5
Hållbarhetsmål och status

Hållbarhetsmål och status

Vår vision utgör kärnan i all vår verksamhet. Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Därför lägger vi stor kraft på att säkerställa att vi agerar på ett etiskt och miljömässigt klokt sätt i all verksamhet och på alla marknader. Globala drivkrafter, såsom klimatförändringar och resursbrist, befolkningstillväxt och urbanisering, gör det än viktigare för oss att fokusera på hållbarhet.

 

Hållbarhetsstrategi och mål

SSABs hållberhetsstrategi är uppdelad på fokusområden: Hållbart erbjudande, Hållbar verksamhet och Ansvarsfull partner (Läs mer på s. 24). 2017 höjde SSAB företagets ambitioner för hållbarhet och satte upp nya mål.Strategiskt fokusområde Hållbart erbjudande Hållbar verksamhet Ansvarsfull partner
Mål 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna 2020 Fossilfritt 2045 Ansvarsfull partner
Beskrivning Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan SSABs kunder få betydande koldioxidbesparingar under sin produkts användningsfas.

Tidigare var målet att uppnå koldioxidbesparingarna senast 2025, men volymerna för dessa produkter har ökat mer än förväntat och målet har ändrats till 2020.
På lång sikt rör sig SSAB steg för steg mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp, med målet att hela verksamheten ska vara fossilfri år 2045. För SSAB, som har en stor påverkan på samhället, är det viktigt att ta ett stort ansvar. SSAB följer strikta normer som en ansvarsfull partner genom att ta ansvar för affärsetik och ansvarsfulla inköp samt att ständigt sträva efter att förbättra säkerhet, mångfald och vår roll som attraktiv arbetsgivare.
Mål
 • 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna 2020:
  • 8 miljoner ton i besparingar genom SSAB EcoUpgraded 2020
  • 2 miljoner ton i besparingar genom Automotive Premium 2020
 • Fossilfritt 2045
 • I slutet av 2020 kommer SSAB att ha uppnått följande miljö- och energimål*:
  • En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 300 000 ton
  • En bestående minskning av inköpt energi om 400 GWh (elkraft och bränslen)
  • En varaktig förbättring om 50 000 ton i nyttjandet av restprodukter

  * Basåret för uppföljning av målen är 2014
 • SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i världen, med en nollvision avseende olyckor.
 • Uppnå ett mått på medarbetarengagemang som överstiger det globala genomsnittet (det mäts vartannat år)
 • Vid slutet av 2019 kommer SSAB att ha uppnått följande mål för jämställdhet:
  • Kvinnor innehar 30 % av ledande befattningar vid slutet av 2019
Resultat för 2018
 • De årliga koldioxidbesparingarna för kunderna var i totalt 9,2 miljoner ton:
  • 7,7 miljoner ton i besparingar genom SSAB EcoUpgraded leveranser
  • 1,5 miljoner ton i besparingar genom Automotive Premium leveranser
 • En pilotanläggning för fossilfri stålproduktion har börjat byggas i Luleå. Läser mer på sidorna 26-27.
 • I slutet av 2018 uppnådde SSAB (i förhållande till 2020-målen):
  • 272 000 ton, eller 91 % av målet gällandet minskning av koldioxidutsläpp
  • 345 GWh (1 242 TJ), eller 86 %, av målet gällandet minskning av inköpt energi
  • 44 000 ton, eller 88 %, av målet gällandet nyttjandet av restprodukter
 • SSABs olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) som ledde till frånvaro på över en dag var 6,1 (5,6), +9 % jämfört med 2017, trots att säkerhet har högsta prioritet och att omfattande ansträngningar har gjorts för att förbättra säkerhetsarbetet och företagets säkerhetskultur.
 • Indexet över medarbetarnas engagemang (The Employee Engagement Index), som mäts med den globala undersökningen Voice, låg under normen för globala industribolag.
  • Under 2018 fokuserades på att genomföra förbättringar efter resultatet från Voice 2017. Nästa Voice planeras under 2019.
 • Vid slutet av 2018, innehade kvinnor 27 (27) % av SSABs ledande befattningar