Högpresterande organisation

En högpresterande organisation är ett viktigt element i SSABs strategi och en väsentlig faktor för att företaget ska kunna uppnå sina ambitiösa strategiska mål. En verksamhetsstyrning som bygger på decentraliserat ansvar och entreprenörskap är grunden för SSABs framgång.

Det finns tre huvudsakliga prioriteringar som syftar till att skapa en högpresterande organisation:

 • Förbättrad säkerhet med målsättningen att vara världens säkraste stålföretag
 • Förbättrad produktivitet genom kontinuerliga förbättringar
 • Stärka prestationskulturen

SSAB One - vår ledningsfilosofi

SSAB One är vår gemensamma ledningsfilosofi. Den omfattar SSABs vision, värderingar och principer som tillsammans stakar ut riktningen och ett strategiskt ramverk för företaget. Ordet ”ledning” innebär inte att filosofin endast avser cheferna, utan den är relevant för var och en av SSABs medarbetare. För att lyckas involvera alla i SSABs utvecklingsarbete, krävs att alla medarbetare är väl insatta i vår ledningsfilosofi. SSAB One ger oss ett gemensamt ramverk och ett gemensamt språk för företagets olika delar.

SSAB One fungerar som en gemensam nämnare för förbättringsstrukturen inom SSAB. Genom att säkerställa att vi förstår SSAB One och företagets vision som vårt gemensamma syfte, följa våra värderingar samt använda våra principer kommer vi uppnå våra grundläggande mål.

SSAB One har två målsättningar:

 • Förbättra våra flöden baserat på efterfrågan från kunder
 • Involvera och engagera alla medarbetare i kontinuerliga förbättringar

Principer:

 • Normalläge: Vi kan bara bli bättre om vi har definierat och visualiserat vårt normalläge i termer av säkerhet, kvalitet och effektivitet. Genom att utgå från normalläget blir det lättare att se avvikelser och åtgärda dem omedelbart
 • Rätt från mig: Var och en av oss säkerställer att vi gör saker rätt redan från början. Vi förhindrar att eventuella fel går vidare i produktionsflödet. Vi har ett systematiskt sätt att hantera avvikelser och fel och lära oss av dem
 • Lära och förbättra: Utveckling är en del av det dagliga arbetet. Chefer coachar sina team och ger varje medarbetare förutsättningar att bidra med sin kunskap och sitt engagemang
 • Kundbehovet styr: Vi förstår kundens behov och fokuserar på att förbättra alla aktiviteter som skapar värde för kundenStärka prestationskulturen

Att attrahera och behålla kunniga och skickliga medarbetare och starka ledare är en utmaning för hela industrin. SSAB arbetar systematiskt för att identifiera vilka krav som ställs på arbetsgivaren, när det gäller kompetenser som är viktiga för att utveckla företaget. Följande aktiviteter är några exempel på hur SSAB arbetar för att attrahera och behålla talanger:

 • Individuella utvecklingssamtal med varje medarbetare samt årliga samtal med affärsområdeschefer
 • Identifiera viktiga källor för ny kompetens, som till exempel skolor och universitet
 • Samarbeta med andra branscher som har liknande kompetensebehov
 • Erbjuda utvecklingsmöjligheter för medarbetare på alla nivåer i organisationen
 • Genomföra årlig successionsplanering

Engagemang och prestation mot mål

Det är centralt för SSAB som högpresterande organisation att enskilda prestationer ligger i linje med företagets strategiska inriktning. Medarbetarengagemang, tydlighet avseende mål och förväntningar på prestationer, såväl som feedback, är viktiga möjliggörande faktorer för att kunna hantera förändringar och uppnå resultat på ett effektivt sätt.

SSAB har som ambition att alla anställda ska vara medvetna om och förstå den fastlagda affärsstrategin. På så sätt säkerställs att insatserna från varje team och från varje medarbetare är i linje med samma övergripande mål. SSABs ledningsfilosofi, SSAB One, är ramverket för ständiga förbättringar och en högpresterande organisation. Strukturerade utvecklingssamtal mellan medarbetare och chefer används för att definiera målsättningar, följa upp resultat, ge ömsesidig feedback, diskutera arbetsplatsens säkerhet och planera framtida utvecklingsmöjligheter.
SSAB ser över och justerar belöningsstrukturer kontinuerligt för att se till att mål och resultatstyrning stöds på ett effektivt sätt. Våra chefs- och medarbetarkriterier är viktiga för att exemplifiera hur vi värderar en bra prestation. Det är viktigt att vi matchar möjliga kandidater med utvecklingsmöjligheter för att kunna utveckla en högpresterande organisation.

Mångfald ger möjligheter

Våra framgångar är starkt beroende av våra medarbetares kompetens och engagemang. SSAB har en global verksamhet, med cirka 15 000 medarbetare med varierande demografisk bakgrund i fler än 50 länder. Det är väsentligt att vi utnyttjar denna mångfald - en förutsättning för att vi ska kunna möta våra kunders behov. Att vi uppskattar och arbetar för mångfald är dock inte tillräckligt för att öka vårt medarbetarengagemang och finansiella resultat. SSAB strävar efter att uppnå ett inkluderande ledarskap och företagskultur, vilket innebär att medarbetarna känner tillhörighet och att de har lika möjligheter att bidra och vara framgångsrika.

Traditionellt sett är stålbranschen mansdominerad och SSAB, med xxx% kvinnliga medarbetare, är inget undantag. Vi anser att en förbättrad balans mellan könen bidrar positivt till vår prestations- och säkerhetskultur och gör att vi bättre kan möta våra kunders behov. SSAB har en långsiktig ambition om att öka andelen kvinnor i hela bolaget. Kvinnor i ledande befattningar fungerar som viktiga förebilder för andra, vilket driver ytterligare förbättringar. I syfte att öka antalet kvinnor i den högsta ledningen lanserade SSAB under 2015 ett mångfaldsmål som syftar till att kvinnor ska inneha 30 % av företagets högsta ledningsbefattningar vid slutet av 2019.

SSAB har ett flertal initiativ för att öka medvetenheten om och ytterligare främja mångfald och integration i företaget:

 • Utvecklingen av ett internt mentorprogram, i vilket medlemmarna i koncernledningen fungerar som mentorer för kvinnliga medarbetare Programmet initierades framgångsrikt 2016 Mentorprogrammet är ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte för både mentorn och adepten, där de kan utmana varandra, utbyta erfarenheter, vidga sina perspektiv och bygga nätverk över hela organisationen.
 • Aktivt främja mångfald i rekrytering av chefer och specialister samt även i våra strategiska utvecklingsprogram inom teknik- och affärsutveckling
 • Genomföra en global medarbetarundersökning en gång vartannat år
 • Samarbeta med andra företag och myndigheter. Exempelvis samarbetar SSAB med de lokala kommunerna på flera platser i Sverige för att skapa praktikplatser för personer med olika bakgrund, inklusive utlandsfödda personer. Deltagarna får en möjlighet att vara en del av en arbetsplats, lära sig ett annat språk och att lära känna arbetsmarknaden samtidigt som SSAB ges möjlighet att identifiera ny kompetens
 • Delta i externa strategiska initiativ, såsom ”Female Leader Engineer” (Sverige), ”Women in Tech” (Finland) och ”Association of Women in the Metal Industries” (USA)


Stärka ledarskap och medarbetarengagemang

Ledarskapsutveckling

En stabil pipeline med starka chefer är inte bara ett krav för en högpresterande organisation, utan även ett strategiskt val för SSAB. Ledare är avgörande för att uppnå resultat, skapa en inkluderande kultur samt hantera förändringar. SSAB arbetar för att säkerställa att potentiella ledare identifieras och att deras färdigheter utvecklas på ett systematiskt sätt. Ledarskapsutveckling sker i linje med SSAB One, vår ledarskapsfilosofi.

Medarbetarengagemang

SSAB genomför medarbetarundersökningar för att mäta engagemang och ge medarbetare möjligheter att ge uttryck för åsikter kring sin arbetsplats. Undersökningarna bidrar till förståelsen av drivkrafterna bakom medarbetarnas engagemang och till att identifiera förbättringsområden relaterat till ledarskap, prestation och engagemang. Resultatet av undersökningarna används på alla organisationsnivåer, med början i koncernledningen och hela vägen ned till enskilda team.

Baserat på undersökningens resultat ansvarar varje chef för att planera, genomföra och följa upp förbättringar med sitt eget team. SSAB har utvecklat verktyg för att stödja cheferna att kommunicera resultaten och ta fram åtgärdsplaner.

SSAB one