5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Investerare
Kontakta Investerare

Per Hillström

Head of Investor Relations

Mobiltelefon: +46 70 295 29 12

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Bolagsstyrning

SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar  och befogenheter delegerats till respektive division. SSAB är noterat  på Nasdaq Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq Helsinki.

SSAB är strukturerat över tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.
Läs mer

Stämmor

Läs mer

Stämmor

Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (www.ssab.com).

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Extra Bolagsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Extra Årsstämma 2014 
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Tidigare årsstämmor

Styrelse

Läs mer

Styrelse

I styrelsen avgörs bl a frågor avseende koncernens strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av konkurrenterna och av koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

 

Styrelse
Styrelsens arbetsredogörelse
Styrelsens närvaro och oberoende

Koncernledningen

Läs mer

Koncernledningen

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor som t ex förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt större investeringar (överstigande 50 Mkr) bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagsstyrelsen.

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Koncernledningen består av:

VD och Koncernchef
Divisionschef SSAB Europe
Divisionschef SSAB Americas
Divisionschef SSAB Special Steels
Executive Vice President, Juridik & Strategi
Ekonomi- och Finansdirektör
Personal- och hållbarhetsdirektör
Kommunikationsdirektör
Teknisk direktör

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens samt divisionernas/dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor som behandlas på koncernledningsmöten är bl.a. strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Respektive divisions- och dotterbolagschef ansvarar för respektive resultat- och balansräkning. Den övergripande operativa styrningen av affärsområdena sker via kvartalsvisa ”performance reviews” och i Tibnor och Ruukki Construction genom respektive styrelse. Moderbolagets verkställande direktör är i de flesta fall ordförande i de större direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.


Koncernledning

Revisionsutskott

Läs mer

Revisionsutskott

Revisionsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens arbetsordning. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut. Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.

Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer, utvärderar revisionsinsatserna samt fastställer riktlinjer för vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från bolagets revisor. Sådana tilläggstjänster upp till maximalt 100 tkr per uppdrag ska på förhand godkännas av bolagets ekonomi- och finansdirektör. Uppdrag som överstiger 100 tkr ska på förhand godkännas av revisionsutskottets ordförande. Alla tilläggstjänster ska redovisas för revisionsutskottet varje kvartal.

Det finns en etablerad riskhanteringsprocess i företaget som är uppbyggd på produktionens processer och flöden. Revisionsutskottet tar del av de riskområden som identifierats (både affärsrisker och risker för fel i den finansiella rapporteringen) i denna process och beaktar dessa.


Arbetet 2016

Under 2016 fokuserade revisionsutskottet på den finansiella situationen för SSAB och arbetade aktivt med det finansieringspaket som presenterades under året vilket inkluderade en nyemission, förlängning av löptider på befintliga lån samt en ny kreditfacilitet. Revisionsutskottet fattade också beslut om en ny policy kring vilka tilläggstjänster som bolaget får upphandla av bolagets revisor. Revisionsutskottet tog del av, och analyserade tillsammans med de externa revisorerna, den riskanalys och revisionsplan som revisorerna upprättat som underlag för den lagstadgade revisionen. 

Revisionsutskottets ledamöter utgörs av Marika Fredriksson (ordförande), Bengt Kjell, Annika Lundius samt Lars Westerberg. Under 2016 hade revisionsutskottet 5 protokollförda sammanträden.

 

Internrevision

Riktlinjer för ersättning

Läs mer

Riktlinjer för ersättning

Enligt den svenska aktiebolagslagen ska årsstämman varje år, på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska omfatta den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Bolagets revisor skall senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Revisorsyttrande 2017 (pdf)

Årsstämman 2017 fastställde följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

  • fast lön,
  • rörliga lönedelar,
  • övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
  • pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, för närvarande åtta personer utöver VD. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar bör utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag variera på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.
Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016.


Pensionsförmåner
Ersättning till ledande befattningshavare
Rörlig ersättning