FN:s hållbara utvecklingsmål

Vårt bidrag till målen för hållbar utveckling

Målen för en hållbar utveckling (SDGs), som antogs av FN under 2015, utgör en gemensam plan för en hållbar utveckling fram till 2030. SSAB anser att det är viktigt att bidra till nå dessa mål och vi stödjer möjligheterna att nå målen i vår verksamhet och i vår värdekedja. Vi har valt ut sju mål som ligger nära vår affärsverksamhet och där vi bedömer att vi kan göra störst insats.

Hållbarhetsmål

I vår verksamhet

Genom våra produkter


Gender equality icon   Gender equality

Målet var att 30 % av de ledande befattningarna i företaget ska innehas av kvinnor vid utgången av 2019. Vi hade 27 % kvinnor i ledande befattningar 2019. Vårt nya jämställdhetsmål är att kvinnor ska inneha 35 % av de ledande befattningarna vid utgången av 2025.


Affordable and clean energy icon   Affordable and clean energy

Systematiskt arbete kring energianvändning och energiåtervinning i alla anläggningar, såväl som elproduktion från processgaser i vissa stålverk, säkerställer hög energieffektivitet och begränsar utsläppen.

Vår amerikanska verksamhet som utnyttjar skrotbaserad elektrisk ljusbågsugnsteknik, kommer att drivas med förnybar energi 2022 i SSAB Americas verksamhet i Iowa. Vårt mål är att även kunna erbjuda fossilfria stålprodukter i Iowa från och med 2026 genom att utnyttja järnsvamp som utvecklats med hjälp av HYBRIT- initiativet i Sverige.

Våra stål används i anläggningar för förnybar energi såsom vattenkraft, vindkraft, sol- och vågkraft samt biobränsleanläggningar.


Industry innovation and infrastructure icon   Industry innovation and infrastructure

Genom nära samarbete med kunderna utvecklar SSAB nya produkter, applikationer, tjänster och processer med målet att hela tiden förbättra vårt hållbara utbud.
Vi fokuserar på forskning och utveckling av miljömässigt stabila teknologier och produktionsprocesser. Vi främjar samarbete med forskningsinstitut och andra industriföretag för att stödja hållbar industriell utveckling. SSABs mest betydelsefulla samarbetsinitiativ är ägandet i Hybrit Development AB, ett samriskföretag som ägs av SSAB, gruvföretaget LKAB och energibolaget Vattenfall, med syfte att utveckla världens första fossilfria malmbaserade ståltillverkning.

De miljömässiga fördelarna med att använda höghållfasta stål är stora i konstruktionstillämpningar som släpvagnar, lastbilar, materialhanterings- och lyftutrustning samt anläggningsmaskiner. I dessa tillämpningar minskar Strenx konstruktionsstål fordonets vikt genom att man kan använda minimal plåttjocklek med hjälp av en ny konstruktionsdesign. Lägre fordonsvikt leder till högre nyttolastkapacitet och minskar fordonets bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Till exempel kan vikten på ett trailerchassi som tillverkas av SSABs höghållfasta stål reduceras med upp till 30 % jämfört med ordinära stålsorter.


Responsible consumption and production icon   Responsible consumption and production

SSAB fokuserar på materialeffektivitet genom att använda återvunnet stålskrot och biprodukter som ersättning för naturresurser.
Material som inte kan återanvändas internt kan vidareförädlas till biprodukter och säljas externt, vilket minskar koldioxidutsläppen i andra branscher. Cirka 990 % av alla restprodukter som produceras i SSABs malmbaserad produktion utnyttjas. 1,3 miljoner ton biprodukter såldes externt. SSAB använder ungefär 20 % metallskrot i samband med ståltillverkningen i Norden och nästan 100 % i USA.

Hardox slitstål i exempelvis tippflak för gruv- och byggindustrin, skopor, krossar, skäreggar och kvarnar ger ökad slitstyrka och förbättrar därmed maskinernas prestanda och förlänger deras livslängd. Dessutom ger lättare utrustning kostnadsfördelar till slutanvändarna genom bränslebesparingar eller möjlighet att transportera högre nyttolaster och minskar miljöpåverkan under maskinens hela livscykel.


Climate action icon   Climate action

Utsläpp från masugnsbaserad ståltillverkning kan minskas genom att förbättra material- och energieffektiviteten i produktionsprocesserna. På lång sikt rör sig SSAB steg för steg mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, med målet att hela verksamheten ska vara fossilfri år 2045.

Konceptet SSAB EcoUpgraded understryker de miljömässiga fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål.

För kunder som inte bara vill förbättra sin produktivitet utan även minska sin miljöpåverkan har SSAB lanserat en app för sina SSAB EcoUpgraded-kunder. SSAB EcoUpgraded-appen visar kunderna hur de kan bidra till att minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen under hela livscykeln för en produkt som har uppgraderats till höghållfast stål.

SSABs dotterbolag Ruukki Construction erbjuder energieffektiva byggnads- och konstruktionslösningar som möjliggör nära-nollenergibyggande. Exempel på detta är Ruukkis energieffektiva sandwichpaneler som ger utmärkt lufttäthet i hela byggnader och ger besparingar både i uppvärmnings- och kylningskostnader.


Peace justice and strong institutions icon   Peace justice and strong institutions

Kampen mot korruption pågår ständigt. SSABs uppförandekod gäller samtliga medarbetare i hela världen och kommuniceras till medarbetarna via e-learning.

SSABs globala visselblåsarsystem Ethics Line har införts i 14 länder och 95 procent av våra anställda har tillgång till det.

SSAB accepterar inte barnarbete eller tvångsarbete och följer systematiskt upp leverantörernas efterlevnad av hållbarhetsreglerna.

SSAB granskar affärspartners inom typiska riskområden för korruption innan avtal tecknas eller förnyas.

Avtal med leverantörerna hänvisar till Hållbarhetspolicyn för leverantörer, som fastslår att alla former av korruption och mutor är oacceptabla.


Partnerships for the goals   Partnerships for the goals

Samarbete mellan branscher, länder och regeringar är en viktig drivkraft för hållbar utveckling. Vi strävar efter att utöka våra partnerskap för att underlätta samarbete inom teknik, innovation och kunskapsutbyte. SSABs mest betydelsefulla samarbetsinitiativ är HYBIT-initiativet.

Att arbeta tillsammans med våra kunder för att förbättra energieffektiviteten och minska råvaruanvändningen är ett viktigt sätt för SSAB att skapa hållbara lösningar och slutprodukter