5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Investerare
Kontakta Investerare

Per Hillström

Head of Investor Relations

Mobiltelefon: +46 70 295 29 12

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Välkommen till SSAB Investor Relations

SSAB är noterat på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Denna webbplats innehåller information om SSABs finansiella utveckling, SSAB aktien och bolagets större aktieägare samt information om aktuella aktiviteter riktade till investerare.  Välkommen till SSABs Investor Relations-sidor.

SSAB som en investering

Summering av SSAB som en investering
Läs mer

SSAB som investering

SSABs strategi skapar en långsiktig värdeutveckling för aktieägarna och andra intressenter. SSABs huvudsakliga finansiella mål är att uppnå en branschledande lönsamhet och skapa stabila kassaflöden, vilket möjliggör minskade skulder och utdelning till aktieägarna.

Starkt erbjudande och ledande marknadspositioner

SSAB har en stark global ställning inom höghållfasta stål och mervärdestjänster och innehar ledande positioner på de nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna. SSAB har efter samgåendet med Rautaruukki en total marknadsandel på cirka 45 procent för platta kolstål i Norden. I Nordamerika är SSAB den största producenten av grovplåt med en marknadsandel på drygt 25 procent.

Behoven och kraven på förbättrad material- och energieffektivitet är viktiga drivkrafter för ökad användning av höghållfast stål, vilket ger fördelar i form av starkare, lättare och mer hållbara applikationer i stål. SSAB är väl positionerat för att ta tillvara på tillväxten inom höghållfasta stål med sina ledande produkter, produktionsenheter, varumärken, kunskap och välinvesterade anläggningar . Tillväxten inom höghållfasta stål, tjänster och andra premiumprodukter kommer att innebära en högre avkastning för SSAB då lönsamheten är relativt sett är högre på dessa områden.

Starkare balansräkning

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 Mdkr från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017. Genom nyemissionen tillfördes netto 4,9 Mdkr och nettokassaflödet under kvartal två till fyra uppgick till cirka 2,2 Mdkr. Återstående belopp skall åstadkommas genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital samt en eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.

Synergier och övriga besparingsåtgärder

Integrationen med Rautaruukki är slutförd och synergiprogrammet avslutades under slutet av andra kvartalet 2016. Det ursprungliga synergimålet om 1,0 – 1,35 Mdkr överträffades väsentligt med en uppnådd årstakt om 2,0 Mdkr, och synergierna realiserades ett år tidigare än beräknat. Det senare uppsatta målet om att totalt (inklusive synergier) sänka kostnadsnivån med 2,8 Mdkr på årsbasis (jämfört med tidpunkten för förvärvet av Rautaruukki) hade överträffats vid utgången av 2016, med en uppnådd årstakt om 3,0 Mdkr.

Plattform för ett konkurrenskraftigare SSAB

Med dessa åtgärder har vi lagt en solidare och konkurrenskraftigare plattform för att realisera vår ”Taking the Lead!”-strategi, som syftar till tillväxt och branschledande lönsamhet. Detta uppnås genom att kontinuerligt driva effektivisering genom ständiga förbättringar i hela vår verksamhet, driva tillväxt inom utvalda områden, samt genom ökat fokus på eftermarknaden.


Läs mer om SSAB från vår 
årsredovisning

SSAB-evenemang
Alla månader aug okt nov dec jan feb apr maj jun jul
5 oktober 2017 - 25 oktober 2017

Tyst period

Detaljer om evenemanget
SSAB tillämpar “tysta perioder” 21 dagar innan kvartalsresultaten publiceras. Under denna period kommunicerar inte bolaget med kapitalmarknaden.
Stäng
25 oktober 2017

Delårsrapport januari-september 2017

Detaljer om evenemanget


Stäng