5
Nyhetsarkiv SSAB AB (publ) äger samtliga aktier i Rautaruukki Oyj och aktierna kommer att avnoteras
20 november 2014 09:30 CET

SSAB AB (publ) äger samtliga aktier i Rautaruukki Oyj och aktierna kommer att avnoteras

Skiljenämnden, som utsetts av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, har idag i en särskild skiljedom fastställt SSAB AB:s (publ) (”SSAB”) rätt enligt aktiebolagslagen till inlösen av minoritetsaktier i Rautaruukki Oyj (”Rautaruukki”) samt att SSAB har rätt att förvärva äganderätten till minoritetsaktierna i Rautaruukki genom att ställa, av skiljenämnden godkänd, säkerhet för betalning av inlösenpriset samt upplupen ränta.

SSAB har idag ställt av skiljenämnden godkänd säkerhet och således förvärvat äganderätten till samtliga aktier i Rautaruukki i enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen. Efter att säkerheten har ställts har minoritetsaktieägarna i Rautaruukki rätt till inlösenpriset samt upplupen ränta. Den slutliga skiljedomen, i vilken inlösenpriset kommer att fastställas, meddelas av skiljenämnen vid en senare tidpunkt.

På ansökan av Rautaruukki har NASDAQ OMX Helsinki Oy (”Helsingforsbörsen”) beslutat att avnotera Rautaruukkis aktier när äganderätten till samtliga aktier i Rautaruukki övergått till SSAB. Handeln med aktierna i Rautaruukki, och Rautaruukkis notering på Helsingforsbörsen, kommer följaktligen att upphöra omkring den 20 november 2014 enligt ett särskilt meddelande som publiceras av Helsingforsbörsen.

SSAB:s A- och B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, med sekundärnotering på Helsingforsbörsen.