5
FN:s hållbara utvecklingsmål

FN:s hållbara utvecklingsmål


Vårt bidrag till målen för hållbar utveckling

Målen för en hållbar utveckling (SDGs), som antogs av FN under 2015, utgör en gemensam plan för en hållbar utveckling fram till 2030. SSAB anser att det är viktigt att bidra till nå dessa mål och vi stödjer möjligheterna att nå målen i vår verksamhet och i vår värdekedja. Vi har valt ut sju mål som ligger nära vår affärsverksamhet och där vi bedömer att vi kan göra störst insats.

 

 

Hållbarhetsmål I vår verksamhet Genom våra produkter
Gender equality icon Målet är att 30 procent av de ledande befattningarna i företaget ska innehas av kvinnor vid utgången av 2019.
Affordable and clean energy icon Systematiskt arbete kring energianvändning och energiåtervinning i alla anläggningar, såväl som elproduktion från processgaser i vissa stålverk, säkerställer hög energieffektivitet och begränsar utsläppen. Våra stål används i anläggningar för förnybar energi såsom vattenkraft, vindkraft, sol- och vågkraft samt biobränsleanläggningar.
Industry innovation and infrastructure icon Genom nära samarbete med kunderna utvecklar SSAB nya produkter, tillämpningar, tjänster och processer med målet att hela tiden förbättra vårt hållbara utbud. Vi fokuserar på forskning och utveckling av miljömässigt stabila teknologier och produktionsprocesser. Vi främjar samarbete med forskningsinstitut och andra industriföretag för att stödja hållbar industriell utveckling. SSABs stål är en viktig byggsten för hållbara industrier och infrastruktur. SSAB erbjuder ett brett utbud av höghållfasta och slitstarka stål som ger bättre energi- och materialeffektivitet samt styrka och hållbarhet i de tillämpningar där de används och därigenom minskar miljöpåverkan.
Responsible consumption and produccentertion icon SSAB fokuserar på materialeffektivitet genom att använda återvunnet stålskrot och biprodukter som ersättning för naturresurser.
Material som inte kan återanvändas internt kan vidareförädlas till biprodukter och säljas externt, vilket minskar koldioxidutsläppen i andra branscher.
Stål är 100 procent återvinningsbart och det mest återvunna materialet i världen. Stål är en integrerad del av kretsloppsekonomin, som strävar efter noll avfall, minskad användning av naturresurser och ökad återanvändning och återvinning av material.
Climate action icon Utsläpp från masugnsbaserad ståltillverkning kan minskas i genom att förbättra material- och energieffektiviteten i produktionsprocesserna. På lång sikt rör sig SSAB steg för steg mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, med målet att hela verksamheten ska vara fossilfri år 2045. SSAB erbjuder ett brett utbud av höghållfasta och slitstarka stål som ger bättre energi- och materialeffektivitet samt styrka och hållbarhet i de tillämpningar där de används, vilket minskar koldioxidutsläppen i slutproduktens användningsfas.
Ruukki Construction erbjuder energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar som möjliggör nära-nollenergibyggande.
Peace justice and strong institutions icon SSAB har undertecknat FNs Global Compact och vi ökar ständigt våra insatser för att skydda och respektera de 10 principerna.
Partnerships for the goals Samarbete mellan branscher, länder och regeringar är en viktig drivkraft för hållbar utveckling. Vi strävar efter att utöka våra partnerskap för att underlätta samarbete inom teknik, innovation och kunskapsutbyte. Att arbeta tillsammans med våra kunder för att förbättra energieffektiviteten och minska råvaruanvändningen är ett viktigt sätt för SSAB att skapa hållbara lösningar och slutprodukter