5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Investerare
Kontakta Investerare

Per Hillström

Head of Investor Relations

Mobiltelefon: +46 70 295 29 12

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Finansiell data

Under denna sektion hittar du information om SSABs finansiella utveckling. SSABs rapportering följer kalenderåret. Rapporteringen följer Årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS). Informationen på denna sida uppdateras när ny finansiell information offentliggörs. Alla finansiella rapporter finns tillgängliga under sektionen Rapporter och presentationer. 

Fem år i sammandrag, koncernen

Nyckeltal 2012-2016

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Försäljning SEK millions 55 354  56 864 47 752 36 455 38 923
Rörelseresultat SEK millions 1 213  -243 -107 -1 131 -96
Resultat efter finansnetto SEK millions 324  -1 171 -1 589 -1 728 -693
Resultat efter skatt SEK millions 937  -508 -1 399 -1 066 15
Rörelsens kassaflöde SEK millions 2 293  2 802 473 1 103 3 925
Nettoskuld SEK millions 17 887  23 156 24 674 14 833 15 498
Sysselsatt kapital, vid årets slut SEK millions 74 564  75 346 62 476 45 983 48 414
Balansomslutning SEK millions 90 913  85 158 89 727 55 936 58 619
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 2,0  0,0 0,0 -2,0 0,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 2,0  -1,0 -4,0 -4,0 0,0
Nettoskuldsättningsgrad % 34  52 56 55 54
Antal anställda, vid årets slut 14 980  16 045 16 887 16 976 17 650
    

Året 2014: Rautaruukki förvärvades den 29 juli 2014 och i siffrorna ovan ingår.

Kalender för SSABs finansiella rapportering och rapporterade segment

Läs mer

Kalender för SSABs finansiella rapportering och rapporterade segment

Datum för finansiella rapporter

28 oktober, 2017 Delårsrapport januari-september 2017 

26 januari, 2018 Bokslutsrapport för 2017
20 april, 2018 Q1 – Delårsrapport januari-mars 2018
20 juli, 2018 Q2 – Delårrapport januari-juni 2018
26 oktober, 2018 Q3 – Delårsrapport januari-september 2018

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2017 publiceras vecka 12.


Rapporterade segment

SSAB Special Steels

SSAB Special Steels ansvarar globalt för marknadsföring och försäljning av SSABs alla seghärdade stål (Q&T) och varmvalsade höghållfasta stål (AHSS) från 700 MPa och uppåt. SSAB Special Steels ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Oxelösund och för försäljningen av ovan nämnda produkter som produceras i Mobile, USA, Raahe, Finland och Borlänge, Sverige. När SSAB Special Steels säljer stål som är producerat av en annan division allokeras intäkterna i SSAB Special Steels och avräkning mellan divisionerna sker till kostnad såld vara.

SSAB Europe

SSAB Europe ansvarar för produkter inom tunnplåt, grovplåt och rör. SSAB Europe har även globalt lönsamhetsansvar för segmentet Automotive (kallvalsad tunnplåt). SSAB Europe ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Raahe och Hämeenlinna, Finland, samt i Luleå och Borlänge, Sverige.

SSAB Americas

SSAB Americas har lönsamhetsansvar för grovplåt i Nordamerika samt ansvarar för stål- och plåtproduktionen i Montpelier och Mobile, USA.

Tibnor

Tibnor är koncernens fullsortimentsdistributör av stål och metaller i Norden och Baltikum. Tibnor köper och säljer material producerat både av SSAB och andra leverantörer.

Ruukki Construction

Ruukki Construction ansvarar för försäljning och produktion av energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar, med fokus på norra och östra Europa. I Ruukki Construction ingår även Plannja som tidigare ingick i affärsområdet SSAB EMEA.

Definitioner av nyckeltal

Läs mer

Definitioner av nyckeltal

Formler för beräkning av nyckeltal

Direktavkastning

Utdelning i förhållande till börskurs vid årets slut.

EBITDA-marginal

Resultat före avskrivningar i förhållande till försäljning.

Eget kapital

Summa eget kapital enligt koncernbalansräkningen.

Eget kapital per aktie

Eget kapital exklusive minoritetsandelar dividerat med antal aktier vid årets slut.

Försäljning

Försäljning med avdrag för mervärdesskatt, rabatter och returer.

Likvida medel

Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med en löptid understigande tre månader vid förvärvet.

Löpande investeringar

Utgörs av konkurrenskraftbevarande investeringar av underhålls-, rationaliserings-, ersättnings- eller miljökaraktär.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettoskuld i förhållande till eget kapital.

Operativt kassaflöde

Medel genererade från den löpande verksamheten inklusive förändring av rörelsekapital samt kassaflöde avseende löpande underhållsinvesteringar men före finansiella poster och betald skatt.

Resultat per aktie

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Räntabilitet på eget kapital efter skatt

Årets resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital per månad under året.

Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt

Rörelseresultat ökat med finansiella intäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital per månad under året.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till försäljning.

Rörelsens kassaflöde

Operativt kassaflöde med avdrag för finansiella poster och betald skatt.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Strategiska investeringar

Investeringar genom förvärv av rörelser och andelar, investeringar i expansion av anläggningar eller ny konkurrenskraftshöjande teknik, som ska öka framtida kassaflöde.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder.

Vinstmultipel P/E

Börskurs vid årets slut i förhållande till resultat per aktie.