Energieffektivitet

SSABs produktionsprocesser är energiintensiva. Systematiskt arbete kring energianvändning och energiåtervinning i alla anläggningar, såväl som elproduktion från processgaser i stålverk, säkerställer hög energieffektivitet och begränsar utsläppen.

Kontinuerligt arbete för att förbättra energieffektiviteten

Systematiskt arbete med energieffektivitet sker på alla våra produktionsanläggningar, huvudsakligen som en del av ett ISO 14001-system. SSABs energimål är att minska användningen av inköpt energi med 400 GWh till 2020 (motsvarande cirka 5 procent av inköpt energi basåret 2014). Vid utgången av 2020 hade vi uppnått 483 GWh eller 121 procent av detta mål. Under målperioden har vi vidtagit flera åtgärder för att nå målet för besparingarna, till exempel:

  • En ny, effektivare blåsmaskin för masugnen i Luleå minskar elförbrukningen
  • Optimering av mediasystem för tryckluft och hydraulik, såväl som optimering av styrsystem för ugnar vid flera anläggningar inom SSAB
  • Syrgaslansning i en av omvärmningsugnarna i Borlänge
  • Gamla belysningsarmaturer ersätts med LED-teknik i Oxelösund, Luleå, Borlänge, Mobile och Montpelier
  • Ett nytt kraftverk i Brahestad med förbättrad effektivitet

År 2020 var SSABs totala energianvändning (inklusive elkraft, inköpta bränslen och inköpt värme) 9 083 (9 088) GWh och SSABs energiintensitet var 1 203 (1 188) kWh/ton råstål (inklusive el och inköpta bränslen). År 2020 uppgick SSABs produktion av råstål till 7 535 (7 623) tusen ton. Även produktionsstabiliteten påverkar effektiviteten i energianvändningen.

Energikällor – vårt långsiktiga mål är att gå över till fossilfri energi

De huvudsakliga bränslen som används vid SSABs produktionsanläggningar är processgaser, naturgas, gasol och för närvarande även eldningsolja. Processgaser från SSABs koksverk och masugnar används i första hand för att ersätta externa bränslen i ugnar och i andra hand för att producera elektricitet i kraftverk. Naturgas, gasol och olja används för uppvärmning av ugnar. För närvarande använder SSAB inga förnybara bränslen i tillverkningsprocessen, men ett viktigt mål i vårt långsiktiga arbete för att nå en fossilfri verksamhet år 2045 är att eliminera bränslerelaterade utsläpp. Det kommer att åstadkommas genom elektrifiering av processer och ökad användning av biobränslen.

Idag är el vår största energikälla och svarar för ca 50 % av den totala energianvändningen. På våra amerikanska anläggningar är el den viktigaste energikällan och används i elektriska ljusbågsugnar för att smälta återvunnet stål. I linje med SSABs globala mål planerar även företagets verksamhet i Iowa, USA, som använder skrotbaserad elektrisk ljusbågsugnsteknik, att helt ställa om till förnybar elektricitet år 2022 (främst vindkraft). SSAB i USA kan även börja erbjuda fossilfria stålprodukter från och med 2026 genom att nyttja järnsvamp som utvecklats med hjälp av HYBRIT-initiativet i Sverige.

Energiåtervinning vid stålverken minskar CO2-utsläppen

För att förbättra energieffektiviteten återvinns energiflöden i produktionsprocessen (se bilden). Processgaser som masugnsgas, koksverksgas och konvertergas genereras under järn- och ståltillverkningen. Även ånga och varmvatten genereras. Dessa energiflöden kan återvinnas för att producera el och värme, vilket sparar fossila bränsleresurser och minskar CO2-utsläppen. Återvunnen värme har använts för att producera fjärrvärme i Luleå, Oxelösund och Brahestad sedan 1980-talet. Detta uppfyller cirka 90 % av de lokala fjärrvärmebehoven. Under 2020 producerades omkring 1 184 (1 056) GWh el från återvunnen energi och SSAB levererade 1 097 (1 165) GWh till fjärrvärme.

 

5