Ansvarsfulla inköp

SSAB har cirka 20 000 aktiva leverantörer i fler än 60 länder. Leverantörerna måste följa SSABs standarder såväl som internationella etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer för att kvalificera sig som leverantör till SSAB.

Effektiva och ansvarsfulla inköp av varor och tjänster

SSAB köper råvaror, produkter och tjänster av varierande slag, från råvaror som skrot, järnmalm, kol och legeringar till gas, eldfasta material, zink, färg, underhållstjänster och reservdelar. 2020 köpte SSAB in produkter, material och tjänster till ett värde av uppskattningsvis 50 miljarder kronor.

På SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsfunktionen och i hanteringen av försörjningskedjan. Vi utvärderar leverantörerna baserat på kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet.

sourcing map
Härifrån köper SSAB sina råvaror
Järnmalm Sverige och Ryssland
Metallurgiskt kol Australien, USA, Kanada, Ryssland
Skrot USA, Sverige, Finland, Ryssland
Kalksten Sverige, Norge, Frankrike, Spanien
Legeringar Brasilien, Ryssland, Kina, Sydkorea, Chile, USA osv


Mål och resultat

Område KPI Mål 2020 Resultat 2020
Säkerställa att leverantörerna
wföljer SSABs hållbarhetspolicy
för leverantörer.
Andel av de totala utgifterna
som utvärderats i hållbarhetsavseende
(klassificerade/identifierade
och självutvärdering)
95% 96%
Andel av nya leverantörer
som utvärderats i hållbarhetsavseende
(GRI 414-1) 1)
100% 93%
Platsbesök inklusive
leverantörernas sociala och
miljömässiga prestationer
24 16 2)
Hållbarhetsrevisioner utförda
av tredje part
3 3 2)

1) Nya leverantörer med inköp över 1 miljon kronor ingår

2) Varav 13 genomfördes på distans

Hållbarhetskriterier är införlivade i inköpsprocessen

SSAB har infört en hållbarhetspolicy för leverantörer som är baserad på FN:s Global Compact och dess principer. Syftet med hållbarhetspolicyn är att säkerställa att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet. SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer gäller för alla leverantörer som säljer produkter och/eller tjänster till ett företag i SSAB-. Den innehåller riktlinjer om arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, korruptionsbekämpning och miljöfrågor. SSAB förbehåller sig även rätten att granska sina leverantörer eller utföra revisionsgranskningar på plats för att säkerställa att de principer som nämns i hållbarhetspolicyn efterlevs. Alla nya eller uppdaterade kontrakt från och med 2017 hänvisar till Hållbarhetspolicyn för leverantörer eller liknande och samma hänvisning finns i våra inköpsorder, för alla SSABs huvudsakliga anläggningar.

 

Identifiering och bedömning av leverantörsrisker

SSAB klassificerar våra direkta leverantörer och bedömer potentiella risker. För hållbarhetsbedömningar använder vi Verisk Maplecrofts riskindex för mänskliga rättigheter, politiska och miljömässiga risker per region. Korruptionsbedömningar bygger på Transparency Internationals Corruption Perceptions-index.

Leverantörer som placeras i en medel- eller högriskgrupp måste besvara ett självutvärderingsformulär med frågor om deras bolagsstyrning, sociala villkor och miljöprestation. SSAB undersöker och följer upp identifierade områden för icke-överensstämmelse. År 2020 utvärderades 96 % (93 %) av de totala utgifterna i hållbarhetsavseende (leverantörerna är klassificerade/ identifierade vad gäller hållbarhetsrisker, samt genomförd självutvärdering). 93 % av nya leverantörer utvärderades med hjälp av sociala kriterier.

 

Platsbesök och revisioner

2020 kännetecknades på grund av covid-19 av begränsningar när det gäller resor och möjligheten att genomföra platsbesök. En majoritet av platsbesöken och revisionerna under 2020 har därför genomförts på distans.

2020 genomförde SSAB 16 platsbesök och 3 omfattande revisioner hos leverantörer relaterat till frågor om hållbar utveckling. Utvärderingen baseras på SSABs Hållbarhetspolicy för leverantörer och görs av en varugruppsansvarig, en intern SSAB-revisor eller en tredjepartsrevisor. Leverantörer som väljs ut för platsbesök och tredjepartsrevisioner identifieras i den årliga revisionsplanen. Urvalet av leverantörer baseras på flera kriterier, bland annat en utvärdering av leverantörens sociala och miljömässiga riskprofil där även det geografiska läget, aktuell produktkategori och storlek på inköp beaktas.

Årets platsbesök genomfördes hos leverantörer i Europa och Nordamerika och omfattade primärt kategorierna råvaror, underhåll och produktions relaterat material. De viktigaste förbättringsområdena som hittades var kopplade till arbetsmiljö och säkerhet.

SSAB utförde även tre tredjepartsgranskningar av hållbarhet – en i Kazakstan, en i Ukraina och en uppföljningsrevision i Brasilien. SSAB samarbetar med ett ledande revisionsbolag som genomför granskningarna. Granskningarna uppvisade främst avvikelser inom säkerhet, arbetsmiljö och bolagsstyrning. SSAB följer upp iakttagelserna med respektive leverantörer. I den uppföljande revisionen i Brasilien kunde flertalet av de tidigare avvikelserna stängas.

Övervakning av råvaruhandeln

SSAB köper även in legeringar, kol och eldfasta material via agenter och grossister. SSAB kräver att dessa leverantörer använder sig av källor som arbetar på ett hållbart sätt. SSAB har en bedömningsprocess där leverantörerna redovisar hur de övervakar social och miljömässig efterlevnad i sin försörjningskedja.

HSEQ-kluster för gemensam utvärdering av entreprenörer

SSAB är medlem i ett HSEQ-kluster (Health, Safety, Environment och Quality) för gemensam utvärdering av entreprenörer. Flera av de entreprenörer som arbetar på SSABs anläggningar granskas varje år med hjälp av en tredje part i detta kluster. 2020 genomfördes 5 HSEQ-utvärderingar av entreprenörer i Sverige och Finland. Även detta är en aktivitet som begränsats av covid-19.

Arbete mot modern slavhandel

SSAB stödjer och respekterar internationellt fastställda mänskliga rättigheter och har vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra att barnarbete, tvångsarbete, slaveri och människohandel förekommer i vår leverantörskedja. Dessa åtgärder inkluderar hållbarhetsprinciper för våra leverantörer, hållbarhetsriskutvärderingar, platsbesök och revisioner samt utbildning av våra anställda.

Inga konfliktmineral i SSABs stål

”Konfliktmineral” är en term som används för mineraler som kommer från områden som kännetecknas av stora interna stridigheter, där utvinning av mineraler riskerar att bidra till eller finansiera fortsatta konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. SSAB använder inte konfliktmineraler (guld, tenn, volfram och tantal) och på begäran lämnas intyg som bekräftar detta till kunderna.

diagrammet

Vad kan leverantörer förvänta sig av SSAB?

  • SSAB stödjer en långsiktigt hållbar utveckling. SSAB är medlem i FN:s Global Compact och stödjer dess principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption
  • SSAB har infört principer för våra leverantörer baserade på FN:s Global Compacts principer. Dessa är inkluderade i vår Hållbarhetspolicy för leverantörer
  • Leverantörer som tillhandahåller produkter och/eller tjänster till bolag inom SSAB koncernen ska iaktta denna Hållbarhetspolicy för leverantörer
  • Vi strävar efter att arbeta med företag som bidrar till hållbarhet och som är etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvariga
  • SSAB förväntar sig att leverantören övervakar sina egna leverantörer vad gäller miljöansvar och socialt ansvarstagande
global compact logo
Viikki Ship

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material. SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld uppmuntrar till fortsatt arbete för att begränsa företagets miljöpåverkan. Utnyttjande av sjötransporter är då av stor betydelse.

SSAB och Aspo Groups ESL Shipping Ltd tecknade ett ramavtal för sjöfrakten av SSABs inkommande sjöburna råvarutransporter inom Östersjön och sjöfrakten från Nordsjön. Avtalet säkerställer leveranser av kokskol, järnmalm och PCI-kol till SSABs koksverk och masugnar i Brahestad, Luleå och Oxelösund. Till följd av det nya kombinerade sjöfraktsavtalet kommer koldioxidutsläppen per ton gods som transporteras att minskas med mer än 50 % i jämförelse med vad de nuvarande fartygen släpper ut. Förutom dessa miljöfördelar kommer de kostnadsbesparingar som erhålls av den nya tekniken också att möjliggöra bättre lönsamhet. Kostnadsbesparingarna relaterade till avtalet är en del av SSABs synergiprogram som presenterades i samband med sammanslagningen med Rautaruukki 2014. Som ett resultat av avtalet kommer ESL Shipping att bygga två nya energieffektiva LNG-drivna fartyg. Båda fartygen levererades under 2018 och är nu i full drift.

5