Hållbarhetsmål efter 2020

SSAB:s nya hållbarhetsstrategi ”With the future in mind” har två huvudteman: Först med fossilfritt stål och ledande hållbarhetsprestanda. Strategin innehåller mål och mål för både kort och lång sikt.

Först med fossilfritt stål

Icon 9 12 13
Mål KPI 2020 Mål 2021 Mål 2022 Mål 2026 Mål 2030 Mål 2040 Mål 2045
Lägre energianvändning/högre
produktivitet för kunder
Mton CO2-besparing
för kunderna1)
8,9 10
Först med fossilfritt stål Milstolpar inom fossilfritt stål Pilotanläggning öppnad Verksamheten I Iowa, USA,
försörjd med 100%
förnybar energi
Fossilfritt stål till kunder,
levererat på kommersiella villkor
Raahe-konvertering börjar Luleå konvertering börjar SSAB fossilfritt

1) 2020-målet har skjutits fram till 2021 på grund av effekterna av covid-19. Kundernas CO2-besparingar beräknas genom att se på SSABs transporter av höghållfasta stål till olika kundsegment och applikationer. Mängden stål som SSAB levererar över normal praxis i respektive bransch beräknas för varje applikation (t.ex. lastbilar). Det gör att man kan bestämma den viktbesparing som uppnåtts i slutprodukten genom att använda stål med högre hållfasthet. Bränslebesparingarna uppskattas med hjälp av typiska värden för bränsleförbrukning, körsträcka, livslängd osv. Slutligen beräknas besparingarna av koldioxidutsläpp baserat på dessa bränslebesparingar.
Ett nytt mål för år 2022 och framåt kommer att fastställas i 2021.

Lägre energianvändning/högre produktivitet för kunder

SSAB SSAB EcoUpgraded-konceptet belyser de miljömässiga fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål, inklusive minskade utsläpp på grund av lägre vikt, förbättrad bränsleekonomi och produkter med längre livslängd, men också det faktum att SSABs kunder använder mindre stål när de uppgraderar till höghållfasta stål. SSAB har fastställt ett mål relaterat till kunder som uppgraderar till höghållfasta stål: genom ökad användning av höghållfasta stål siktar SSAB på en årlig besparing för kunderna om 10 miljoner ton koldioxid senast 2021 (2020-målet har skjutits fram till 2021 på grund av effekterna av Covid-19). Besparingarna uppnås genom två initiativ: 8,0 miljoner ton i besparingar genom SSAB EcoUpgraded och 2,0 miljoner ton genom Automotive Premium-leveranser.

Först med fossilfritt stål

SSAB är i färd med att ta fram en strategisk färdplanför att revolutionera stålframställningen och år 2026 bli det första stålföretag i världen som marknadsför fossilfritt stål. Detta innefattar en aktiv ledarroll i HYBRIT, samriskföretaget som vi äger tillsammans med LKAB och vattenfall. Målet är att bli helt fossilfritt som företag senast 2045. Olika milstolpar för SSAB och HYBRIT beskrivs som mål för kommande år.

Ledande hållbarhetsprestanda

Säkerheten främst

Icon 3
Mål KPI 2020 Mål
2021
Mål
2023
Mål
2025
Eliminera dödsolyckor och allvarliga incidenter Antal dödsolyckor 0 0 0 0
Antal allvarliga incidenter 368 188 144 115
LTIF 3,7 3,4 2,0 <1,5
Minska antalet personskador
och deras allvarlighetsgrad
TRIF 9,7 9,2 6,2 <5,0
LTI-allvarlighetsgrad 17,1 16 14 10
Eliminera större incidenter inom processäkerhet Antalet större incidenter inom processäkerhet 31 22 20 18
Ledarskap inom säkerhet Antalet säkerhetsronder 32 425 52 800 59 900 68 600
Antalet riskobservationer 23 532 25 900 30 100 35 300
Antal tillbud som förebyggts 10 957 12 800 15 000 17 400

LTIF = antalet olyckor som resulterat i frånvaro i mer än en dag per miljon arbetade timmar (LTIF). Olycka som resulterat i frånvaro (LTI) är en arbetsrelaterad olycka, som resulterat i att medarbetaren inte har kunnat återvända till arbetet nästa kalenderdag

TRIF = totalt registrerbar skadefrekvens (Total recordable injury frequency) Registrerbar skada innebär summan av skador med rapporterad frånvaro, skador med medicinsk behandling och fall med alternativa arbetsuppgifter.

Allvarlig incident = incidenter som inbegriper rörliga maskiner (inklusive fel vid LOTO), kranar, fallande föremål, arbete på höjd, trafik på anläggningen, elstötar. Enheter kan använda sina egna definitioner om detta krävs av lokala myndigheter.

LTI-allvarlighetsgrad = Antalet frånvarodagar som R12-månader ackumulerat

Resurseffektiv verksamhet

Icon 9 12 13
Mål KPI Mål
2022
Mål
2025
Mål
2026
Mål
2030
Mål
2031
Mål
2032
Minskning av
växthusgasutsläpp
CO2e minskning, miljoner ton -0.5 -1.2 -1.8 -3.1 -4 -4.1
CO2e minskning, %1) 4% 10% 15% 26% 34% 35%
Cirkularitet (i det nordiska
produktionssystemet)
Användning av skrot/H-DRI2) 29% 39% 46% 54% 54%
Slagganvändning 3) 100% 100% 105% 107% 107%
Verksamheten I Iowa, USA,
försörjd med 100%
förnybar energi
50% utnyttjandegrad
av ljusbågsugn
i Oxelösund
100% utnyttjandegrad
av ljusbågsugn
i Oxelösund
25% utnyttjandegrad
av ljusbågsugn
i Raahe
100% utnyttjandegrad
av ljusbågsugn
i Raahe

1) Science Based Target initiative (SBTi) har godkänt CO2e-minskningsmål för målår 2032. Inbegriper utsläpp i Scope 1 och Scope 2.

2) Eget skrot, köpt skrot och H-DRI (fossilfritt direktreducerat järn) ersätter BF-järnmalmspellets (masugn)

3) BF- (masugn), BOF- (Basic Oxygen Furnace) och EAF- (Electric Arc Furnace) slagg

Måluppföljningen kommer att göras första gången för 2021.

Utsläpp av växthusgaser/Science Based Target

SSABs mål för utsläpp av växthusgaser inklusive koldioxid har godkänts av Science Based Targets initiative. Detta innebär att målet är vetenskapligt grundat och i linje med Parisavtalet. SSAB har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 35 % fram till 2032 (baserat på 2018 års siffror och mätt som CO2e). Målet gäller både direkta och indirekta utsläpp (Scope 1 och 2) och ligger i linje med målet att hålla den globala uppvärmningen klart under 2 °C. Andra indirekta CO2e-utsläpp (Scope 3) ingår inte. Målet går hand i hand med vår övergripande färdplan för fossilfritt och tidplanen för HYBRIT-initiativet.

Science Based Targets

Användning av skrot/H-DRI

För SSAB i Norden pågår en övergång från traditionell masugnsbaserad produktion till användning av ljusbågsugnar. Här kommer skrot och i allt högre grad även fossilfritt direktreducerat järn (H-DRI) användas. Det finns ett starkt fokus på andelen återvunnet material på dagens marknad och det gäller även för stålprodukter. Över tid kommer dock fossilfritt H-DRI ha potentialen att ersätta en andel återvunnet material och H-DRI kommer att ge ännu lägre Global Warming Potential-resultat i en livscykelanalys (LCA). Därför är det relevant att inkludera både användning av skrot och H-DRI när mål fastställs och följs upp.

Slagganvändning

Återcirkulering av material i ståltillverkningen minskar behovet av nya råvaror. Material som inte kan återcirkuleras internt kan vidareförädlas till biprodukter och säljas externt, vilket skapar nya intäktsströmmar för företaget. Biprodukter som masugnsslagg används som insatsmaterial i ett antal industrier, till exempel inom vägbygge och som substitut för cement.

Ansvarsfulla inköp

Mål KPI 2020 Mål 2021 Mål 2025 Mål 2030 Mål 2045
Hållbar leverantörsbas Andel av nya leverantörer som
utvärderats i hållbarhetsavseende
(GRI 414-1)
93% 100% 100% 100% 100%
Andel totalt inköpsvärde som
utvärderats i hållbarhetsavseende
(klassificerade/identifierade och
självutvärdering genomförd)
96% 96% 98% 100% 100%
Antal andra (tredje-) parts
hållbarhetsrevisioner och platsbesök
hos leverantörer inklusive sociala och
miljömässiga prestationer1)
19 37 -- -- --
Andel högriskleverantörer av råmaterial
som genomgått hållbarhetsrevision2)
90% 100% 100%
Minskat CO2e-avtryck
från leveranskedjan
Minskade Scope 3 CO2e-utsläpp
från leveranskedjan
Mål kommer att definieras

1) Tidigare separat rapporterat. Målet för 2021 är 7 andra (tredje-) partsrevisioner och 30 platsbesök

2) Baserat på Verisk Maplecrofts riskindex för mänskliga rättigheter, politiska och miljömässiga risker och Transparency Internationals Corruption Perceptions-index.

Hållbar leverantörsbas

Till stöd för ansvarsfulla inköp har ett antal nyckeltal fastställts för att spåra följa framsteg kopplade till hållbarhetsbedömningar och genomförda hållbarhetsrelaterade revisioner.

Minskat CO₂e-avtryck från leveranskedjan

Med detta KPI syftar SSAB till att främja och följa upp leverantörernas minskning av CO₂-utsläpp. Mål kommer att definieras.

Nolltolerans till mutor och korruption

Mål 2020 KPI Mål 2021 Mål 2025 Mål 2030 Mål 2045
Säkerställa etiskt uppförande i linje med SSABs
företagskultur och öka kunskapen om
uppförandekoden och Ethics Line
Alla medarbetare har slutfört e-learning
learning i affärsetik, inklusive
utbildning i uppförandekoden
91% 95% 100%1) 100%1) 100%1)
Andel nya medarbetare som omfattas av
introduktionsprogram; inkluderande att
underteckna en bekräftelse av SSABs
uppförandekod samt genomgå e-learning
i affärsetik
75% 80% 100%1) 100%1) 100%1)
Andel medarbetare som har tillgång
till Ethics Line2)
95% 95% 95% 95% 95%

1) På grund av personalomsättning kan 100% i praktiken kanske aldrig nås

2) Anställda som inte har tillgång till Ethics Line har andra lokala rapporteringskanaler

Säkerställa etiskt uppförande i linje med SSABs företagskultur och öka kunskapen om uppförandekoden och Ethics Line

Detta mål har delats upp i flera nyckeltal för att mäta framstegen:

  • Andel medarbetare som har genomgått e-learning i affärsetik
  • Andel nya medarbetare som omfattas av introduktionsprogram; inkluderande att underteckna en bekräftelse av SSABs uppförandekod och genomgå e-learning i affärsetik
  • Andel medarbetare som har tillgång till Ethics Line. SSAB har implementerat ett visselblåsarsystem, kallat Ethics Line. Medarbetare kan anonymt rapportera online eller genom att ringa till globala telefonlinjer dygnet runt, alla dagar i veckan. Ethics Line har implementerats i 14 länder och i 9 språkversioner. Användningen av Ethics Line är helt frivillig.

Inkludering och mångfald

Mål KPI 2020 Mål 2022 Mål 2025 Mål 2030
Inkludering och mångfald Andel kvinnor i ledande befattningar, % 29 32 35 37

Inkludering och mångfald

SSAB erbjuder lika möjligheter för våra medarbetare oavsett ålder, kön, etnicitet, fysiska förmågor, politiska och religiösa åskådningar och andra attribut. I en manligt dominerad sektor är emellertid andelen kvinnor, särskilt i ledande positioner, ett bra riktmärke för hur mångfald kan uppnås. För att öka andelen kvinnor i ledande befattningar arbetar vi för en bättre reservstyrka genom olika initiativ på alla nivåer, till att börja med aktiviteter som syftar till att stärka vårt varumärke som arbetsgivare så att flickor väljer en inriktning i skolan som kan leda till ett yrkesliv inom teknik, hitta kvinnliga kandidater till positioner på alla nivåer och arbeta extra för att hitta kvalificerade kandidater, både kvinnliga och manliga, till ledande positioner. 

5