5
Ansvarsfulla inköp
GRI graphs

Ansvarsfulla inköp

SSAB har cirka 20 000 aktiva leverantörer i fler än 60 länder. Leverantörerna måste följa SSABs standarder såväl som internationella etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer för att kvalificera sig som leverantör till SSAB.

Effektiva och ansvarsfulla inköp av varor och tjänster

SSAB köper råvaror, produkter och tjänster i de flesta länder där vi är verksamma. Dessa material och tjänster är av varierande slag, från råvaror som skrot, järnmalm, kol och legeringar till gas, eldfasta material, zink, färg, underhållstjänster och reservdelar. SSAB köper produkter, material och tjänster till ett värde över 50 miljarder kronor varje år. 

På SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsfunktionen och i hanteringen av försörningskedjan. Vi utvärderar leverantörerna baserat på kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet. 

 

Härifrån köper SSAB sina råvaror
Järnmalm Sverige, Ryssland
Metallurgiskt kol Australien, USA, Kanada, Ryssland
Metallurgiskt koks Japan, Kina, Polen
Skrot USA, Sverige, Finland, Ryssland
Kalksten Sverige, Norge, Frankrike, Spanien
Legeringar Brasilien, Ryssland, Kina, Sydkorea, Chile, USA osv

Sourcing map 

Hållbarhetskriterier är införlivade i inköpsprocessen

SSAB har infört en hållbarhetspolicy för leverantörer som är baserad på FNs Global Compact och dess principer. Syftet med hållbarhetspolicyn är att säkerställa att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet.

SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer gäller för alla leverantörer som säljer produkter och/eller tjänster till ett företag i SSAB-koncernen. Den innehåller riktlinjer om arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, korruptionsbekämpning och miljöfrågor. SSAB förbehåller sig även rätten att granska sina leverantörer eller utföra revisionsgranskningar på plats för att säkerställa att de principer som nämns i hållbarhetspolicyn efterlevs. Alla nya eller uppdaterade kontrakt från och med 2017 hänvisar till Hållbarhetspolicyn för leverantörer och samma hänvisning finns i våra inköpsorder.

Läs vår Hållbarhetspolicy för leverantörer: Supplier Sustainability Policy

 

Identifiering och bedömning av leverantörsrisker

SSAB klassificerar våra direkta leverantörer och bedömer potentiella risker. För hållbarhetsbedömningar använder vi Maplecrofts riskindex för mänskliga rättigheter, politiska och miljömässiga risker per region. Korruptionsbedömningar bygger på Transparency Internationals Corruption Perceptions-index.  

Leverantörer som placeras i en medel- eller högriskgrupp måste besvara ett självutvärderingsformulär med frågor om bland annat deras sociala villkor och miljöförhållanden.  Otillfredsställande svar utreds och följs upp.

 

 

Platsbesök och revisioner

SSAB genomför också regelbundna besök hos stora leverantörer runt om i världen, inklusive högriskleverantörer. Leverantörer som väljs ut för platsbesök och tredjepartsrevisioner identifieras i den årliga revisionsplanen. Urvalet av leverantörer baseras på ett flertal kriterier, bl.a. en utvärdering av leverantörens sociala och miljömässiga riskprofil där även det geografiska läget och aktuell produktkategori beaktas.

Vid sådana tillfällen besöker inköpare och specialistfunktioner produktionsanläggningar och genomför kvalitetsinspektioner. SSAB har utvecklat besöksprotokoll, och inköpsorganisationen har genomgått utbildning för att kunna utvärdera information från leverantörsbesöken vad gäller leverantörens sociala förhållanden och miljöförhållanden. 

HSEQ-kluster för gemensam utvärdering av entreprenörer

SSAB är medlem i ett HSEQ-kluster (Health, Safety, Environment och Quality) för gemensam utvärdering av entreprenörer. Flera av de entreprenörer som arbetar på SSABs anläggningar granskas varje år med hjälp av en tredje part i detta kluster. 

 

Övervakning av råvaruhandeln

SSAB köper även in legeringar, kol och koks och eldfasta material via agenter och grossister. SSAB kräver att dessa leverantörer använder sig av källor som arbetar på ett hållbart sätt. SSAB har en bedömningsprocess där leverantörerna redovisar hur de övervakar social och miljömässig efterlevnad i sin försörningskedja.

Arbete mot modern slavhandel 

SSAB stödjer och respekterar internationellt fastställda mänskliga rättigheter och har vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra att barnarbete, tvångsarbete, slaveri och människohandel förekommer i vår försörningskedja. Dessa åtgärder inkluderar hållbarhetsprinciper för våra leverantörer, hållbarhetsriskutvärderingar, platsbesök och revisioner samt utbildning av våra anställda.  SSAB kommer att stärka inköpsprocessen för vissa varugrupper i syfte att öka fokus på modernt slaveri. 

SSABs Slavery and Human Trafficking Statement (in English, länk till SSAB UK website)

 

Inga konfliktmineraler i SSABs stål

”Konfliktmineral” är en term som används för mineraler som kommer från områden som kännetecknas av stora interna stridigheter, där utvinning av mineraler riskerar att bidra till eller finansiera fortsatta konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter SSAB använder inte konfliktmineraler (inklusive guld, tenn, volfram och tantal) och på begäran lämnas intyg som bekräftar detta till kunderna.

SSAB is a signatory to the UN Global Compact

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material.

Läs mer

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material. SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld uppmuntrar till fortsatt arbete för att begränsa företagets miljöpåverkan. Utnyttjande av sjötransporter är då av stor betydelse.

SSAB och Aspo Groups ESL Shipping Ltd tecknade ett ramavtal för sjöfrakten av SSABs inkommande sjöburna råvarutransporter inom Östersjön och sjöfrakten från Nordsjön. Avtalet säkerställer leveranser av kokskol, järnmalm och PCI-kol till SSABs koksverk och masugnar i Brahestad, Luleå och Oxelösund. Till följd av det nya kombinerade sjöfraktsavtalet kommer koldioxidutsläppen per ton gods som transporteras att minskas med mer än 50 % i jämförelse med vad de nuvarande fartygen släpper ut. Förutom dessa miljöfördelar kommer de kostnadsbesparingar som erhålls av den nya tekniken också att möjliggöra bättre lönsamhet. Kostnadsbesparingarna relaterade till avtalet är en del av SSABs synergiprogram som presenterades i samband med sammanslagningen med Rautaruukki 2014. Som ett resultat av avtalet kommer ESL Shipping att bygga två nya energieffektiva LNG-drivna fartyg. Båda fartygen levererades under 2018 och är nu i full drift.