5

Omvärldsfaktorer

Trender och drivkrafter i stålbranschen

Stålmarknaden är cyklisk och efterfrågan på stålprodukter påverkas av globala, regionala och nationella ekonomiska förhållanden samt nivån på industriella investeringar och industriproduktion.

Läs mer

Trender och drivkrafter i stålbranschen

På lång sikt väntas den globala stålmarknaden växa med 2–3 % per år, drivet av fortsatt tillväxt globalt, större efterfrågan från en växande medelklass i tillväxtländer, samt genom utveckling av nya  användningsområden. Man uppskattar att tillväxtmarknaderna i Afrika, Indien och Latinamerika kommer att växa över genomsnittet, medan en måttlig efterfrågetillväxt förväntas på våra hemmamarknader. På lång sikt förväntas efterfrågan i Kina att vara oförändrad, i och med att den kinesiska ekonomiska tillväxten övergår från att vara beroende av export och infrastruktur till att drivas mer av inhemsk  konsumtion.

Det största problemet för branschen som helhet är fortsatt överkapacitet då detta leder till en prispress som i ökande grad påverkar alla stålproducenters verksamhet. Situationen förväntas gradvis bli bättre under de kommande åren, driven av efterfrågetillväxt, lägre investeringstakt samt eventuellt en strukturell avveckling av gammal kapacitet, särskilt i Europa och Kina. 

Övergången från standard- till höghållfasta stål kommer att accelerera under det kommande årtiondet. De flesta användarna av stål måste kontinuerligt förbättra prestanda på sina produkter och  höghållfasta stål möjliggör lättare och starkare applikationer. Höghållfasta stål möjliggör även högre energieffektivitet till nytta för slutanvändare och är väsentliga för att uppfylla strängare miljökrav.

Om vi ser på specifika segment förväntas de flesta områden uppleva en stabil utveckling under de kommande åren. Fordonssegmentet har uppvisat positiv tillväxt den senaste tiden och hela segmentet lätta fordon väntas utvecklas ännu starkare på tillväxtmarknaderna framöver. Inom byggbranschen har utvecklingen varit stabil på en låg nivå och förbättringar väntas för sektorn under kommande tid. 

Inom gruvbranschen finns det grundläggande faktorer som talar för en positiv långsiktig efterfrågan på höghållfasta stål, trots de aktuella utmaningarna. Utvecklingen inom energisektorn har påverkats negativt av låga energipriser, men kommer långsiktigt att få stöd av en växande befolkning och ökad inkomst per capita.

Världen behöver stål 

Innebörd

 • Historiskt sett har stålkonsumtionen vuxit i linje med BNP 
 • Det moderna samhället är beroende av stål. Den kraftiga globala urbaniseringstrenden kommer att stödja efterfrågetillväxten på stål under de kommande årtiondena 
 • Stål har flera unika egenskaper som exempelvis återvinningsbarhet och det finns få material som kan ersätta stål 
 • På kort och medellång sikt förväntas en måttlig tillväxt, då efterfrågan i Kina förväntas vara svag och i bästa fall vara oförändrad

Möjligheter och hot

 • Tillväxtmöjligheter på tillväxtmarknaderna och inom vissa segment som transportsektorn och segmentet anläggningsmaskiner för byggindustrin (Dessa krävs för utveckling av städer)
 • Långsam tillväxt på mogna marknader 
 • Bättre tillgång till skrot i och med att insamlingsgraden ökar på tillväxtmarknaderna 

SSABs respons

 • Ledande global ställning inom höghållfasta stål och möjlighet att ta del av tillväxten inom tillväxtmarknaderna 
 • Stark ställning inom segment såsom tunga transporter och anläggningsmaskiner – sektorer som aktiveras av urbanisering
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna

 

Överkapacitet i Kina formar dynamiken i industrin 

Innebörd

 • Kina har överinvesterat i ny kapacitet och underlåtit att ta äldre, föråldrad produktion ur bruk. Detta har medfört ökad överkapacitet när efterfrågan minskat 
 • Historiskt sett har standardstål främst handlats regionalt – men om man beaktar den bristande balansen globalt sett, har handeln mellan regioner ökat signifikant. Stålindustrins europeiska organisationer har förespråkat rättvis handel, vilket resulterat i importavgifter på några stålprodukter från vissa länder, inklusive Kina 
 • Orättvis konkurrens kan leda till minskad konkurrenskraft för EU:s stålindustri – fler pålagor (skatter, koldioxidutgifter osv.) jämfört med situationen för importerat stål

Möjligheter och hot

 • Pristryck globalt: långsammare tillväxt i Kina leder till att inhemska aktörer börjar exportera stål till extremt låga priser 
 • Risk för en längre period med låg lönsamhet inom branschen
 • Möjlighet att särskilja sig i fråga om kvalitet, ledtider och tjänster

SSABs respons

 • Ledande marknadspositioner och differentiering genom produkter, serviceerbjudanden och produktvarumärken
 • Flexibelt produktionssystem i Norden – förmåga att öka och minska kapaciteten för råstål med fem masugnar i systemet
 • Ledande kostnadsposition på hemmamarknaderna, med höga ambitioner om ständiga förbättringar

 

Kunderna efterfrågar innovation

Innebörd

 • Innovationshastighet – kunderna behöver ständigt förbättra sina produkter 
 • Produktivitet – konstant tryck över hela värdekedjan 
 • Globala kunder 
 • Höjda förväntningar vad beträffar leveranstider, spårning av beställningar, och flödeskontroll

Möjligheter och hot

 • Behov av att förbättra produkternas prestanda – ständiga förbättringar i kvalitet och styrka 
 • Konkurrens med andra material, t. ex. aluminium 
 • Behov av att leverera med kortare ledtider och ökad efterfrågan på skräddarsydda produkter 
 • Prispress i samband med att kunderna blir allt större

SSABs respons

 • Konstant förbättring av våra produkters prestanda – specialstål med högre sträckgränser och hårdare slitstål 
 • Hjälpa kunderna att utveckla applikationer – FoU, teknisk support, Knowledge Service Centers 
 • Utveckling av unika samarbetsmodeller med kunderna 
 • Ökad försäljning genom SSABs egna lager och servicecenter

Trender inom hållbarhetsområdet kommer att förändra branschen

Innebörd

 • Klimatförändringen är ett faktum och skyndsamma åtgärder krävs för att mildra dess effekter 
 • I syfte att minska mängden utsläpp är det av högsta vikt att insatsvaror och energiresurser används effektivt
 • Stålbranschen är energiintensiv och har stor miljöpåverkan
 • Myndighetskrav påverkar både regionalt och globalt
 • Kunderna behöver minska sin miljöpåverkan

Möjligheter och hot

 • I takt med att kunderna måste minska sina operationella kostnader samtidigt som de utsätts för högre myndighetskrav, behövs nya lösningar, tillverkade av återvinningsbara, mer hållbara och  starkare material
 • Risk för olika regler i olika regioner – högre tryck på att stålproduktionen flyttar från Europa till andra regioner med mindre stränga regler 
 • Risk för att branschen inte håller jämna steg med den externa efterfrågan på minskad miljömässig påverkan

SSABs respons

 • Öka penetrationsgraden av höghållfasta stål globalt sett – för att möjliggöra minskade utsläpp under produkternas användningsfas 
 • Utbilda kunderna i hur höghållfasta stål kan användas i fler applikationer, till gagn för miljön 
 • Ständiga förbättringar vad gäller produktionens miljöpåverkan. SSAB är redan en av de mest effektiva stålproducenterna vad beträffar nivån på koldioxidutsläpp 
 • Se till att SSAB, som en av de ledande stålproducenterna när det gäller hållbarhet, behandlas på ett rättvist sätt i ny lagstiftning  

SSABs målmarknader

SSAB har därför koncentrerat sig på vissa utvalda marknader där bolaget har en stark marknadsställning.

Läs mer

SSABs målmarknader

Med en årlig stålproduktionskapacitet på ca 8,8 miljoner ton är SSAB en liten aktör på den globala kolstålsmarknaden, som uppgår till cirka 1,6 miljarder ton stål.  SSAB har därför koncentrerat sig på vissa utvalda marknader där bolaget har en stark marknadsställning.  Dessa utvalda marknadssegment står för bara cirka 3 % av den globala marknaden för kolstål. 

SSABs fokusmarknader är: 

 1. Den globala marknaden för seghärdade stål (Q&T) och avancerade höghållfasta stål (AHSS) med en årlig volym på omkring 25 miljoner ton. Marknadsandelen är 5–40 % globalt, beroende på geografisk marknad och produktsegment. Den största marknadsandelen finns inom seghärdade stål.
  Mer information om denna fokusmarknad finns på våra företag/SSAB Special Steels.
 2. Platta kolstålsprodukter och rör i Norden med en årlig volym på ca 4–5 miljoner ton. SSAB:s marknadsandel är cirka 40–50 %.  SSAB är den enda tillverkaren av stålrör i Norden.  
  Mer information om denna fokusmarknad finns på våra företag/SSAB Europe
 3. Grovplåt i Nordamerika med en årlig volym på ca 10 miljoner ton. SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en stark marknadsställning inom segmenten energi och tunga transporter.
  Mer information om denna fokusmarknad finns på våra företag/SSAB Americas.
   


SSABs kundsegment

SSABs unika konkurrensfördel ligger i en marknadens bredaste kundportföljer i kombination med ingående kunskaper om material, kundtillämpningar och produktion.

Läs mer

SSABs kundsegment

SSABs kundsegment omfattar tunga transporter, fordon, materialhantering (inklusive gruvsektorn) ), anläggningsmaskiner (inklusive lyftutrustning), energi, byggsektorn, skyddsapplikationer och verktygstillverkning. I Norden och Nordamerika, som SSAB betraktar som sina hemmamarknader, säljs standardstål i stor utsträckning till stålservicecentra och distributörer.

SSAB säljer sina produkter både direkt till slutkonsumenter och via ståldistributörer. 

SSAB arbetar nära slutanvändarna för att få en så bra bild som möjligt av hur produkterna fungerar i kundernas tillämpningar. Det ger också den nödvändiga förståelsen för det bästa sättet att styra produkt- och processutvecklingen för att ta fram optimalt anpassade produkter för att kunna möta upp kundernas ökade krav. SSABs unika konkurrensfördel ligger i en marknadens bredaste kundportföljer i kombination med ingående kunskaper om material, kundtillämpningar och produktion. 

För mer information om kundsegment och tillämpningar, se våra produktsidor. 
 

Marknadssituation

Läs mer

Marknadssituation

Marknaden

E Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala råstålsproduktionen under årets fem första månader till 695 (664) miljoner ton, en ökning med 4,7 % jämfört med samma period 2016. Den kinesiska råstålsproduktionen ökade med 4,4 %. I EU28 ökade produktionen med drygt 4 %, medan produktionen i Nordamerika ökade med knappt 4 % under samma period.

I Nordamerika har efterfrågan under det andra kvartalet varit relativt god. Marknaden i USA präglades dock av en viss osäkerhet kring möjliga effekter av den så kallade Section 232-utredningen, vilken kan innebära ytterligare importtullar på stål med hänvisning till USA:s säkerhet. Lagernivåerna i Nordamerika hos distributörer bedöms fortsatt vara något låga. I Europa var efterfrågan under det andra kvartalet fortsatt god, tack vare den generella återhämtningen i den europeiska ekonomin. Importvolymerna har ökat under kvartalet i Europa och lagernivåerna hos distributörer bedöms något höga.

I Nordamerika har marknadspriserna på grovplåt sjunkit något under kvartalet, efter att ha stigit kraftigt under det första kvartalet. I Europa steg marknadspriserna på grovplåt initialt under kvartalet, för att därefter sjunka. Tunnplåtspriserna i Europa sjönk under kvartalet. I Kina sjönk priserna på tunnplåt och grovplåt under början av kvartalet, men steg under andra halvan av kvartalet.

Marknadsutsikter

Läs mer

Marknadsutsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara relativt stabil under det tredje kvartalet, med en viss säsongsmässig avmattning. I Europa förväntas efterfrågan vara god under det tredje kvartalet, men med sedvanlig säsongsmässig avmattning. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt under det tredje kvartalet. Sammantaget förväntas SSABs leveranser följa normalt säsongsmönster under tredje kvartalet och bli något lägre än under det andra kvartalet. SSABs realiserade priser under det tredje kvartalet bedöms sammantaget vara relativt oförändrade jämfört med föregående kvartal.

Konkurrenter

Läs mer

Konkurrenter

 • SSABs främsta konkurrenter inom seghärdad plåt i Europa är ThyssenKrupp AG, AG der Dillinger Hüttenwerke och Salzgitter AG. 
 • SSABs största europeiska konkurrenter inom tunnplåt varierar efter marknad och inkluderar ArcelorMittal S.A., Dillinger Hütte AG, Salzgitter AG, ThyssenKrupp och Voest Alpine. 
 • SSABs främsta konkurrenter i USA inkluderar Nucor Corporation, ArcelorMittal och Evraz plc, och i Kanada konkurrerar SSAB främst med Essar Steel Limited. 
 • I Latinamerika konkurrerar SSAB främst med lokala producenter som Usiminas S.A. och importerade produkten från leverantörer såsom JFE Steel Corporation och ThyssenKrupp. 
 • SSABs främsta konkurrenter i Asien-Stillahavsområdet omfattar både lokala och europeiska ståltillverkare. Bland de lokala stålproducenterna finns de japanska företagen JFE och Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporation, det sydkoreanska företaget POSCO och de kinesiska företagen Baosteel Group co. Ltd., Hebei Metals and Mineral Corporation Limited, Nanjing Iron & Steel United Co., Ltd och Wuhan Iron and Steel (Group) Corporation samt det australiensiska företaget Bisalloy Steel Group Limited och det indiska företaget Essar. 
 • Tibnors främsta konkurrenter inkluderar BE Group AB samt ett antal företag (oberoende eller ägda av utländska producenter) med smalt produktfokus samt andra stålservicecentra.