SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck

SSAB tar ledningen för att minska stålindustrins koldioxidavtryck, som idag utgör 7 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

HYBRIT är en ny, revolutionerande ståltillverkningsteknik. Med hjälp av HYBRIT-tekniken kommer SSAB att vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. SSAB kommer att vara fossilfritt 2045.

Tillsammans med partners och kunder siktar SSAB på att skapa en fossilfri värdekedja, från gruvan till slutprodukten.

Vad är HYBRIT?

2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall med förenade krafter HYBRIT – ett initiativ som vill revolutionera stålindustrin. Med HYBRIT-tekniken syftar SSAB till att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet kommer att bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp.

Vårt mål är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent.

Varför fossilfritt stål?

Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid och står för 7 procent av koldioxidutsläppen i världen. En växande global befolkning, stigande levnadsstandard och ökande urbanisering förväntas leda till en kontinuerlig ökning av den globala efterfrågan på stål. Mängden återvunnet skrot räcker inte till för att tillgodose den ökade efterfrågan på nytt stål. Koldioxidutsläppen från stålindustrin är alltså en utmaning för såväl Europa som övriga världen.

SSAB är redan ett av världens mest koldioxideffektiva företag. Men vi vill göra mer. Sverige har unika förutsättningar för den här typen av projekt, med god tillgång till fossilfri elektricitet, den mest högkvalitativa järnmalmen i Europa och en specialiserad och innovativ stålindustri. HYBRIT har även börjat undersöka möjligheterna att bredda projektet till att omfatta Finland.

HYBRIT-initiativet hjälper till att uppfylla de globala klimatmålen i Parisavtalet och de nationella miljömålen i Sverige och Finland.

Vårt mål är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands med 7 procent. Om vi tar täten och visar att det går att eliminera koldioxidutsläppen i stålindustrin tror vi att andra kommer att följa efter. Potentialen är enorm.

Alla SSABs produktionsanläggningar konverteras

SSAB minskar sina koldioxidutsläpp i Sverige med 25 procent redan 2025 genom att konvertera masugnarna i Oxelösund till en ljusbågsugn. Mellan 2030 och 2040 är planen att konvertera masugnarna i Luleå och Brahestad för att eliminera det mesta av de återstående koldioxidutsläppen.

Vi räknar med att vår verksamhet i Iowa kommer att drivas helt och hållet med förnybar energi 2022. De amerikanska verksamheterna kan också börja erbjuda fossilfria stålprodukter från och med 2026 genom att utnyttja järnsvamp som utvecklats med hjälp av HYBRIT-teknik och som produceras i Sverige. Samtidigt har SSAB påbörjat utfasningen av fossila bränslen i valsverk och värmebehandlingsanläggningar i hela företaget för att uppnå målet att vara helt fossilfritt 2045.

Faser

2016 - 2017

Förstudie 


2016
  • Förstudie med stöd från Energimyndigheten
  • 4-årigt FOU-projekt med stöd från Energimyndigheten

2017
Ett samriskföretag mellan SSAB, LKAB och Vattenfall
2018 - 2024

Genomförbarhetsstudie tester på pilotanläggningar


Feb 2018
Beslut för pilotfas

2019 - 2021
Fossilfria pellets - försök

2020-2024
Vätgasbaserad reduktion och smältförsök i stålverk

2021/22 - 2024
Pilotstudie för vätgaslagring
2025 - 2045

Industriell demonstration och omställning


2025
  • BF* till EAF** vid SSAB Oxelösund
  • HYBRIT demoanläggning

2026
SSAB:s fossilfria stål på marknaden

2030 - 2040
BF till EAF vid SSAB Brahestad & SSAB Luleå

2045
SSAB fossilfritt

* BF = masugn. **EAF = Elektrisk ljusbågsugn

Vad är fossilfritt stål?

  • Fossilfritt stål är stål som produceras med HYBRIT-teknik
  • Fossilfritt stål är en premiumprodukt utan något koldioxidavtryck. Det innebär att produktionen inte ger upphov till fossila koldioxidutsläpp och att vi använder fossilfri järnsvamp
  • Användning av fossilfri järnsvamp som extern insatsvara, endast internt skrot från fossilfri stålproduktion, fossilfri el och inga fossila bränslen

Fördelar med fossilfritt stål

Övergången till fossilfritt stål drivs av kundkrav, där slutanvändarna i allt högre grad efterfrågar hållbara material. I takt med att driftrelaterade utsläpp från fordon och andra maskiner minskas eller elimineras kommer de material som används i dessa produkter att ha störst inverkan på koldioxidutsläppen under livscykeln.

Det innebär att utvecklingen av fossilfritt stål skapar affärsmöjligheter och konkurrensfördelar för både SSAB och deras kunder.

Hur mycket kostar fossilfritt stål?

Vi tror att fossilfritt stål är en eftertraktad premiumprodukt inom flera kundsegment. Faktorer som priset på el och kokskol samt koldioxidutsläppen är avgörande för möjligheten att göra fossilfritt stål kommersiellt gångbart på lång sikt. Vår bedömning är att fossilfritt stål kommer att kunna konkurrera med traditionella stål i framtiden.

Hur kommer fossilfritt stål att påverka stålens kvalitet och prestanda

Trots att vi talar om fossilfritt stål så är det ersättandet av den traditionella processen för järnframställning som är den stora förändringen. Omvandlingen nedströms av järn till stål kommer att ske med samma avancerade SSAB-teknik som idag, vilket betyder att produktens egenskaper inte kommer att påverkas.

Vill du diskutera möjligheterna att använda fossilfritt stål i dina produkter

Filmer och presentationer

En bit av framtiden - Avsnitt 2: HYBRIT-forskning

Titta på filmen och lär dig mer om HYBRIT projektet – från en spade i marken till en pilot anläggning.

Intervju med Martin Pei

“Vårt mål är att kommersialisera tekniken och bli det första stålföretaget att erbjuda fossilfritt stål till marknaden.” Se Martin Pei, SSABs CTO och initiativtagare till HYBRIT prata om projektet.

Vill du veta mer?

För att kunna genomföra HYBRIT-initiativet krävs betydande satsningar från samhället, inklusive staten, forskningsinstitut och universitet. För att projektet ska lyckas krävs det god tillgång till fossilfri el, förbättrad infrastruktur, snabb utbyggnad av högspänningsnät, snabbare tillståndsprocesser och aktivt stöd från staten för pilot- och demonstrationsprojekt samt långsiktigt stöd på EU-nivå.

Är du nyfiken på HYBRIT och vill veta mer?

Mer om

HYBRIT Development

HYBRIT Development är ett bolag samägt av SSAB, LKAB och Vattenfall. De tre företagen äger en tredjedel var av företaget, med målsättningen att utveckla en ståltillverkningsprocess som släpper ut vatten istället för koldioxid.

LKAB

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen.

Vattenfall

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

dec 10 2020

Förstudien Energy4HYBRIT om sidoströmmar av biomaterial är klar

Förstudien Energy4HYBRIT, som är ett led i SSABs arbete för att bli fossilfria 2045, är nu avslutad. I förstudien undersökte SSAB hur fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, kan ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser, som exempelvis i valsningen. SSAB i Brahestad i Finland fungerade som referensanläggning för projektet. Enligt resultaten i förstudien går det att ersätta en betydande del av förbrukningen av fossila bränslen vid Brahestadsanläggningen med avverknings- och andra biobaserade sidoströmskomponenter.

okt 5 2020

HYBRITs nästa steg får stöd från Energimyndigheten

Energimyndigheten har beslutat att ge HYBRIT, SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, stöd med 22 miljoner kronor till en omfattande genomförbarhetsstudie. Studien är en del av arbetet med den planerade demonstrationsanläggningen, en viktig del av utvecklingen av den samlade värdekedjan för fossilfritt stål.

aug 31 2020

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall startar världens första pilotanläggning för fossilfritt stål

Idag startade SSAB, LKAB och Vattenfall HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfri järnsvamp i Luleå, ett avgörande steg mot fossilfri ståltillverkning. Statsminister Stefan Löfven tog anläggningen i drift tillsammans med vice statsminister och klimatminister Isabella Lövin, SSABs VD Martin Lindqvist, LKAB:s VD Jan Moström och Vattenfalls VD Magnus Hall. Målet är att skapa en fullständig värdekedja för fossilfritt stål.