Använd bättre stål: SSABs kunder drar nytta av ledande CO₂-effektiv produktion

SSABs stålproduktion har kontinuerligt utvecklats och förbättrats. Därför är SSABs masugnar idag bland de mest effektiva i världen med avseende på minimering av utsläpp. Detta ger konkurrensfördelar för SSAB och dess kunder.

CO2-effektiv stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål på. Processerna skiljer sig baserat på det råmaterial som används i tillverkningen, och kan vara antingen järnmalmbaserad (Blast Furnace based production, BF) eller skrotbaserad från återvunnet stål (Electric Arc Furnace based production, EAF). Idag utgör den skrotbaserade tillverkningen cirka 30 procent av efterfrågan på nytt stål, vilket betyder att vi är beroende både av stål som tillverkas av skrot och stål som tillverkas av järnmalm. År 2050 räknar man med att det skrotbaserade stålet kommer att täcka ungefär 50 procent av efterfrågan, vilket innebär att de resterande 50 procenten kommer utgöras av stål som har tillverkats av järnmalm.

Läs mer om SSABs ståltillverkningsprocesser här

Stålproduktion är resurskrävande och genererar koldioxidutsläpp. Runt 90 procent av SSABs direkta CO2-utsläpp genereras i den järnmalmsbaserade ståltillverkningen på företagets anläggningar i Luleå, Oxelösund och Brahestad, speciellt i masugnarna. SSABs verksamhet svarar för 10 procent av Sveriges och 7 procent av Finlands koldioxidutsläpp. Vår malmbaserade stålproduktion i Norden är bland de mest CO2-effektiva i världen tack vare användningen av högvärdiga järnmalmspellets och högkvalitativ koks samt effektiva och kontinuerliga processer. Exempelvis släpper vår produktion av kallvalsat stål ut uppskattningsvis 6 procent mindre koldioxid än det europeiska genomsnittet och så mycket som 17 procent mindre än snittet i Kina.

chart

Direkta CO2-utsläpp (Scope 1)

2020 var SSABs totala direkta utsläpp av CO2 8 844 (9 587) tusen ton. Runt 90 procent av SSABs direkta CO2-utsläpp genereras i den malmsbaserade stålproduktionen på företagets anläggningar i Luleå, Oxelösund och Brahestad, särskilt i masugnarna. Cirka 98 procent av dessa utsläpp är kopplade till metallurgiska processer, alltså användningen av koks och kol som reduktionsmedel. År 2020 uppgick de direkta CO2-utsläppen från den nordiska stålproduktionen till 8 105 (8 873) tusen ton och utsläppsintensiteten (ton CO2-utsläpp/ton råstål) var 1,64 (1,75). CO2-utsläppen från den nordiska stålproduktionen omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (ETS).

I USA använder våra skrotbaserade stålverk med ljusbågsugnar närmare 100 % återvunnet stål som råvara, vilket resulterar i betydligt lägre direkta koldioxidutsläpp än vid masugnsbaserad ståltillverkning.År 2020 uppgick de direkta CO2-utsläppen från den skrotbaserade stålproduktionen i USA till 722 (697) tusen ton och utsläppsintensiteten (ton CO2-utsläpp/ton råstål) var 0,68 (0,68).

Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2 and 3)

Indirekta CO2-utsläpp (Scope 2) från energi uppkommer från generering av inköpt el och värme. År 2020 var SSABs indirekta utsläpp av CO2 1 145 (1 173) tusen ton. Indirekta utsläpp av CO2 från den skrotbaserade stålproduktionen i USA är större än de direkta CO2-utsläppen, eftersom man använder el för att smälta skrot i ljusbågsugnarna.

SSABs övriga indirekta utsläpp (Scope 3) av CO2 2019 uppgick till uppskattningsvis 5,6 miljoner ton (Scope 3-utsläppen beräknas vart annat år, senast beräknat för 2019). Huvuddelen av Scope 3-utsläppen genereras vid bearbetningen av sålda produkter, som svarar för 40% av de totala Scope 3-utsläppen. Av övriga Scope 3-utsläpp uppstår 38% i produktionen av inköpta råvaror och tjänster, 7% från utsläpp uppströms av inköpta bränslen och elektricitet (som inte ingår i Scope 1- och 2) och 9% genereras nedströms vid transport och distribution. Andelen Scope 3-utsläpp av SSABs totala utsläpp av CO2 uppgick till 34% år 2019.

Minskningen av koldioxidutsläppen

Möjligheterna att ytterligare minska koldioxidutsläppen från dagens stålframställningsprocesser är begränsade, men utsläppen kan regleras och i viss mån minskas ytterligare genom att ständigt försöka förbättra material- och energieffektiviteten.

Även om en ökad tillgång på återvunnet stålskrot gör att volymerna av skrotbaserad stålproduktion kommer att öka, kan den stigande globala efterfrågan på stål bara tillgodoses genom fortsatt användning av malmbaserad järnproduktion. För att anpassa sig till en övergång till till ett utsläppssnålt samhälle krävs att stålindustrin gör stegvisa utsläppsminskningar genom alternativa processer för stålframställning. 2016 skapade SSAB, LKAB och Vattenfall med förenade krafter HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), med syfte att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning. Med hjälp av HYBRIT-teknik vill SSAB vara det första stålföretaget i världen som levererar fossilfritt stål till marknaden 2026. SSABs övergripande mål att är att bli fossilfria år 2045.

I linje med detta målen, har SSAB åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser (CO2e) med 35 procent till 2032 (basår 2018, inkl. Scope 1 och 2) och ligger i linje med målsättningen att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C. Detta mål har godkänts av Science Based Targets initiative.

Alla SSAB-anläggningar håller på att utveckla sina transformationsplaner och det vetenskapliga målet (Science Based Target) kommer att nås genom en stegvis utsläppsminskningsväg, i linje med HYBRIT-initiativet. Cirka 90% av minskningen kommer från omvandling till den fossilfria ståltillverkningsprocessen och de återstående 10% kommer att uppnås genom minskning av de bränslerelaterade utsläppen från naturgas, propan och olja, som måste vara fossilfria - t.ex. via elektrifiering och användning av biobränslen. Utvecklingen av fossilfria stål skapar affärsmöjligheter och konkurrensfördelar för både SSAB och dess kunder. Läs mer

Science based targets logo

Miljövarudeklarationer validerar hållbar produktion

EPD står för Environmental Product Declaration – miljövarudeklaration – som är ett tredjepartsgranskat dokument med transparent, jämförbar information om produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En EPD från SSAB efterlever internationella standarder och ger objektiv information som lyfter fram SSAB-produkternas låga koldioxidavtryck. Detta är också ett mycket bra verktyg för SSAB-kunder som vill minimera sin miljöpåverkan. En EPD rapporterar information från hela produktens livscykel. Detta innebär att utsläpp från leverantörer ingår såväl som energin som används vid tillverkningen av produkten. Det finns en EPD tillgänglig för alla SSABs produkter och de är registrerade i det internationella EPD®-systemet.

EcoSmart: SSAB Americas kundmedvetenhetsprogram

2016 lanserade SSAB Americas EcoSmart, ett innovativt kundmedvetenhetsprogram för att åskådliggöra SSABs engagemang för en hållbar miljö. EcoSmart programmet betonar produkten och processegenskaperna hos det stål som produceras av SSAB Americas. Fördelar som kommuniceras är bland annat förnybarhet, återvinning av vatten, avfallsminimering och ökad användning av förnybar energi. Mer än 50 kunder är med i EcoSmart-programmet, och fler tillkommer under 2021 och framöver. Nedan presenteras lite statistik och initiativ inom miljö och hållbarhet, relaterat till SSAB Americas produkter och produktionsprocess:

SSAB Americas produkter

  • SSAB Americas stål är 100% återvinningsbart och tillverkas till 97% av återvunnet material.
  • Hållbarheten och hållfastheten i SSAB Americas stål förlänger produktens livscykel med många år.

SSAB Americas produktionsprocess

  • SSAB Americas använder återvunna kasserade däck som råvara i stället för kol i sin produktionsprocess – mer än 400 000 däck per år och mer än 7,1 miljoner kasserade däck till dags dato.
  • SSABs anläggning i Iowa ska drivas helt av förnybar energi 2022.
  • SSAB Americas tillverkningsprocess släpper ut 62% mindre CO2 än genomsnittet i den amerikanska stålbranschen (2018).
  • Sedan 2010 har SSAB Americas minskat sin energiförbrukning med cirka 25%.
  • SSAB Americas återvinner miljontals liter vatten varje år för vattenvård.
5