stål används. Detta resulterar i viktbesparingar i applikationen som innebär att mindre stål behöver produceras. Dessutom behövs mindre resurser. 
 2. Så mycket som 90 % av minskad miljöpåverkan kan relateras till användningsfasen av lättare fordon, genom minskad bränsleförbrukning.
 3. I ett livscykelperspektiv visar detta fall att stora besparingar kan uppnås genom att använda höghållfast stål. (Källa: Jernkontoret, miljöforskningsprogrammet ”Stålkretsloppet”, beräknas utifrån den genomsnittliga livslängden av den europeiska bilparken.)

A) När 300 000 ton mindre stål måste produceras kommer koldioxidutsläppen från leverantörer att minska med 200 000 ton eftersom det krävs mindre energi och råvaror.
B) Minskningen av 300 000 ton stål har resulterat i en minskning om 500 000 ton mindre koldioxidutsläpp från SSABs stålproduktion.
C) Vid uppgradering av den nuvarande europeiska bilparken kommer koldioxidutsläppen att minska med 7,3 miljoner ton.
D) Den totala koldioxidbesparingen i detta hypotetiska fall är runt 8 miljoner ton.
Why high-strength steel
Sustainable offering

Hållbarhet och höghållfasta stål

Potentialen för att minska vikten och samtidigt öka produktiviteten och hållbarheten hos slutprodukter är en viktig miljöaspekt ur livscykelperspektiv.

Läs mer

Hållbarhet och höghållfasta stål

Potentialen för att minska vikten och samtidigt öka produktiviteten och hållbarheten hos slutprodukter är en viktig miljöaspekt ur livscykelperspektiv. SSABs höghållfasta stål ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara lösningar. Höghållfasta stål är starkare än standardstål. Det innebär att det används mindre stål i tillverkningsprocessen av en produkt, vilket även det minskar koldioxidutsläppen. Det leder i sin tur till en förbättrad totalekonomi, minskade miljöeffekter och produkter med längre livslängd.

Miljöfördelar med att använda höghållfast stål

Minskad vikt

Höghållfasta stål är starkare än standardstål. Det är i synnerhet sträckgränsen som är högre. Att motstå en given fysisk belastning kräver mindre höghållfast stål än vad det skulle göra om man använde sig av standardstål. Följaktligen är applikationer som använder höghållfast stål lättare. Den högre sträckgränsen kan ge viktbesparingar på upp till 30 procent för delar som har uppgraderats till höghållfast stål.

Minskad användning av naturresurser i tillverkningsprocessen

Forskning visar att viktminskningar i applikationer av höghållfast stål kan vara så mycket som 30 procent för uppgraderade delar. Det innebär att cirka 30 procent mindre stål används. Eftersom mindre stål krävs minskar även mängden naturresurser (järnmalm, legeringsämnen, koks, kol och energi) som används i tillverkningsprocessen.

Minskad bränslekonsumtion

Transporter svarar för cirka 20 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Jernkontorets forskningsprogram visar att användningen av höghållfasta stål i tunga fordon kan minska de globala koldioxidutsläppen i transportsektorn med fem procent.

Användning av höghållfasta stål kan leda till en minskning av den totala fordonsvikten med upp till tio procent. Det resulterar i en minskning av bränsleförbrukningen med ungefär fem procent, vilket i sin tur leder till en motsvarande femprocentig minskning av användningen av fossila bränslen, som är en begränsad resurs. Samtidigt minskar även koldioxidutsläppen med fem procent.


Ökad lastkapacitet för timmerbilar

I konstruktioner där vikten är betydelsefull (t.ex. i lastbilar, containrar och kranar), kan en viktminskning omvandlas rakt av till en ökad lastkapacitet och en motsvarande minskning av miljöpåverkan.

Användningen av en lätt design tillverkad av höghållfast stål innebär en stor potential för att minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. En viktminskning på ca tio procent i timmerbilar motsvarar en ökning av lastförmågan med två ton. Om man exempelvis tar en virkeslast på 40 ton innebär en ökning med två ton att lastkapaciteten ökar med fem procent. Som ett resultat av detta kan ytterligare tio timmerstockar transporteras vid varje resa, motsvararande en minskning av det totala transportavståndet med fem procent. Under den 10-åriga tekniska livslängden av en sådan timmerbil minskar följaktligen koldioxidutsläppen med cirka 120 000 kilo samtidigt som dieselkostnaderna går ned eftersom transportsträckan kan minskas med 90 000 km.


Ökad livslängd

Större hållfasthet och högre slitmotstånd ökar produktens livslängd. Lastbilar och containrar som är tillverkade av höghållfast stål kan bära mer last, både per resa och, eftersom de kan användas längre, totalt under deras livslängd. Under ett fordons livslängd kan dessutom applikationer som innehåller höghållfast stål (snarare än standardstål) minska förbrukningen av resurser, bränslen och material. Längre, ”mer effektiva” livslängder har även en positiv effekt på miljön.

 

Läs mer om vår produktportfölj med höghållfasta stål: 

Strenx performance steel

Hardox wear plate

Docol high strength steel