Materialeffektivitet

Utsläppen från stålproduktionen följs noga upp och kan minskas ytterligare genom att kontinuerligt minska material- och energianvändningen i processerna. Lägre materialförbrukning innebär att vi får ut mer från mindre material, vilket leder till förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser.

Järn och stålproduktion ger upphov till ett antal restprodukter. Genom att återcirkulera dessa som råmaterial minskar behovet av jungfruligt material, vilket i sin tur minskar CO2 utsläpp och ökar materialeffektiviteten. Material som inte kan återanvändas internt bearbetas till restprodukter och säljs externt, vilket bidrar till intäkter och minskar miljöpåverkan genom att ersätta råvaror i andra branscher. Valet mellan intern och extern användning baseras på hållbarhetskriterier. Materialets värde som råmaterial, kvalitetspåverkan och miljöaspekter är de viktigaste parametrarna i denna utvärdering.

SSAB med fokus på hållbarhet

Merox

I Norden arbetar SSABs återvinning verksamhet för att optimera värdet av egna biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

SSABs Återvinning verksamhet täcker hela värdekedjan från FoU och produktion till marknadsföring och försäljning. Verksamheten består huvudsakligen av tre delar: återcirkulering av material till SSABs ståltillverkning, bearbetning och försäljning av produkter externt samt hantering av avfall som inte kan återcirkuleras eller bearbetas till nya produkter på ett hållbart sätt. Detta inkluderar hantering av material som skickas till deponi i Norden. SSAB levererar bi-produkter globalt. Årligen hanteras cirka fyra miljoner ton restprodukter, varav ungefär hälften återcirkuleras och en tredjedel säljs externt. Återstoden används antingen för intern infrastruktur eller lagras temporärt. Endast cirka 5% skickas till deponi.

Återvinning av däck i Alabama

SSAB Americas har haft ett program för däckåtervinning i Alabama. I programmet används skrotade däck som ersättningsmaterial för kol som används till att ladda ljusbågsugnen (EAF).

Sedan 2003 har SSAB återanvänt mer än fem miljoner slängda däck. Programmet stödjer även SSABs utbildningsfond. I tio års tid har SSAB donerat 100 000 dollar per år till lokala skolor för inköp av viktiga förnödenheter och utrustning, allt som en direkt följd av kostnadsbesparingarna från återvinningsprogrammet för skrotade däck.

Extern försäljning av biprodukter

Construction of roads

Det är inte alla material som kan återcirkuleras i ståltillverkningen. I vissa fall skapas nya intäktsströmmar genom att bearbeta materialet till biprodukter så att det kan säljas externt för att användas som komponenter eller råmaterial i kunders processer.

Till exempel säljs masugnsslagg till vägbyggnationer, jordbruk och cementindustri. I genomsnitt en tredjedel av restprodukterna från den malmbaserade stålproduktionen till bearbetas till biprodukter och säljs externt.

Avfallshantering och deponi

Det finns restprodukter från produktionsprocesser som inte har något miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart tillämpningsområde. Dessa restprodukter måste därför tas bort från tillverkningsprocessen. På SSAB omfattar den här typen av avfall rökgasslam som inte kan utnyttjas på grund av dess fysiska och kemiska egenskaper. Styrning och uppföljning av bolagets deponi är strikt reglerade av lagar och myndigheter. Det deponerade avfallet ska hanteras på ett sådant sätt att även dessa resurser skulle kunna utnyttjas i framtiden. SSAB utvecklar kontinuerligt metoder för att använda material som för närvarande lagras som deponi. Målet är att öka användningen av dessa material med 50.000 ton till 2020, jämfört med nivån 2014. SSAB Americas äger inte, och har ingen egen utrustning för avfallstransporter eller deponier, och hanterar enbart statligt godkända deponier. Innan avfall klassas som deponi-material utförs noggranna tester och klassificering av en specialiserad tredjepartsentreprenör.

Återcirkulering av material inom SSABs ståltillverkning

Material efficiency

Återcirkulering av material i ståltillverkningen minskar behovet av nya råvaror och minskar produktionskostnaderna

SSABs ståltillverkning ger upphov till ett antal värdefulla restprodukter som kan återcirkuleras. Av totalt cirka fyra miljoner ton restprodukter årligen från den malmbaserade produktionen i Norden återcirkulerats ungefär hälften i SSABs ståltillverkning. Ett exempel på detta är den nya metoden för att torka slam som togs i bruk i Luleå 2014, som betyder att 10 000 – 20 000 ton slam från LD-konvertern (där material renas med hjälp av syrgas) förvandlas till briketter varje år. Briketterna används som råvara i stället för att skickas till deponi. Dessutom används skänkslagg, som uppkommer i stränggjutningsprocessen i Luleå, som råvara i masugnen i stället för att deponeras. I Brahestad används avsvavlingsslagg i intern byggnation av infrastruktur. SSABs utvecklingsarbete har medfört att skänkslagg idag helt och hållet används internt. Det järnhaltiga materialet från slaggen återcirkuleras internt i järn- och stålframställning. Av det icke järnhaltiga materialet, går den grova fraktionen tillbaka in i masugnen för att ersätta kalk. Dessutom säljs den återstående fraktionen som kalkersättning till jordbrukssektorn.