Två processer för stålproduktion

Det finns två olika sätt att tillverka stål. Processerna skiljer sig beroende på vilket råmaterial som används i processen, och den kan vara antingen järnmalmsbaserad eller skrotbaserad.

Vid skrotbaserad ståltillverkning är koldioxidutsläppen mindre än en tiondel av de som genererats i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning. Idag utgör den skrotbaserade tillverkningen cirka 30 procent av efterfrågan på nytt stål, vilket betyder att vi är beroende både av stål som tillverkas av skrot och stål som tillverkas av nya material, så kallad järnmalmsbaserad masugnstillverkning. År 2050 räknar man med att det skrotbaserade stålet kommer att täcka 50 procent av efterfrågan, vilket innebär att de resterande 50 procenten kommer att fortsätta utgöras av stål som har tillverkats av nytt material.

På SSAB producerar vi stål från järnmalm i Norden och från skrot i USA. I SSAB som helhet användes 45 procent skrot i stålproduktionen under 2014. SSAB använder ungefär 20 procent skrot i samband med ståltillverkningen i Norden, och 100 procent i USA. Processerna har helt olika miljömässiga förutsättningar.

 
1. Järnmalmsbaserat stål i Sverige och Finland

SSABs stålproduktion i Norden är masugnsbaserad. Råjärn tillverkas genom att reducera järnmalmen. Sedan läggs koks och kol till i masugnen. Denna process ger upphov till koldioxid.

Med den nuvarande tekniken är det inte möjligt att tillverka stål utan att det skapas koldioxid.
Processen har utvecklats och den förbättrats kontinuerligt för att bli mycket effektivare, med processgaser och spillenergi som utnyttjas för produktion av el och fjärrvärme.

Internationella jämförelser visar att SSABs masugnar ligger i framkant när det gäller låga utsläpp av koldioxid per ton råjärn. Det finns flera orsaker till detta: användningen av högvärdiga råvaror i form av järnmalmspellets, koks av hög kvalitet, och effektiva processer där masugnarna producerar utan avbrott.

Ett stort antal användbara restprodukter såsom värme, gas, slagg och stoft återvinns för att minimera avfall.

 
2. Skrotbaserad tillverkning i USA

Stål är ett av världens mest återvunna material. SSABs produktionsanläggning i USA producerar stål genom att enbart använda skrot. En viss mängd kol och naturgas används i tillverkningsprocessen, i huvudsak används elektricitet till smältning av skrotet.

Generellt sett är koldioxidutsläppen mindre än en tiondel av de utsläpp som genereras i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning.

5