5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
SSAB and sustainability

SSAB och hållbarhet

För SSAB är hållbarhet en naturlig del i vår verksamhet och kärnan i vår vision. Vi är övertygande om att genom att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat.

SSAB's Sustainability srategy and targets

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stödjer SSABs övergripande strategi, ”Taking the lead”

Läs mer

Hållbarhetsstrategi

SSABs hållbarhetsstrategi stöder SSABs övergripande strategi. SSABs mål är att bli ett av världens mest hållbara stålföretag. Genom att driva verksamheten på ett hållbart sätt ökar möjligheterna att leverera starka finansiella och operativa resultat. SSAB sammanfattar arbetet inom hållbarhet i tre fokusområden.

Hållbart erbjudande

SSABs produkter utgår från ett hållbarhetsperspektiv och är grunden i det värdeerbjudande som vi erbjuder våra kunder och andra intressenter. Kärnan i verksamheten består av att utveckla och producera avancerat höghållfast och seghärdat stål, vilka är starkare än standardstål. SSAB kan därmed hjälpa kunderna att producera lättare och starkare produkter, vilket minskar deras miljöpåverkan.

Läs mer om vårt hållbara erbjudande


Hållbar verksamhet
SSABs fokus på operationell effektivitet säkerställer att företaget arbetar på ett så hållbart sätt som möjligt. SSAB arbetar med kontinuerliga förbättringar i syfte att minimera utsläpp genom att öka material- och energieffektivitet samtidigt som SSAB erbjuder medarbetarna en trygg och säker arbetsplats med möjligheter till individuell och professionell utveckling.

Läs mer om vår hållbara verksamhet


Ansvarsfull partner
Att bidra till de samhällen och orter där SSAB verkar är en integrerad del i hur vi bedriver vår verksamhet. Att agera som en ansvarsfull partner avser hur SSAB hanterar risker
och tar ansvar för affärsetik och för leverantörskedjan.

Läs mer om hur vi agerar som en ansvarsfull partner

SSAB and sustainability, materiality
Global drivers and trends

Globala megatrender och SSABs respons

Det finns många globala megatrender och drivkrafter som påverkar våra samhällen, bland annat demografiska förändringar, frågor relaterade till livsmedelssäkerhet och andra aspekter. För oss är det viktigt att förstå och följa dessa trender för att kunna bidra till en fortsatt hållbar utveckling.

Läs mer

Globala drivkrafter och trender

Det finns många globala megatrender och drivkrafter som påverkar våra samhällen, bland annat demografiska förändringar, frågor relaterade till livsmedelssäkerhet och andra aspekter. För oss är det viktigt att förstå och följa dessa trender för att kunna bidra till en fortsatt hållbar utveckling.

  INNEBÖRD SSABS RESPONS
VÄRLDEN BEHÖVER STÅL
 • Historiskt sett har stålkonsumtionen vuxit i linje med BNP
 • Det moderna samhället är beroende av stål. Den kraftiga globala urbaniseringstrenden kommer att stödja efterfrågetillväxten på stål under de kommande årtiondena
 • Stål har flera unika egenskaper såsom återvinningsbarhet och det finns få, eller inga material som kan ersätta stål
 • På kort och medellång sikt förväntas en måttlig tillväxt, då efterfrågan i Kina förväntas vara svag och i bästa fall vara oförändrad
 • Tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknaderna och inom vissa segment som transportsektorn och segmentet anläggningsmaskiner för byggindustrin (Dessa krävs för utveckling av städer)
 • Långsam tillväxt på mogna marknader
 • Bättre tillgång till skrot i och med att insamlingsgraden ökar på tillväxtmarknaderna
 • Ledande global ställning inom höghållfasta stål och möjlighet att ta del av tillväxten inom tillväxtmarknaderna
 • Stark ställning inom segment såsom tunga transporter och anläggningsmaskiner – sektorer som aktiveras av urbanisering
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna
ÖVERKAPACITET HAR EN STOR PÅVERKAN
 • Kina har överinvesterat i ny kapacitet och underlåtit att ta äldre, föråldrad produktion ur bruk. Detta har medfört överkapacitet
 • I Europa har stålproduktionen ännu inte anpassat sig till stålkonsumtionsnivån efter den finansiella krisen
 • Historiskt sett har standardstål främst handlats regionalt – men om man beaktar den bristande balansen globalt sett, förekommer det numera omfattande handel globalt
 • Orättvis konkurrens kan leda till minskad konkurrenskraft för EU:s stålindustri – fler pålagor (skatter, koldioxidutgifter osv.) jämfört med situationen för importerat stål
 • Pristryck globalt: långsammare tillväxt i Kina leder till att inhemska aktörer börjar exportera stål till extremt låga priser
 • Risk för en längre period med låg lönsamhet inom branschen
 • Möjlighet att särskilja sig i fråga om kvalitet, ledtider och tjänster
 • Differentiering – produkter, tjänster, varumärken
 • Flexibelt produktionssystem i Norden – förmåga att öka och minska kapaciteten för råstål med fem masugnar i systemet
 • Bevara lågkostnadsmodellen på hemmamarknaderna, tillvarata synergier från förvärvet av Ruukki. Verksamheten i USA har redan en position som ledande i regionen när det gäller kostnadseffektivitet
 • Verka för rättvis handel – genom branschorganisationer, för att skydda SSABs hemmamarknader mot orättvis handel
KUNDERNA EFTERFRÅGAR INNOVATION
 • Innovationshastighet – kunderna behöver ständigt förbättra sina produkter
 • Produktivitet – konstant tryck över hela värdekedjan
 • Globala kunder
 • Höjda förväntningar vad beträffar leveranstider, spårning av beställningar, och flödeskontroll
 • Behov av att förbättra produkternas prestanda – ständiga förbättringar i kvalitet och styrka
 • Konkurrens med andra material, t. ex. aluminium
 • Behov av att leverera med kortare ledtider och ökad efterfrågan på skräddarsydda produkter
 • Prispress i samband med att kunderna blir allt större
 • Konstant förbättring av våra produkters prestanda – specialstål med högre sträckgränser och hårdare slitstål
 • Hjälpa kunderna att utveckla applikationer – FoU, teknisk support, Knowledge Service Centers
 • Utveckling av unika samarbetsmodeller med kunderna
 • Ökad försäljning genom SSABs egna lager och servicecenter
TRENDER INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET KOMMER ATT FÖRÄNDRA BRANSCHEN
 • Klimatförändringen är ett faktum och skyndsamma åtgärder krävs för att mildra dess effekter
 • I syfte att minska mängden utsläpp är det av högsta vikt att insatsvaror och energiresurser används effektivt
 • Som en energiintensiv bransch har stål en stor miljöpåverkan
 • Myndighetskrav påverkar både regionalt och globalt
 • Kunderna behöver minska sina miljömässiga fotavtryck
 • I takt med att kunderna måste minska sina operationella kostnader samtidigt som de utsätts för högre myndighetskrav, behövs nya lösningar, tillverkade av återvinningsbara, mer hållbara och starkare material
 • Risk för olika regler i olika regioner – högre tryck på att stålproduktionen flyttar från Europa till andra regioner med mindre stränga regler
 • Risk för substitution från andra material
 • Risk för att branschen inte håller jämna steg med den externa efterfrågan på minskad miljömässig påverkan
 • Öka penetrationsgraden av höghållfasta stål globalt sett – för att möjliggöra minskade utsläpp under produkternas användningsfas
 • Utbilda kunderna i hur höghållfasta stål kan användas i fler applikationer, till gagn för miljön
 • Ständiga förbättringar vad gäller produktionens miljöpåverkan – SSAB är redan en av de mest effektiva stålproducenterna vad beträffar koldioxid
 • Se till att SSAB, som en av de ledande stålproducenterna när det gäller hållbarhet, behandlas på ett rättvist sätt i ny lagstiftning

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Läs mer

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

 • Befintliga och potentiella kunder
 • Befintliga och potentiella medarbetare
 • Aktieägare, investerare och finansiärer
 • Leverantörer
 • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar
 • Myndigheter och organisationer

Andra intressenter som vi samverkar aktivt med omfattar media, tillsynsmyndigheter, olika forskningsorgan och partnerorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkesskolor.


Kontinuerlig dialog med intressenter

SSAB har som mål att ha en regelbunden, ärlig och öppen interaktion med sina intressenter. SSAB upprätthåller och utvecklar relationer till intressenterna på ett aktivt sätt och använder information från intressenterna för att utveckla sin verksamhet, sina produkter och tjänster. En öppen och kontinuerlig dialog ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar företagets utveckling. Ett mål med dialogen är även att informera om SSABs ansträngningar och åtgärder på hållbarhetsområdet. Samtidigt är god kommunikation lika viktig ur intressenternas synvinkel – att SSAB kan bidra till leverantörers, kunders och investerares hållbarhetsrelaterade utvärderingar såväl som till olika hållbarhetsbedömningar.

SSAB har ett nära samarbete med sina kunder med avseende på utveckling av tillämpningar och teknisk support. SSAB deltar aktivt i mässor och seminarier och bjuder in kunder till bruksbesök och varje år till Swedish Steel Prize, en tävling som grundades av SSAB år 1999 för att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och hur det kan användas för att utveckla starkare, lättare och mer hållbara produkter.

Det är viktigt för SSAB att ha engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare som skapar en högpresterande organisation. De årliga resultat- och planeringssamtalen mellan medarbetare och chefer är ett viktigt element i uppföljningen av resultat och för att ge ömsesidig feedback och upprätta mål för prestationer och personlig utveckling. SSAB genomför även regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta hur nöjda och engagerade medarbetarna är. Undersökningen ger alla en möjlighet att delta i diskussionen och lämna feedback.

SSAB engagerar sina investerare och analytiker i en dialog för att säkerställa att finansmarknaderna har korrekt och tillräcklig information för att bedöma SSABs värde. Dialogen omfattar årliga bolagsstämmor, ekonomiska rapporter, resultatkonferenser och webbsändningar, information på företagets webbplats, pressmeddelanden, möten med investerare och analytiker, seminarier, och besök på anläggningarna. Vid möten med investerare och analytiker diskuteras även hållbarhetsrelaterade frågor, t.ex. SSABs hållbarhetsstrategi och -styrning, säkerhet, klimatförändringen och energiförsörjning.

SSABs arbete på hållbarhetsområdet omfattar hela värdekedjan och via regelbundna möten med leverantörer och uppdragstagare och via leverantörsrevisioner upprätthåller SSAB en dialog med viktiga leverantörer om frågor avseende bland annat avtal, socialt- och miljömässigt ansvar, kvalitet samt noggrannhet vid leveranser.

SSAB är aktivt engagerat i de lokala samhällen där företaget är verksamt och är oftast ortens största arbetsgivare och har stor regional betydelse. SSABs sätt att arbeta med de lokala samhällena har definierats på anläggningsnivå. Utöver den egna personalen står SSAB på lokal nivå i kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, medier och allmänheten, dvs. de som bor nära produktionsanläggningarna. SSAB har som mål att främja hållbar utveckling inom de lokala samhällena, deltar i lokala initiativ och sponsrar vissa lokala aktiviteter. På många orter har SSAB ett nära samarbete, och arrangerar evenemang, med de lokala universiteten och skolorna för att garantera tillgång till framtida medarbetare.

SSAB är involverat i många forskningsprojekt för att driva teknisk utveckling och samarbetar med branschorganisationer inom många ämnen, till exempel utsläppsrätter. Dessutom hanterar vi förhandlingar om tillståndsfrågor som rör miljörapportering.

SSAB's governing guidelines

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.


Läs mer

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Policyer och riktlinjer

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande. Värderingarna vägleder oss dagligen så att vi väljer rätt och gör det som är rätt och riktigt. Våra värderingar kompletteras av våra policyer och riktlinjer.

Uppförandekoden, miljöpolicyn och säkerhetspolicyn är företagets viktigaste policyer. SSAB har även lokala policyer och riktlinjer som kompletterar uppförandekoden och motsvarar de utmaningar som företaget ställs inför inom olika geografiska områden. Alla policyer och riktlinjer granskas och uppdateras regelbundet.

Uppförandekod

SSABs uppförandekod gäller för alla som arbetar på företaget över hela världen, oavsett funktion, position eller befattning. Medarbetarna informeras om uppförandekoden via en e-learning. Uppförandekoden utgör SSABs etiska kompass och beskriver riktlinjer för SSABs uppförande gentemot intressenter och marknaden. Uppförandekoden hjälper oss att översätta värderingar till handling och utgör grunden för våra miljömässiga och sociala ansvarsåtaganden. Uppförandekoden förutsätter efterlevnad av gällande lagar och regler. Bestämmelserna i uppförandekoden har företräde framför alla andra policyer inom en division eller på dotterbolagsnivå och kan i vissa fall sträcka sig längre än nationella lagar och regler. Uppförandekoden baseras på internationella standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs Global Compact. Uppförandekoden omfattar områden som miljö, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, personlig integritet och affärsmetoder.

SSAB har även publicerat en guide som sammanfattar SSABs uppförandekod och relevanta policyer. Guiden ger medarbetarna vägledning om hur de ska hantera affärsrelationer och hur de ska förhålla sig till etiskt svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Säkerhetspolicy och miljöpolicy

SSAB har åtagit sig att skapa mervärde för våra intressenter och att bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra affärspartners– och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. SSAB är fast beslutet att vara världens säkraste stålföretag, med en nollvision avseende olyckor och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som tillbringar tid på våra arbetsplatser är av högsta prioritet. Alla medarbetare som arbetar för SSAB har ett personligt ansvar för att dagligen arbeta på ett säkert sätt. Att arbeta säkert är en grundläggande förutsättning för anställning hos SSAB. Arbetsmiljö är en del av det integrerade ledningssystemet.

Vår miljöpolicy fastställer de viktigaste ambitionerna för SSABs miljöarbete och inkluderar de miljöaspekter som spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling av SSABs verksamhet. Miljöpolicyn stödjer det dagliga arbetet inom organisationen och innebär i huvudsak följande:

 • SSAB kommer att fortsätta att utveckla produkter och tjänster i samarbete med kunder, i syfte att aktivt bidra till en miljövänlig och lönsam verksamhet
 • SSAB tror på effektiv användning av råvaror och energi, samtidigt som man minimerar avfall

Riskmedvetenhet och systematisk riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt.

Läs mer

Riskmedvetenhet och systematisk riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt.

Flera olika ledningssystem och verktyg, både sådana som utvecklats inom företaget och sådana som certifierats av tredje part, används för att effektivt kontrollera verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod, säkerhetspolicy och miljöpolicy. Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö inklusive OHSAS 18001, har implementerats på samtliga produktionsanläggningar. Miljö och klimatarbetet sker främst inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 och via lokala energiledningssystem. Risker relaterade till arbetsmiljön och miljörisker hanteras också via SSABs interna riskkontroller och internrevisioner. Våra system säkerställer att vi upprättar mål, mäter resultat och följer upp vårt arbete.
SSAB's sustainability downloads