5
Nyhetsarkiv Skiljenämnden har fastställt inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki Oyj
22 december 2014 10:30 CET

Skiljenämnden har fastställt inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki Oyj

SSAB AB (publ) (“SSAB”) förvärvade äganderätten till samtliga aktier i Rautaruukki Oyj (”Rautaruukki”) genom att per den 20 november 2014 ställa, av skiljenämnden godkänd, säkerhet för betalning av inlösenpriset samt upplupen ränta. Skiljenämnden, som utsetts av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd, har idag i sin skiljedom fastställt att inlösenpriset för aktierna i Rautaruukki är 11,24 euro per aktie, vilket motsvarar det inlösenpris som erbjudits av SSAB.

Det totala antalet aktier som ska inlösas in i Rautaruukki är 5 475 157, vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala antalet aktier i Rautaruukki. SSAB kommer att betala inlösenpriset samt upplupen ränta till de tidigare minoritetsaktieägarna i Rautaruukki som medverkat i inlösensprocessen inom en månad från det att skiljedomen vunnit laga kraft, vilket förväntas ske i den andra halvan av februari 2015 eller i den första halvan av mars 2015. Skiljedomen vinner laga kraft 60 dagar från det att den har registrerats i det finska handelsregistret, under förutsättning att ingen överklagan görs. Sådan eventuell överklagan är hänförlig endast till den överklagande aktieägaren och påverkar inte tidpunkten för när skiljedomen vinner laga kraft i förhållande till de aktieägare som inte överklagat.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 22 december 2014 kl. 10.30 CET.