5
Affärsetik och antikorruption
Anti-corruption

Affärsetik och antikorruption

Genom att tillhandahålla ett ramverk för affärsetik och efterlevnad, har SSAB fortsatt fokus på att skapa en mogen företagskultur som uppmuntrar till etiskt uppförande.

Funktion för etik och compliance 

SSAB har en funktion för etik och compliance vilken innefattar strategiskt ansvar för arbetet med affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter, samt implementering av ny lagstiftning och internationella riktlinjer inom dessa områden. Viktiga komponenter i programmet för etik och compliance är riskbedömningar och utbildning av medarbetare för att förhindra och upptäcka korruption samt för att minska legala och etiska risker. Hur vi mäter resultat: 

  • Andel medarbetare som har tillgång till Ethics Line
  • Andel nya medarbetare som omfattas av introduktionsprogram; inkluderande bl.a. att underteckna en bekräftelse av SSABs uppförandekod samt genomgå webbaserad utbildning i affärsetik
  • Andel medarbetare som har genomgått webbaserad utbildning i affärsetik
 

Styrdokument

SSAB har flera olika dokument som stödjer programmet för etik och compliance: 

  • Uppförandekod 
  • Instruktion angående antikorruption: tillhandahåller information om hur SSAB definierar muta och otillbörliga förmåner samt hur medarbetare förväntas agera vid sina kontakter med leverantörer, kunder och andra affärspartner 
  • Instruktion för granskning av affärspartner: beskriver processen för granskning av affärspartner inom riskområden för korruption 
  • Instruktion för Ethics Line: beskriver hur man rapporterar överträdelser och hur en rapport utreds
 

Program för konkurrensrätt

Under 2018 lanserade SSAB en webbaserad utbildning i konkurrensrätt som främst riktar sig till sälj- och inköpsorganisationen. Syftet är att öka medvetenheten för frågorna och förklara innehållet i SSABs styrdokument om konkurrensregler. Vid slutet av året hade 82 % av målgruppen genomfört utbildningen.

 

Antikorruption

SSAB arbetar aktivt för att förhindra korruption i vår verksamhet. SSABs styrdokument för antikorruption definierar SSABs nolltolerans till mutor och korruption och innehåller riktlinjer för vår dagliga verksamhet. 

Utbildning i affärsetik 

Alla medarbetare förväntas följa SSABs uppförandekod, styrdokumentet för antikorruption samt känna till hur de rapporterar oegentligheter genom Ethics Line-funktionen. För att nå ut till samtliga medarbetare med utbildning i affärsetik, som finns tillgänglig på sex språk, och för att implementera arbetet med antikorruption används en global e-learningsmodul. Vid slutet av 2018 hade 89 (91) % av medarbetarna (14 313) medarbetare, inkluderande både tjänstemän och arbetare) genomgått utbildning. 90 % av medarbetarna i Sverige, 88 % i Finland och 87 % i Nordamerika har genomfört utbildningen. Alla 11 (100 %) medlemmar i koncernledningen har genomfört utbildningen.

Introduktionsprogram 

Redan den första anställningsdagen börjar arbetet med att skapa en kultur av engagerade medarbetare. SSAB har ett introduktionsprogram för nya medarbetare som förväntas genomgå utbildningen i affärsetik och underteckna en bekräftelse angående vår uppförandekod under de första veckorna av sin anställning. Detta bidrar till att nya medarbetare får förståelse för våra styrdokument och SSABs förväntningar på våra medarbetare. Vid slutet av året hade 74 (61) % av de nya medarbetarna för 2018 påbörjat processen att underteckna bekräftelsen angående vår uppförandekod och genomgå utbildningen i affärsetik. 

Fysisk utbildning i affärsetik

Intern utbildning i affärsetik äger rum regelbundet. Denna utbildning ges främst till medarbetare på chefsnivå och medarbetare inom försäljning och inköp som löper risk att bli utsatta för risker inom korruption och mutor. Utbildningen är baserad på SSABs värderingar och styrdokument. Kursdeltagarna får lära sig vad som menas med korruption och mutor samt hur SSABs etik- och complianceprogram är uppbyggt. Därefter följer en diskussion baserad på praktiska exempel ur verkliga livet och dilemmadiskussioner. Utbildningskraven övervakas regelbundet och utvärderas utifrån affärsbehoven och de legala och etiska riskerna i sammanhanget. 

Granskning av integritet och affärspartners 

I vissa fall granskar SSAB våra affärspartners integritet mer ingående. SSAB har en instruktion för affärsetisk granskning som främst omfattar agenter och distributörer i högriskområden. Instruktionen innebär att SSAB ej får ingå eller förnya avtal med affärspartner som finns inom de typiska riskområdena för korruption innan en första bedömning visar att sådana partner respekterar våra grundläggande affärsetiska regler. 

Leverantörer 

Leverantörsavtalen hänvisar till SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer som stadgar att alla former av korruption och mutor är oacceptabla och att leverantörerna ska motarbeta korruption och mutor. Under 2017–2018 ingick eller förnyade SSAB 40 råvaruavtal och 31 (78%) av dessa avtal hänvisar till SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer och övriga avtal innehåller liknande skrivningar. Uppgifterna avser den nordiska delen av inköpsorganisationen.