5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Investerare
Kontakta Investerare

Per Hillström

Head of Investor Relations

Mobiltelefon: +46 70 295 29 12

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Årsstämma 2017

SSAB AB:s årsstämma äger rum torsdagen den 6 april 2017 klockan 13.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, i Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som, dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017 och dels anmäler sin avsikt att delta på årsstämman senast fredagen den 31 mars 2017, helst före kl. 12.00.

Anmälan om deltagande på årsstämman görs via denna hemsida eller telefon 08-45 45 760.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 31 mars 2017. Kontakt bör tas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

Eftersom de aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Ltd är förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB, måste dessa aktieägare som vill delta i stämman kontakta Euroclear Finland Ltd, per e-post på adress thy@euroclear.eu eller per telefon +358 (0)20 770 6609, för registrering av sina aktier i eget namn i god tid före fredagen den 31 mars 2017.

Ombud

Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas till: SSAB AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på denna hemsida och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman till den som anmält sig kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast onsdagen den 5 april 2017. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

För mer information om stämman se Kallelse till Årsstämma 2017 (pdf)