5

Varför SSAB

When you want to make a difference – steel will take you there

SSAB är ett globalt stålföretag som jobbar med att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Alla våra medarbetare drivs av kärnvärdena; överträffa förväntningar, ta ansvar och fokusera på kundens affär.
Läs mer

Utvecklas med SSAB

Utvecklas med SSAB

För att säkerställa både individuell framgång och framgång för företaget strävar SSAB efter ständig utveckling av medarbetarnas kompetens.

Läs mer

Utvecklas med SSAB

I den kunskapsintensiva stålindustrin är SSABs framgång till stor beroende av det engagemang och den kompetens som finns hos våra medarbetare, både som individer och som en del av ett globalt team. För att säkerställa både individuell framgång och framgång för företaget strävar SSAB efter ständig utveckling av medarbetarnas kompetens.

Som ett internationellt företag kan SSAB erbjuda många möjligheter för medarbetare att aktivt avancera i sin karriär. Utvecklingsmöjligheterna är varierade och anpassas efter varje individs drivkrafter, färdigheter och intressen.

Nyanställda utvecklas och avancerar genom praktisk utbildning på arbetsplatsen, genom att delta i utmanande arbetsuppgifter och projekt i olika team och därigenom skaffa sig erfarenheter och utöka sina kunskaper. Alla anställda deltar i utvecklingssamtal med sina chefer för att säkerställa kontinuerlig utveckling och kommunikation. De regelbundna samtalen bidrar till att stärka varje anställds kärnkompetens inom teknik, ekonomi och ledarskap och bidrar till företagets övergripande framgångar.

Dessutom försöker SSAB kontinuerligt hitta möjligheter att utveckla duktiga medarbetares kunskaper och erfarenheter. En årlig chefskartläggning syftar till att identifiera chefskandidater och interna efterträdare till chefsbefattningar. Anställda får möjlighet att utveckla sina färdigheter och nätverk inom företaget genom Business Development-programmet, där deltagarna inbjuds att aktivt delta i strategiska projekt. Technical development program, ett trainee-program för teknisk utveckling, syftar till att hjälpa anställda att snabbt få tekniska kunskaper om verksamheten.


Chefsutveckling

Företaget använder sig av globala processer för ledningsplanering och årliga granskningar för att förstå och ha koll på sina ledarskapsförmågor.


Läs mer

Chefsutveckling

Det är inte bara nödvändigt för en högpresterande organisation att ha en "pipeline" med väntande chefskandidater utan det är också ett strategiskt val som SSAB har gjort. Företagets ledare är väldigt viktiga när det gäller att leverera resultat och att leda förändring. Företaget använder sig av globala processer för ledningsplanering och årliga granskningar för att förstå och ha koll på sina ledarskapsförmågor.

I den årliga återkommande chefskartläggningen jobbar SSAB med att hitta och utveckla interna chefskandidater. I den här processen utvärderas alla SSAB-chefer enligt företagets chefskriterier och planer för efterträdare fastställs. En av chefskartläggningens viktiga funktioner är att se till att vi har passande internkandidater till chefspositioner.

Resultaten kommer att användas aktivt under året för kompetensutveckling, chefsutnämningar och som stöd för organisationsutveckling.


Karriärutveckling

En högpresterande organisation är en av hörnstenarna i SSABs strategi. För att vara det behöver vi rätt medarbetare med rätt kompetens i de rätta befattningarna vid rätt tidpunkt.

Läs mer

Karriärutveckling

En högpresterande organisation är en av hörnstenarna i SSABs strategi. För att vara det behöver vi rätt medarbetare med rätt kompetens i de rätta befattningarna vid rätt tidpunkt.

På SSAB uppmuntrar vi medarbetarna att ta ansvar för sin karriärutveckling efter egna intressen och önskemål när de åtar sig olika utmaningar. För att ta hand om talangerna har vi bland annat årliga processer där cheferna diskuterar karriärutveckling och ställer upp personliga utvecklingsplaner för medarbetarna. Den vanligaste karriärvägen går horisontellt via olika typer av arbetsuppgifter, och när rätt tidpunkt, kompetens, beteende och behov möts, sker det även en vertikal rörelse. Det är viktigt att utveckla medarbetarens eget yrkesområde, men det är lika viktigt att utvidga kunskaperna till andra områden. Utvecklingsåtgärderna kan bestå av lärande på arbetsplatsen, kurser, självstudier, arbetsrotation eller mentorskap.Hälsa & Säkerhet

SSAB strävar efter att vara det säkraste stålföretaget i världen. Vi har en nollvision för olyckor, arbetsskador- och sjukdomar. Att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som vistas i våra anläggningar har högsta prioritet.

Säkerhetsarbete på SSAB

Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att vara det säkraste stålföretaget i världen. Vi har en nollvision för olyckor, arbetsskador- och sjukdomar. Att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som vistas i våra anläggningar har högsta prioritet.

Alla SSAB-medarbetare har ett personligt ansvar att arbeta säkert varje dag – det är ett grundläggande krav för arbete på SSAB. Arbetsmiljö är integrerat i vårt ledningssystem. 

Utöver säkerhet fokuserar SSAB på förebyggande hälsovård och friskvård för att främja medarbetarnas allmänna välbefinnande. 

Fokus på säkerhet

För att uppnå målet noll olyckor, skador och arbetssjukdomar, gör SSAB följande:

 

  • Vi ser till att säkerheten är en integrerad del av alla aktiviteter och beslut i hela företaget. 
  • Vi arbetar tillsammans för att förhindra olyckor och ohälsa genom att identifiera, utvärdera och eliminera risker. 
  • Vi identifierar och undanröjer systematiskt orsakerna till olyckor och tillbud för att försöka förhindra att de inträffar igen. 
  • I samarbete med specialister på arbetsmiljö är vi alla ansvariga för säkerheten på arbetsplatsen, från högsta ledningen till anställda i första linjen. Alla medarbetare är ansvariga för sin egen och andras säkerhet i vår arbetsmiljö. Vi avbryter och instruerar kollegor och entreprenörer när de tar risker eller inte uppfyller fastställda säkerhetsföreskrifter. Vi avbryter allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt. 
  • Cheferna föregår med gott exempel, De är ansvariga för arbetsmiljön och måste fungera som goda förebilder. 
  • Vi ser till att alla anställda har tillgång till alla nödvändiga anvisningar och att de har den utbildning och utrustning som krävs för att arbeta på ett säkert sätt. 
  • Vi uppfyller eller överträffar alla lagstadgade krav samt krav från statliga myndigheter eller andra juridiska instanser.
  • Vi ställer upp tydliga mål och övervakar regelbundet att målen uppfylls.
     

Välbefinnande i arbetet och livsbalans

Välbefinnande i arbetet betyder att du mår bra på jobbet. Det betyder att du har meningsfulla uppgifter, att privatlivet och arbetet är i balans, att du har god hälsa och klarar av att utföra ditt jobb. SSAB står för miljön och medlen för medarbetarnas välbefinnande – från en säker arbetsmiljö till program för hälsa och rekreation. SSAB har en lång tradition av att erbjuda och uppmuntra förebyggande hälsovård av olika slag.
 

Certifieringar

SSABs säkerhetsledningssystem uppfyller kraven i den internationella standarden OHSAS 18001.
 

Entreprenörernas säkerhet

Varje år arbetar hundratals personer från externa företag på SSAB, särskilt med underhåll och reparationer. Att garantera säkerheten för alla på våra anläggningar – anställda, entreprenörer och besökare – är vår högsta prioritet. Vi kontrollerar att våra underentreprenörer har strikta säkerhetsrutiner, och våra partnerföretag arbetar tillsammans med oss för att garantera säkerheten för alla som arbetar på en SSAB-anläggning. Vi tillhandahåller också kurser och diskussionsforum för entreprenörer för att öka deras säkerhetsmedvetande.


Mångfald och jämställdhet

Att uppvisa mångfald och lika möjligheter för alla medarbetare är en naturlig del av vårt sätt att arbeta på SSAB. Vi vet att innovativa lösningar och exceptionella resultat bara kan uppnås om alla våra 17 000 medarbetare i mer än 50 länder uppskattas och behandlas med respekt.

Läs mer

Mångfald och jämställdhet

Att uppvisa mångfald och lika möjligheter för alla medarbetare är en naturlig del av vårt sätt att arbeta på SSAB. Vi vet att innovativa lösningar och exceptionella resultat bara kan uppnås om alla våra 17 000 medarbetare i mer än 50 länder uppskattas och behandlas med respekt. Våra medarbetare kommer från en rad olika bakgrunder och kulturer över hela världen, och alla arbetar tillsammans för att skapa ett gemensamt SSAB.

För SSAB är det inte bara viktigt att främja och värdesätta mångfald, utan också att arbeta för inkludering, det vill säga att alla medarbetare har en känsla av tillhörighet och har lika möjligheter att bidra och lyckas. Vi har flera mångfalds- och integrationsprojekt på gång över hela koncernen. 

På flera platser i Sverige samarbetar SSAB med kommuner för att skapa praktikplatser för personer med olika bakgrund, inklusive de som kommer från andra länder. Samarbetet leder inte bara till större mångfald i samhället, utan det ger också deltagarna möjlighet att lära sig språket och hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige.

SSAB har även pågående projekt för att förbättra könsfördelningen i hela företaget, både genom rekrytering och utveckling av olika talanger. SSAB uppmuntrar också aktiv medverkan i olika initiativ som mentorprogram och kvinnliga nätverk. För att öka andelen kvinnor i ledande befattningar har SSAB lanserat ett mål för mångfalden. Vid slutet av 2019 siktar SSAB på att kvinnor ska inneha 30 % av ledande befattningar inom företaget. Med den långsiktiga ambitionen att öka andelen kvinnor inom företaget börjar vi i högsta ledningen för att skapa förebilder och fokuserar våra ansträngningar för att nå ett bra resultat. 

Slutligen strävar SSAB efter att utveckla olika talanger inom organisationen, så att medarbetarna kan gå vidare och växa in i olika chefsroller och verksamhetsgrupper. Därigenom ökar vi kunskaperna och rörligheten internt och uppnår mångfald på alla nivåer i organisationen.

Battle of the numbers

Ett projekt vars mål var att öka antalet kvinnor i operativa chefspositioner

Läs mer

Battle of the numbers

Tillsammans med nio företag i Sverige deltog SSAB under 2013 i ett mångfaldsprojekt som kallas Battle of the numbers och var inriktat på att öka antalet kvinnor i operativa chefsbefattningar.

Nytt nätverk för kvinnliga chefer

 

Battle of the numbers var ett projekt som siktade på att bidra till att långsiktigt uppnå större jämlikhet i rekryteringen av chefer samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft. De deltagande företagen kom från olika branscher och har sammananlagt 570 000 anställda.

I projektet fungerade tio nuvarande eller blivande kvinnliga chefer från varje företag som interna konsulter och inbjöds att delta i ett nätverk som bestod av 100 kvinnor. Deras uppgift var att ta fram förslag på vad vart och ett av företagen kan göra för att uppnå ökad mångfald med hänsyn till karriärvägar och balans mellan arbete och privatliv. Förslagen presenterades för respektive koncernledning.

Kvinnliga chefer på SSAB

På SSAB resulterade programmet i en förbättringsplan som godkändes av koncernens ledningsgrupp. Flera av initiativen genomfördes, till exempel ett poängkort för jämställdhet och mångfaldsseminarier för högsta ledningen.

2015 var 17 procent av cheferna och 19 procent av alla anställda på SSAB kvinnor.

Battle of the numbers hemsidaIntegrationsprojekt

Immigranter har fått praktik och insikt i svenskt arbetsliv

Läs mer

Integrationsprojekt

Tillsammans med Borlänge och Luleå kommuner deltog SSAB i ett integrationsprojekt som syftade till att hjälpa invandrare att utveckla sina kunskaper i svenska, få en inblick i svenskt arbetsliv och kultur och bygga nätverk för framtiden.

Erfarenhet och praxis som inträdesbiljett till arbetslivet

Som ett försök att förbättra invandrarnas möjligheter på arbetsmarknaden har SSAB erbjudit praktikplatser på företaget. Det är inte bara ett sätt att investera i utveckling och öka mångfalden på företaget, utan det skapar också bättre förutsättningar för oss att verka på en mångkulturell arbetsmarknad.

Alla praktikanter fick en handledare som ansvarade för dem under praktikperioden. Praktiktjänsterna på SSAB Borlänge varade sex månader och var uppdelade i två perioder. Den första perioden varade från september till december 2014 och den andra från januari till april 2015.

Luleå kommun och SSAB i Luleå genomförde ett liknande projekt, som resulterade i att 12 av 15 språkpraktikanter fick anställning: fyra som sommarvikarier på SSAB i Luleå och resten hos andra företag i Luleå.

Praktikanterna var mycket tacksamma över arbetsmöjligheten och hoppet om en framtid inom industrin. För många är det en ny och spännande arbetsplats, och för en del är det första gången de har varit på ett industriföretag. Vissa av praktikanterna var till en början oroliga för hur de skulle passa in och bli accepterade på SSAB. Efter att ha varit på SSAB ett par månader kände praktikanterna att de blev behandlade med respekt. En praktikant berättade glädjestrålande att han kände att hans liv hade fått en ny innebörd och att han lärde sig något nytt varje dag.

Kunskapsdelning i nyckelroll

SSAB utbildar nyanställda för att se till att vi får en mer diversifierad åldersfördelning

Läs mer

Kunskapsdelning har en nyckelroll

SSAB strävar efter att ha en varierad åldersstruktur, med både nyanställda och erfarna medarbetare. Målet är att medarbetarna delar med sig av sina kunskaper till exempel vid rekryteringskurser. På det sättet blir den nödvändiga kompetensen kvar inom företaget.

SSAB:s personalstruktur motsvarar åldersfördelningen i branschen ur ett mångfaldsperspektiv. Särskilt vid produktionsanläggningarna tillhör majoriteten de äldre åldersgrupperna. SSAB utbildar nyanställda på rekryteringskurser vid anläggningarna i Brahestad och Tavastehus för att se till att vi får en mer diversifierad åldersfördelning. Utbildningen sker i form av arbetsplatsbaserat lärande, där erfarna medarbetare delar med sig av sina produktions- och underhållskunskaper till eleverna och säkerställer att viktiga färdigheter inte försvinner när de äldre går i pension.

Vi ser till att de nya experter som kommer till SSAB genom rekryteringsprogrammen får en bra introduktion både till själva företaget och till arbetsrutinerna på anläggningarna. Erfarna medarbetare, som ibland har tillbringat hela sitt yrkesliv på SSAB, fungerar som instruktörer för de nya eleverna. Vanligtvis består 70 procent av utbildningen av praktiskt arbete och de resterande 30 procenten av klassrumsundervisning. Omfattande praktisk introduktion i den verkliga arbetsmiljön, där säkerheten spelar en viktig roll, bildar en stark grund för kunskapsdelning och effektiv fortsatt produktion.

2014 och 2015 var det sammanlagt 45 nya elever med en genomsnittsålder på 23,5 år som påbörjade rekryteringsutbildningen.Hälften av sommarvikarierna var kvinnor

Läs mer

Stränggjutningen i Luleå uppnådde procentmål för kvinnliga sommarvikarier

38 kvinnor och 38 män. Så såg könsfördelningen bland sommarvikarierna vid Stränggjutningen i Luleå ut sommaren 2014. “Jag är otroligt nöjd,” säger avdelningens chef Lotta Jakobsson.

2014 hade SSAB i Luleå som mål att rekrytera lika många kvinnliga och manliga sommarvikarier . Det fanns dock inte tillräckligt många kvinnliga sökande med rätt kompetens på alla avdelningar, så den slutliga siffran för hela verket stannade på 38 procent kvinnliga vikarier.

”En del avdelningar, som tillexempel avdelningen för centralt underhåll, har många tjänster som kräver yrkesutbildning, och i många fall fanns det inga kvinnliga sökande”, säger Caroline Vikingdotter Törmä, tidigare HR-ansvarig på SSAB i Luleå .

På Stränggjutningen, där sommarvikarier inte behöver någon yrkesutbildning, hade vi en exakt könsfördelning, vilket också Emma Myrestam, Amanda Johansson och Victoria Andersson som arbetade i team 1 har noterat.

Det var Emmas första sommarjobb på SSAB i Luleå. Hon har tidigare arbetat på FerruForm och sökte till SSAB eftersom hon gillar att arbeta i industrin. “Det är betydligt fler tjejer här än det var på mitt förra jobb,” berättade hon.

Emmas, Viktorias och Amandas arbete på Stränggjutningen bestod i att köra kranarna som flyttar flytande stål till en gjutform för att gjutas till stålämne. Tjejerna tog bort slagg och testade stålet för att kontrollera att inget syre hade kommit in det smälta stålet. Jobbet på SSAB var inte precis som Emma hade föreställt sig.

”Innan jag började trodde jag det var ett tungt jobb och att det var bäst att vara lång och stark. Men så är det inte alls. Om man behöver lyfta tungt finns det hjälpmedel, och det finns alltid någon som talar om hur man ska göra. Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej, killar är inte födda till att köra kran, utan det måste alla lära sig”, berättade hon.

Emma berättade att det kan vara både smutsigt och varmt att arbeta på Stränggjutningen på sommaren, men hon skulle inte vilja byta till något annat.

”Det är så trevlig stämning här, så det är definitivt värt det. Alla är verkligen trevliga och jag känner alltid att jag kan vara mig själv. Dessutom är det bättre betalt än på mitt förra sommarjobb”, säger hon.

Produktionsorter

SSAB has sites all over the world