Hållbarhetsmål och status

Vår vision utgör kärnan i all vår verksamhet. Allt vi gör syftar till att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. Hållbarhet är en central drivkraft både för vår och våra kunders affärsverksamhet. Därför lägger vi stor kraft på att säkerställa att vi agerar på ett etiskt och miljömässigt klokt sätt i all verksamhet och på alla marknader. Globala drivkrafter, såsom klimatförändringar och resursbrist, befolkningstillväxt och urbanisering, gör det än viktigare för oss att fokusera på hållbarhet.

Hållbarhetsstrategi och mål

SSABs hållberhetsstrategi är uppdelad på fokusområden: Hållbart erbjudande, Hållbar verksamhet och Ansvarsfull partner (Läs mer på s. 24). 2017 höjde SSAB företagets ambitioner för hållbarhet och satte upp nya mål.

Hållbart erbjudande

Mål

 • 10 Mton årlig CO2-besparing för kunderna 2020*:
  • 8 Mton årliga CO2- besparingar från SSAB EcoUpgraded-leveranser 2020
  • 2 Mton årliga CO2-besparingar från Automotives premiumleveranser 2020

Resultat 2019

 • 2019 var kundernas CCO2-besparingar från slutprodukter totalt 9,9 Mton:
  • 8,3 Mton från SSAB EcoUpgraded-leveranser
  • 1,6 Mton från Automotives premiumleveranser
*Kundernas CObesparingar beräknas genom att se på SSABs transporter av höghållfasta stål till olika kundsegment och applikationer. Mängden stål som SSAB levererar över normal praxis i respektive bransch beräknas för varje applikation (t.ex. lastbilar). Det gör att man kan bestämma den viktbesparing som uppnåtts i slutprodukten genom att använda stål med högre hållfasthet. Bränslebesparingarna uppskattas med hjälp av typiska värden för bränsleförbrukning, körsträcka, livslängd osv. Slutligen beräknas besparingarna av koldioxidutsläpp baserat på dessa bränslebesparingar.

Hållbar verksamhet

Mål

 • Fossilfri verksamhet 2045
 • 2020:
  • En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 200 000 ton
  • Varaktig minskning av inköpt energi om 400 GWh
  • Varaktig förbättring om 50 000 ton i utnyttjande av restprodukter
  (Basår 2014)

Resultat 2019

 • Bygget av en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion pågår i Luleå.
 • I slutet av 2019 uppnådde SSAB:
  • 296 000 GWh eller 99 % av målet att minska koldioxidutsläppen med 300 000 ton
  • 463 GWh eller 116 % av målet att minska köpt energi med 400 GWh och
  • 51 000 ton eller 102 % av målet att utnyttja 50 000 ton restprodukter.

Miljömålen har uppnåtts ett år före plan och vi är i färd med att ställa upp nya mål internt för 2020 och externt för perioden efter 2020.

Ansvarsfull partner

Mål

 • Säkraste stålföretaget i världen
  Noll olyckor

Resultat 2019

 • SSABs olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) som ledde till frånvaro på över en dag var 4,2 (6,1), vilket är en klar förbättring, -31 % jämförd med 2018. Den positiva utvecklingen på säkerhetsområdet är ett resultat av ett systematiskt och konsekvent arbete i hela organisationen.
 • Medarbetarengagemang som överstiger det globala genomsnittet
 • Voice, medarbetarenkäten som genomfördes 2019, visade att vi ligger i nivå med det globala riktmärket både för alla anställda och för chefer.
 • I slutet av 2019: Kvinnor innehar 30 % av de ledande befattningarna i företaget. Nytt mål: I slutet av 2025 innehar kvinnor 35 % av de ledande befattningarna
 • I slutet av 2019 innehade kvinnor 27 (27) % av de ledande befattningarna på SSAB.

Säkerställa att leverantörerna följer SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer:

 • Andel av de totala utgifterna som utvärderats i hållbarhetsavseende 93 % i 2019 och 95 % i 2020.
 • Andel av nya leverantörer som utvärderats i hållbarhetsavseende 100 % i 2019 och 2020
 • Platsbesök inklusive leverantörernas sociala och miljömässiga prestationer: 20 i 2019 och 24 i 2020
 • Antal hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part: 5 i 2019 och 3 i 2020

2019:

 • 93 % av de totala utgifterna utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 91 % av nya leverantörer utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 14 platsbesök hos leverantörer
 • 6 hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part