5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Investerare
Kontakta Investerare

Per Hillström

Head of Investor Relations

Mobiltelefon: +46 70 295 29 12

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent  och informativt gentemot investerare. 

 

Nyckeltal     2016 2015 2014 2013
Nettolåneskuld Mkr 17 887
23 156
24 674 14 833
Skuldsättningsgrad %  34 52
56 55
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år  5,1 4,6
3,9 4,1
Genomsnittlig räntebindningstid år  0,8 1,1
1,2 0,9
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr 7 096
8 308
8 714 7 319
Kassa och andra likvida medel Mkr 3 879
2 711
3 014 2 124

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q4/2016 rapport) 

 
 Det operativa kassaflödet för helåret uppgick till 3 207 (3 874) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt främst av kassaflöde från rörelseresultatet före avskrivningar, vilket dock motverkades av uppbyggnad av rörelsekapital med främst högre kundfordringar och högre varulager.
 
Nettokassaflödet uppgick till 6 875 (2 283) Mkr. Nettokassaflödet påverkades bland annat positivt av nyemissionen på 4 907 Mkr samt negativt av utbetalningar för strategiska investeringar, inklusive företagsförvärv, på 319 (691) Mkr (totala investeringar uppgick till 1 372 (2 582) Mkr). Nettoskulden minskade med 5 269 Mkr under helåret och uppgick per den 31 december till 17 887 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden per den 31 december 2016 uppgick till 34 (52) %.
 
Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december till 5,1 (4,6) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 0,8 (1,1) år.
 
Likvida medel uppgick till 3 879 (2 711) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 7 096 (8 308) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 20 (19) % av rullande 12 månaders försäljning. 

Lånestruktur (den 31 december 2016)

 

 

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad (den 31 december 2016)

 

 

Förfalloprofil per (den 31 december 2016) 

 

 

Lånekostnad och duration

 

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2  000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5  000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Viktigaste finansiella arrangemang  Totalbelopp
EMTN-program (Euro Medium Term Note)
2  000 MEUR
Svenskt företagscertifikatprogram 5  000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram 500 MEUR

Relaterade dokument:

EMTN-prospekt 2016

EMTN-prospekt 2015

EMTN-prospekt 2014

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program


Kreditbetyg

Kreditbetyg är viktiga för att koncernen ska kunna säkra konkurrenskraftigt prissatt finansiering. Företagets mål är att ha minst ett kreditbetyg. 
Den 19 maj 2016 bekräftade Standard & Poor’s betyget B+ för SSABs långsiktiga kreditvärdighet.
Den Credit Watch med negativa utsikter som S & P placerade SSABs rating på den 21 december, 2015, togs samtidigt bort och ersattes med stabila utsikter.

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

Standard & Poor's Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

Stardard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-12-21

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29

Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12