5

Vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld.

Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga den fulla potentialen av lättare, starkare och mer hållbara stålprodukter.

Värderingar

Våra värderingar är företagets vägledande principer.

De skapar företagets kultur och formar oss. Värderingarna fungerar som en vägledning för våra handlingar och vårt uppträdande samt visar vad vi står för, de finns med oss i vår vardag och hjälper oss att fatta rätt beslut och att göra rätt saker.

Vi fokuserar på kundens affär

 • Vi har våra kunders behov och affärer i fokus.
 • Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi förtjänar våra kunders förtroende.
 • Vi vill vara våra kunders naturliga innovationspartner.

Vi tar ansvar

 • Vi bygger starka och långvariga relationer genom att vara professionella, samarbetsvilliga och ärliga.
 • Vi håller våra löften.
 • Vi arbetar säkert och ansvarsfullt.
 • Vi respekterar individen och strävar efter mångfald.

Vi överträffar förväntningar

 • Vi är engagerade, ambitiösa och stolta över det vi åstadkommer.
 • Vi är öppna, resultatorienterade och handlingskraftiga.
 • Vi undviker att göra saker som inte skapar värde för våra intressenter.
 • För att ligga steget före utmanar vi alltid oss själva och vidareutvecklar vår kompetens.
SSAB's market environment

Mål

SSABs strategi ”Taking the lead” syftar till att säkra företagets långsiktiga utveckling och  värde för aktieägare och övriga intressenter och samtidigt verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

SSAB har som övergripande mål att vara ett av världens mest lönsamma stålföretag.

Läs mer

Finansiella mål


SSAB har tre finansiella mål inom tre olika områden.

Område 

Mål

Lönsamhet

SSAB strävar efter en branschledande lönsamhet, mätt som EBITDA-marginal mot jämförbara konkurrenter*.

Kapitalstruktur

Koncernens verksamhet är konjunkturberoende. Målet är en långsiktig nettoskuldsättningsgrad på 30 %.

Utdelning

 
Utdelningen ska anpassas till den genomsnittliga resultatnivån över en konjunkturcykel och långsiktigt utgöra cirka 50 % av vinsten efter skatt, med hänsyn tagen till nettoskuldsättningsgraden. Utdelning ska även kunna användas för att anpassa kapitalstrukturen.
* AK Steel, Dillinger, Nucor, Salzgitter, Steel Dynamics, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel

Hållbarhetsmål

Vid slutet av 2019 kommer SSAB att ha uppnått följande miljö- och energimål:

 • En bestående minskning av CO2-utsläpp om 200 000 ton
 • En bestående minskning av inköpt energi om 300 GWh (elkraft och bränslen)
 • En bestående förbättring om 30 000 ton i nyttjandet av restprodukter

 • Kvinnor innehar 30 % (23 % 2015) av ledande befattningar till slutet av 2019.

Utöver målen inom energi och miljö har SSAB uppdaterat sina mål kopplade till socialt ansvar, vilket inkluderar mål för resultat- och planeringssamtal, affärsetik, efterlevnad av SSABs Uppförandekod och uppföljning gentemot leverantörskedjan. Företaget kommer även att fokusera på förbättringsarbete inom andra hållbarhetsrelaterade områden som hälsa & säkerhet samt ökad miljönytta genom användning av SSABs höghållfasta stål.

SSAB's targets