5

Hållbarhetsmål och status

SSAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara stålföretagen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå. Målen och hur de fortskrider presenteras nedan.

*Basåret för uppföljning av målen som presenteras ovan är 2014

Mål (årliga/vid slutet av 2019)*   Status slutet på 2016
En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 200 000 ton vid slutet av 2019  

SSAB har uppnått ca 89 000 tonnes eller 45 % av målet

 • Den största bidraget var övergången från tung eldningsolja till LNG i Borlänge
 • 2015 driftsattes en ny varmapparat i Oxelösund. Den ökar blästertemperaturen vilket leder till minskad koksförbrukning med minskade CO2 utsläpp som följd.
 • Minskad fackling av LD-gas i Luleå på grund av förbättrad styrning och planering
 • 2016 har fukthalten i järnmalmspelletsen reducerats. Det har möjliggjort en minskad specifik bränsleanvändning som lett till minskade CO2-utsläpp.
En bestående minskning av köpt energi om 300 GWh vid slutet av 2019  

SSAB har uppnått ca 162 GWh (583 TJ) eller 54 % av målet. De viktigaste åtgärderna har varit:

 • Tillämpa principen om ständig förbättring för energieffektivitet på produktionsanläggningar
 • Optimering av trycklufts och hydrauliksystem och styrsystem för ugnar
 • Naturgas (LNG) ersätter olja till bränsle i värmeugn i varmvalsverk
 • Konsolidering av färgbelagda produkter från fyra linjer till tre
 • Flyttat produktionen av belagda produkter från Borlänge till Hämeelinna under 2016, vilket ökat energieffektiviteten i det nordiska produktionssystemet
 • Under 2016 utökades lansning av syrgas i omvärmningsugnarna i Borlänge
En bestående förbättring i utnyttjandet av restprodukter om 30 000 ton vid slutet av 2019  

SSAB har uppnått ca 36 000 tonnes eller 120 % av målet. De viktigaste åtgärderna har varit:

 • Slam från syrgasprocess i Luleå  omvandlas till briketter för användning som råmaterial istället för att skickas på deponi
 • Skänkslagg recirkuleras numera till masugn vid alla stålverk i Norden. Under 2016 har utvecklingen av tekniken i huvudsak skett i Oxelösund och Raahe.
Årliga resultat- och planeringssamtal mellan chef och medarbetare kommer att hållas med samtliga anställda   Genomförande av årliga resultat- och planeringssamtal var 90 % (tjänstemän, 2016)1)
Uppnå ett medarbetarengagemang som överstiger globala snittet vid slutet av 2017   Index för medarbetarengagemang  (som uppmättes i Voice, SSABs globala medarbetarundersökning) var i linje med globalt snitt. SSAB uppnådde ett mått om 70 (globalt snitt 72)
Efterlevnad av SSABs Uppförandekod i enlighet med våra värderingar.
SSAB utbildade sin försäljningsorganisation i Business Ethics under 2016
Utbilda medarbetare i affärsetik genom e-learning.   Vid slutet av 2016 hade 90 % av SSABs medarbetare genomgått utbildningen i affärsetik
Alla leverantörer som registrerats i SSABs inköpssystem och som identifierats som medel- eller högriskleverantörer ska besvara ett självutvärderingsformulär med frågor om leverantörens sociala och miljömässiga förhållanden  

Vid slutet av 2016 hade 3 730  (3 456) av SSABs 20 0002) aktiva leverantörer registrerats i koncernens inköpssystem, varav  1033 (902) var risk-klassificerade och hade en CSR3) -status. 66 (51) leverantörer har identifierats som medelrisk-leverantörer och 111 (81) som högrisk-leverantörer. De har även genomfört själutvärderingsformuläret om deras sociala och miljömässiga förhållanden

 Mål inom jämställdhet med målsättningen att kvinnor ska inneha 30 procent av ledande befattningar inom företaget vid slutet av 2019    Vid slutet av 2016 hade kvinnor 27% av SSABs ledande befattningar

 Målet uppnått    Resultat något lägre än målet, plan finns    Understiger målet, plan kommer tas fram

1) SSAB kan för närvarande bara följa upp genomförda samtal bland tjänstemän
2) De delar av organisationen som inte har tillgång till koncernens inköpssystem utvärderar sina leverantörer och följer upp deras prestation i andra interna system
3) CSR-status = En leverantör har en CSR-status om den har en CSR-klassificering