5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
SSAB and sustainability

SSAB och hållbarhet

För SSAB är hållbarhet en naturlig del i vår verksamhet och kärnan i vår vision. Vi är övertygande om att genom att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat.

SSAB's Sustainability srategy and targets

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stödjer SSABs övergripande strategi, ”Taking the lead”

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stöder SSABs övergripande strategi. SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. Genom att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. SSAB sammanfattar arbetet inom hållbarhet i tre fokusområden.

Hållbart erbjudande

SSABs produkter utgår från ett hållbarhetsperspektiv och är grunden i det värdeerbjudande som vi erbjuder våra kunder och andra intressenter. Kärnan i verksamheten består av att utveckla och producera avancerat höghållfast och seghärdat stål, vilka är starkare än standardstål. SSAB kan därmed hjälpa kunderna att producera lättare och starkare produkter, vilket minskar deras miljöpåverkan.

Läs mer om vårt hållbara erbjudande


Hållbar verksamhet
SSABs fokus på operationell effektivitet säkerställer att företaget arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. SSAB arbetar med kontinuerliga förbättringar i syfte att minimera utsläpp genom att öka material- och energieffektivitet samtidigt som SSAB erbjuder medarbetarna en trygg och säker arbetsplats med möjligheter till individuell och professionell utveckling.

Läs mer om vår hållbara verksamhet


Ansvarsfull partner
Att bidra till de samhällen och orter där SSAB verkar är en integrerad del i hur vi bedriver vår verksamhet. Att agera som en ansvarsfull partner avser hur SSAB hanterar risker
och tar ansvar för affärsetik och för leverantörskedjan.

Läs mer om hur vi agerar som en ansvarsfull partner

SSAB and sustainability, materiality
Global drivers and trends

Globala megatrender och SSABs respons

Det finns många globala megatrender och drivkrafter som påverkar våra samhällen, bland annat demografiska förändringar, frågor relaterade till livsmedelssäkerhet och andra aspekter. För oss är det viktigt att förstå och följa dessa trender för att kunna bidra till en fortsatt hållbar utveckling.

Läs mer

Trender och drivkrafter i stålbranschen

På lång sikt väntas den globala stålmarknaden växa med 2–3 % per år, drivet av fortsatt tillväxt globalt, större efterfrågan från en växande medelklass i tillväxtländer, samt genom utveckling av nya  användningsområden. Man uppskattar att tillväxtmarknaderna i Afrika, Indien och Latinamerika kommer att växa över genomsnittet, medan en måttlig efterfrågetillväxt förväntas på våra hemmamarknader. På lång sikt förväntas efterfrågan i Kina att vara oförändrad, i och med att den kinesiska ekonomiska tillväxten övergår från att vara beroende av export och infrastruktur till att drivas mer av inhemsk  konsumtion.

Det största problemet för branschen som helhet är fortsatt överkapacitet då detta leder till en prispress som i ökande grad påverkar alla stålproducenters verksamhet. Situationen förväntas gradvis bli bättre under de kommande åren, driven av efterfrågetillväxt, lägre investeringstakt samt eventuellt en strukturell avveckling av gammal kapacitet, särskilt i Europa och Kina. 

Övergången från standard- till höghållfasta stål kommer att accelerera under det kommande årtiondet. De flesta användarna av stål måste kontinuerligt förbättra prestanda på sina produkter och  höghållfasta stål möjliggör lättare och starkare applikationer. Höghållfasta stål möjliggör även högre energieffektivitet till nytta för slutanvändare och är väsentliga för att uppfylla strängare miljökrav.

Om vi ser på specifika segment förväntas de flesta områden uppleva en stabil utveckling under de kommande åren. Fordonssegmentet har uppvisat positiv tillväxt den senaste tiden och hela segmentet lätta fordon väntas utvecklas ännu starkare på tillväxtmarknaderna framöver. Inom byggbranschen har utvecklingen varit stabil på en låg nivå och förbättringar väntas för sektorn under kommande tid. 

Inom gruvbranschen finns det grundläggande faktorer som talar för en positiv långsiktig efterfrågan på höghållfasta stål, trots de aktuella utmaningarna. Utvecklingen inom energisektorn har påverkats negativt av låga energipriser, men kommer långsiktigt att få stöd av en växande befolkning och ökad inkomst per capita.

Världen behöver stål 

Innebörd

 • Historiskt sett har stålkonsumtionen vuxit i linje med BNP 
 • Det moderna samhället är beroende av stål. Den kraftiga globala urbaniseringstrenden kommer att stödja efterfrågetillväxten på stål under de kommande årtiondena 
 • Stål har flera unika egenskaper som exempelvis återvinningsbarhet och det finns få material som kan ersätta stål 
 • På kort och medellång sikt förväntas en måttlig tillväxt, då efterfrågan i Kina förväntas vara svag och i bästa fall vara oförändrad

Möjligheter och hot

 • Tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknaderna och inom vissa segment som transportsektorn och segmentet anläggningsmaskiner för byggindustrin (Dessa krävs för utveckling av städer)
 • Långsam tillväxt på mogna marknader 
 • Bättre tillgång till skrot i och med att insamlingsgraden ökar på tillväxtmarknaderna 

SSABs respons

 • Ledande global ställning inom höghållfasta stål och möjlighet att ta del av tillväxten inom tillväxtmarknaderna 
 • Stark ställning inom segment såsom tunga transporter och anläggningsmaskiner – sektorer som aktiveras av urbanisering
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna

 

Överkapacitet i Kina formar dynamiken i industrin 

Innebörd

 • Kina har överinvesterat i ny kapacitet och underlåtit att ta äldre, föråldrad produktion ur bruk. Detta har medfört ökad överkapacitet när efterfrågan minskat 
 • Historiskt sett har standardstål främst handlats regionalt – men om man beaktar den bristande balansen globalt sett, har handeln mellan regioner ökat signifikant. Stålindustrins europeiska organisationer har förespråkat rättvis handel, vilket resulterat i importavgifter på några stålprodukter från vissa länder, inklusive Kina 
 • Orättvis konkurrens kan leda till minskad konkurrenskraft för EU:s stålindustri – fler pålagor (skatter, koldioxidutgifter osv.) jämfört med situationen för importerat stål

Möjligheter och hot

 • Pristryck globalt: långsammare tillväxt i Kina leder till att inhemska aktörer börjar exportera stål till extremt låga priser 
 • Risk för en längre period med låg lönsamhet inom branschen
 • Möjlighet att särskilja sig i fråga om kvalitet, ledtider och tjänster

SSABs respons

 • Ledande marknadspositioner och differentiering genom produkter, serviceerbjudanden och produktvarumärken
 • Flexibelt produktionssystem i Norden – förmåga att öka och minska kapaciteten för råstål med fem masugnar i systemet
 • Ledande kostnadsposition på hemmamarknaderna, med höga ambitioner om ständiga förbättringar

 

Kunderna efterfrågar innovation

Innebörd

 • Innovationshastighet – kunderna behöver ständigt förbättra sina produkter 
 • Produktivitet – konstant tryck över hela värdekedjan 
 • Globala kunder 
 • Höjda förväntningar vad beträffar leveranstider, spårning av beställningar, och flödeskontroll

Möjligheter och hot

 • Behov av att förbättra produkternas prestanda – ständiga förbättringar i kvalitet och styrka 
 • Konkurrens med andra material, t. ex. aluminium 
 • Behov av att leverera med kortare ledtider och ökad efterfrågan på skräddarsydda produkter 
 • Prispress i samband med att kunderna blir allt större

SSABs respons

 • Konstant förbättring av våra produkters prestanda – specialstål med högre sträckgränser och hårdare slitstål 
 • Hjälpa kunderna att utveckla applikationer – FoU, teknisk support, Knowledge Service Centers 
 • Utveckling av unika samarbetsmodeller med kunderna 
 • Ökad försäljning genom SSABs egna lager och servicecenter

Trender inom hållbarhetsområdet kommer att förändra branschen

Innebörd

 • Klimatförändringen är ett faktum och skyndsamma åtgärder krävs för att mildra dess effekter 
 • I syfte att minska mängden utsläpp är det av högsta vikt att insatsvaror och energiresurser används effektivt
 • Stålbranschen är energiintensiv och har stor miljöpåverkan
 • Myndighetskrav påverkar både regionalt och globalt
 • Kunderna behöver minska sin miljöpåverkan

Möjligheter och hot

 • I takt med att kunderna måste minska sina operationella kostnader samtidigt som de utsätts för högre myndighetskrav, behövs nya lösningar, tillverkade av återvinningsbara, mer hållbara och  starkare material
 • Risk för olika regler i olika regioner – högre tryck på att stålproduktionen flyttar från Europa till andra regioner med mindre stränga regler 
 • Risk för att branschen inte håller jämna steg med den externa efterfrågan på minskad miljömässig påverkan

SSABs respons

 • Öka penetrationsgraden av höghållfasta stål globalt sett – för att möjliggöra minskade utsläpp under produkternas användningsfas 
 • Utbilda kunderna i hur höghållfasta stål kan användas i fler applikationer, till gagn för miljön 
 • Ständiga förbättringar vad gäller produktionens miljöpåverkan. SSAB är redan en av de mest effektiva stålproducenterna vad beträffar nivån på koldioxidutsläpp 
 • Se till att SSAB, som en av de ledande stålproducenterna när det gäller hållbarhet, behandlas på ett rättvist sätt i ny lagstiftning  

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Läs mer

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

 • Befintliga och potentiella kunder
 • Befintliga och potentiella medarbetare
 • Aktieägare, investerare och finansiärer
 • Leverantörer
 • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar
 • Myndigheter och organisationer

Andra intressenter som vi samverkar aktivt med omfattar media, tillsynsmyndigheter, olika forskningsorgan och partnerorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkesskolor.


Kontinuerlig dialog med intressenter

SSAB har som mål att ha en regelbunden, ärlig och öppen interaktion med sina intressenter. SSAB upprätthåller och utvecklar relationer till intressenterna på ett aktivt sätt och använder information från intressenterna för att utveckla sin verksamhet, sina produkter och tjänster. En öppen och kontinuerlig dialog ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar företagets utveckling. Ett mål med dialogen är även att informera om SSABs ansträngningar och åtgärder på hållbarhetsområdet. Samtidigt är god kommunikation lika viktig ur intressenternas synvinkel – att SSAB kan bidra till leverantörers, kunders och investerares hållbarhetsrelaterade utvärderingar såväl som till olika hållbarhetsbedömningar.

SSAB har ett nära samarbete med sina kunder med avseende på utveckling av tillämpningar och teknisk support. SSAB deltar aktivt i mässor och seminarier och bjuder in kunder till bruksbesök och varje år till Swedish Steel Prize, en tävling som grundades av SSAB år 1999 för att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och hur det kan användas för att utveckla starkare, lättare och mer hållbara produkter.

Det är viktigt för SSAB att ha engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare som skapar en högpresterande organisation. De årliga resultat- och planeringssamtalen mellan medarbetare och chefer är ett viktigt element i uppföljningen av resultat och för att ge ömsesidig feedback och upprätta mål för prestationer och personlig utveckling. SSAB genomför även regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta hur nöjda och engagerade medarbetarna är. Undersökningen ger alla en möjlighet att delta i diskussionen och lämna feedback.

SSAB engagerar sina investerare och analytiker i en dialog för att säkerställa att finansmarknaderna har korrekt och tillräcklig information för att bedöma SSABs värde. Dialogen omfattar årliga bolagsstämmor, ekonomiska rapporter, resultatkonferenser och webbsändningar, information på företagets webbplats, pressmeddelanden, möten med investerare och analytiker, seminarier, och besök på anläggningarna. Vid möten med investerare och analytiker diskuteras även hållbarhetsrelaterade frågor, t.ex. SSABs hållbarhetsstrategi och -styrning, säkerhet, klimatförändringen och energiförsörjning.

SSABs arbete på hållbarhetsområdet omfattar hela värdekedjan och via regelbundna möten med leverantörer och uppdragstagare och via leverantörsrevisioner upprätthåller SSAB en dialog med viktiga leverantörer om frågor avseende bland annat avtal, socialt- och miljömässigt ansvar, kvalitet samt noggrannhet vid leveranser.

SSAB är aktivt engagerat i de lokala samhällen där företaget är verksamt och är oftast ortens största arbetsgivare och har stor regional betydelse. SSABs sätt att arbeta med de lokala samhällena har definierats på anläggningsnivå. Utöver den egna personalen står SSAB på lokal nivå i kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, medier och allmänheten, dvs. de som bor nära produktionsanläggningarna. SSAB har som mål att främja hållbar utveckling inom de lokala samhällena, deltar i lokala initiativ och sponsrar vissa lokala aktiviteter. På många orter har SSAB ett nära samarbete, och arrangerar evenemang, med de lokala universiteten och skolorna för att garantera tillgång till framtida medarbetare.

SSAB är involverat i många forskningsprojekt för att driva teknisk utveckling och samarbetar med branschorganisationer inom många ämnen, till exempel utsläppsrätter. Dessutom hanterar vi förhandlingar om tillståndsfrågor som rör miljörapportering.

 

Medlemskap och samarbetsinitiativ

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD)
2016 blev SSAB medlem i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD), som består av ett tjugotal ledande företag och organisationer med svensk koppling. Nätverket bildades 2013 och samordnas av den svenska biståndsmyndigheten Sida. FN:s nya globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) bildar grunden för nätverkets verksamhet. I samband med att de globala målen antogs enades nätverkets medlemmar om ett gemensamt åtagande att minska sin miljöpåverkan och använda resurserna effektivare, skapa jobb med anständiga villkor och bekämpa korruption och oetiskt uppförande. Koncerncheferna i nätverket träffas en gång om året för att utvärdera det gånga årets arbete och för att fastställa ramar och riktlinjer för nästa räkenskapsår.

Fossilfritt Sverige
Den svenska regeringen har lanserat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Deklarationen om ett fossilfritt Sverige förutsätter att de medverkande aktörerna delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå i täten för dessa ansträngningar. Deklarationen föreskriver också att aktörer som deltar måste kunna visa upp konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Inför klimatkonferensen COP21 i Paris lanserade Förenta Nationerna en åtgärdsagenda för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatansträngningarna. Inom ramen för Fossilfritt Sverige sammanför regeringen svenska aktörer som vill bidra till den internationella plattformen.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv 
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en rikstäckande yrkesorganisation och branschöverskridande plattform för erfarenhetsutbyte, diskussion och medvetandehöjande möten mellan företag och organisationer. I organisationen ingår cirka 235 företag inom lika branscher. Tillsammans lyfter de fram hållbarhetsfrågor och fungerar som en sammanhållande kraft som driver på en hållbar samhällsutveckling, både nationellt och internationellt.

Global Compact Nordic Network
Global Compact Nordic Network är ett lokalt nätverk inom ramen för FN:s Global Compact. 
Syftet med nätverket är att skapa ett lärande forum för nordiska medlemmar i Global Compact, främja Global Compact, visa upp goda exempel samt inspirera och hjälpa andra företag att genomföra de tio principerna.

NAZCA
NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) är en databas över klimatåtgärder som vidtas av företag, städer, regioner, investerare och organisationer i civilsamhället. Det banbrytande globala klimatavtalet som undertecknades av 195 länder i Paris 2015 uppskattar de ansträngningar aktörerna gör för att utöka sina klimatåtgärder och uppmuntrar dem att registrera åtgärderna i NACZA. Avsikten med NAZCA är att dokumentera mobilisering och åtgärder som hjälper länderna att uppnå och överträffa sina nationella åtaganden att ta itu med klimatförändringen.

Bothnia Bulk
SSAB är partner i det delvis EU-finansierade projektet Bothnia Bulk. Projektet uppgraderar den nuvarande skeppningskedjan mellan hamnarna i Luleå, Oxelösund och Brahestad för att ytterligare anpassa den till miljölagstiftningen. Målet är att utveckla en energibesparande skeppningskedja året om med låga utsläpp för torrbulksfrakt samt att öka effektiviteten och minska de totala logistikkostnaderna. Projektet kan ge betydande positiva effekter på miljön genom att optimera råvarulogistiken och göra den så hållbar och miljövänlig som möjligt.

SSAB's governing guidelines

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.


Läs mer

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Policyer och riktlinjer

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande. Värderingarna vägleder oss dagligen så att vi väljer rätt och gör det som är rätt och riktigt. Våra värderingar kompletteras av våra policyer och riktlinjer.

Uppförandekoden, miljöpolicyn och säkerhetspolicyn är företagets viktigaste policyer. SSAB har även lokala policyer och riktlinjer som kompletterar uppförandekoden och motsvarar de utmaningar som företaget ställs inför inom olika geografiska områden. Alla policyer och riktlinjer granskas och uppdateras regelbundet.

Uppförandekod

SSABs uppförandekod gäller för alla som arbetar på företaget över hela världen, oavsett funktion, position eller befattning. Medarbetarna informeras om uppförandekoden via en e-learning. Uppförandekoden utgör SSABs etiska kompass och beskriver riktlinjer för SSABs uppförande gentemot intressenter och marknaden. Uppförandekoden hjälper oss att översätta värderingar till handling och utgör grunden för våra miljömässiga och sociala ansvarsåtaganden. Uppförandekoden förutsätter efterlevnad av gällande lagar och regler. Bestämmelserna i uppförandekoden har företräde framför alla andra policyer inom en division eller på dotterbolagsnivå och kan i vissa fall sträcka sig längre än nationella lagar och regler. Uppförandekoden baseras på internationella standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs Global Compact. Uppförandekoden omfattar områden som miljö, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, personlig integritet och affärsmetoder.

SSAB har även publicerat en guide som sammanfattar SSABs uppförandekod och relevanta policyer. Guiden ger medarbetarna vägledning om hur de ska hantera affärsrelationer och hur de ska förhålla sig till etiskt svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Säkerhetspolicy och miljöpolicy

SSAB har åtagit sig att skapa mervärde för våra intressenter och att bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra affärspartners– och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. SSAB är fast beslutet att vara världens säkraste stålföretag, med en nollvision avseende olyckor och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som tillbringar tid på våra arbetsplatser är av högsta prioritet. Alla medarbetare som arbetar för SSAB har ett personligt ansvar för att dagligen arbeta på ett säkert sätt. Att arbeta säkert är en grundläggande förutsättning för anställning hos SSAB. Arbetsmiljö är en del av det integrerade ledningssystemet.

Vår miljöpolicy fastställer de viktigaste ambitionerna för SSABs miljöarbete och inkluderar de miljöaspekter som spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling av SSABs verksamhet. Miljöpolicyn stödjer det dagliga arbetet inom organisationen och innebär i huvudsak följande:

 • SSAB kommer att fortsätta att utveckla produkter och tjänster i samarbete med kunder, i syfte att aktivt bidra till en miljövänlig och lönsam verksamhet
 • SSAB tror på effektiv användning av råvaror och energi, samtidigt som man minimerar avfall

Riskmedvetenhet och systematisk riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt.

Läs mer

Riskmedvetenhet och systematisk riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt.

Flera olika ledningssystem och verktyg, både sådana som utvecklats inom företaget och sådana som certifierats av tredje part, används för att effektivt kontrollera verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod, säkerhetspolicy och miljöpolicy. Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö inklusive OHSAS 18001, har implementerats på samtliga produktionsanläggningar. Miljö och klimatarbetet sker främst inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 och via lokala energiledningssystem. Risker relaterade till arbetsmiljön och miljörisker hanteras också via SSABs interna riskkontroller och internrevisioner. Våra system säkerställer att vi upprättar mål, mäter resultat och följer upp vårt arbete.
SSAB's sustainability downloads