5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala råstålsproduktionen under årets åtta första månader till 1 124 (1 069) miljoner ton, en ökning med 5,1 % jämfört med samma period 2016. Den kinesiska råstålsproduktionen ökade med närmare 6 %. I EU28 ökade produktionen med drygt 4 %, medan produktionen i Nordamerika ökade med drygt 3 % under samma period.

I Nordamerika var efterfrågan under det tredje kvartalet inledningsvis god, men försvagades under kvartalet. Marknaden i USA präglades av en avvaktande hållning inför möjliga effekter av den så kallade Section 232-utredningen (vilken kan innebära ytterligare importtullar på stål med hänvisning till USA:s säkerhet) och framförallt råder osäkerhet om och när ytterligare tullar eller kvoter på importerat stål kan komma att införas. Lagernivåerna i Nordamerika hos distributörer bedöms fortsatt vara något låga. I Europa var efterfrågan under det tredje kvartalet fortsatt god, dock med viss sedvanlig säsongsmässig avmattning. Lagernivåerna hos distributörer har minskat något under kvartalet, och bedöms vara i balans. I oktober kom besked från EU om importtullar för varmvalsat material från Brasilien, Iran, Ryssland och Ukraina.

I Nordamerika fortsatte den fallande pristrenden från slutet av det andra kvartalet och marknadspriserna på grovplåt sjönk under tredje kvartalet. I Europa däremot steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under det tredje kvartalet. Även i Kina steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under kvartalet.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara stabil under det fjärde kvartalet och i Europa förväntas efterfrågan vara fortsatt god. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt. Sammantaget förväntas SSABs leveranser under det fjärde kvartalet ligga i nivå med det tredje kvartalet. SSABs realiserade priser under det fjärde kvartalet bedöms sammantaget bli något lägre jämfört med föregående kvartal, hänförligt till SSAB Americas samt en säsongsmässigt sämre mix inom SSAB Europe.