5

Våra varumärken

SSAB rekommenderar

Våra stålkategorier

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

28 jan
Bokslutskommuniké 2019: Resultatnedgång för Europe och Americas i kvartalet, god kassaflödesgenerering
Fjärde kvartalet: · Försäljningen uppgick till 16 973 (19 251) Mkr · Rörelseresultat före avskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -127 (1 971) Mkr · Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till - 1 131 (1 035) Mkr · Rörelseresultatet, inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -1 178 (1 007) Mkr · Resultat per aktie uppgick till -1,21 (0,67) kronor · Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 (1,50) kr per aktie
16 jan
Inbjudan till presentation av SSABs bokslutskommuniké för 2019
SSAB bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2019 klockan 09.30 tisdagen den 28 januari 2020. Rapporten kommer att publiceras klockan 07.30 samma dag.
14 jan
SSAB engageras i forskningsprojekt om metallbearbetning i Finland
Det tvååriga forskningsprojektet inom metallbearbetning (AMET) sammanför två universitet, fem SME-företag och två industripartners, vilka den ena är SSAB Europe. Projektets mål är att förbättra effektiviteten i metallurgiska produktionsprocesser och leveranskedjor för metallprodukter i Finland. Syftet med projektet är att utveckla processövervakningssystem och expertsystem för utvalda processer, för till exempel ljusbågsugnar, stränggjutning och valsning.