5
Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

SSAB vill vara det säkraste stålföretaget i världen, med en nollvision för olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Det är av största vikt att kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö för medarbetare, underleverantörer och besökare. 

Säkerheten i fokus

SSAB vill vara det säkraste stålföretaget i världen med en nollvision för olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är viktigast för oss. Därför är det av största vikt att kunna erbjuda en säker arbetsmiljö för våra medarbetare, underleverantörer och besökare.
Varje medarbetare hos SSAB har ett personligt ansvar för att arbeta säkert varje dag. Detta är ett grundläggande krav för anställning på SSAB.  Arbetarskydd är en viktig del av vår verksamhet och är integrerat i vårt ledningssystem.  

För att uppnå vårt mål förbinder sig SSAB att följa nedanstående internationellt använda säkerhetsprinciper: 

 1. Alla olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar kan och ska förebyggas
 2. Cheferna är ansvariga för säkerheten 
 3. Personalens engagemang och utbildning är en förutsättning för ett gott säkerhetsarbete
 4. Att arbeta säkert är ett grundläggande krav för en anställning
 5. En bra säkerhetskultur främjar god affärsverksamhet
 6. Arbetarskydd och säkerhet måste vara en del av verksamhetsledningen

Säkerhetsledning inom SSAB

På SSAB ärarbetarskydd och säkerhetsarbete en integrerad del av verksamhetsledningen. SSABs säkerhetsledningssystem uppfyller kraven i den internationella säkerhetsledningsstandarden OHSAS 18001. 

I syfte att förbättra säkerhetsledningen har koncernen utsett en särskild ledningsgrupp för att leda säkerhetsarbetet. Gruppen består av personer med ledande befattningar från alla SSABs divisioner, samt dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction. Säkerhetsledningsgruppen har till uppgift att koordinera och utveckla samarbetet i säkerhetsfrågor och föreslå ändringar i säkerhetspolicy och -strategi för koncernens ledningsgrupp. 

Säkerhetsledningsgruppen är ett beslutsfattande organ för koncernövergripande säkerhetsfrågor. Gruppen ansvarar också för att främja en positiv säkerhetskultur inom företaget. 
SSABs viktigaste nyckeltal för att mäta säkerhet är olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF, Lost Time Injury Frequency) och totalt registrerbar skadefrekvens (TRIF, Total Recordable Incident Frequency). Alla divisioner har en årlig målsättning att minska antalet olyckor och de rapporterar säkerhetsutvecklingen till koncernens ledningsgrupp varje månad. Olycksfall hos underleverantörerna räknas in i SSABs olycksfallsstatistik.

 

Säkerhet hos underleverantörer

Varje år arbetar hundratals medarbetare från externa företag på SSAB, i synnerhet med underhåll och reparationer.  Underleverantörer måste noggrant redovisa sitt säkerhetsarbete. De samarbetar med SSAB för att garantera säkerheten för alla som arbetar på SSABs anläggningar. SSAB anordnar också säkerhetsutbildningar och diskussionsforum för underleverantörer för att öka deras säkerhetsmedvetande.

 

Arbetshälsa

En hälsosam arbetsmiljö är avgörande för en högpresterande organisation. SSAB arbetar med ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, arbetssäkerhet och kvalitet när det gäller medarbetarnas arbetsliv. Det är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivaren och medarbetaren, att åstadkomma en hälsosam arbetsplats utifrån SSABs ramverk för arbetshälsa:

 • God affärssed är ramverket för hur vi beter oss och hur vi skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska känna sig engagerade och motiverade
 • Ledningsfilosofin SSAB One, uppmuntrar oss att förbättra, lära och nå uppsatta mål. Ett resultat av att alla medarbetare bidrar med alla sina färdigheter och kunskaper
 • Ett ledarskap som bygger på våra chefskriterier, där varje individ värdesätts och feedback är ett viktigt verktyg
 • Regelbundna medarbetarundersökningar, som identifierar både styrkor och förbättringsområden och som ger en bra grund för förbättringsåtgärder 
 • Företagshälsovård
 • Uppföljning av sjukfrånvaro och fastställa orsaker
 • Stöd till en hälsosam livsstil, såsom bidrag till friskvård och rekreation

För mer information om säkerhet, ansvarstagande och säkert agerande, se våra säkerhetsvideor:

Ta ansvar. Agera säkert. För dig själv.

Ta ansvar. Agera säkert. För dina medarbetare och kunder.

Ta ansvar. Agera säkert. För din familj och dina vänner.