Hållbarhetsmål 2020

SSAB:s hållbarhetsstrategi innehåller mål för både kort och lång sikt. Målen på den här sidan är huvudsakligen för 2020 och är del av hållbarhetsstrategin som antogs år 2015 och hade på tre fokusområden: Hållbart erbjudande, Hållbar verksamhet och Ansvarsfull partner. Under 2020, förnyade SSAB sin hållbarhetsstrategi och satte upp nya mål. Läs mer på sidan Hållbarhetsmål efter 2020 .

Hållbart erbjudande

Mål

 • 10 Mton årlig CO2-besparing för kunderna 20201):
  • 8 Mton årliga CO2- besparingar från SSAB EcoUpgraded-leveranser 2020
  • 2 Mton årliga CO2-besparingar från Automotives premiumleveranser 2020

Resultat 2020

 • 2020 var kundernas CO2-besparingar från slutprodukter totalt 8,9 Mton:
  • 7,4 Mton från SSAB EcoUpgraded-leveranser
  • 1,5 Mton från Automotives premiumleveranser

Hållbar verksamhet

Mål

 • Fossilfri verksamhet 2045
 • 2020:
  • En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 200 000 ton
  • Varaktig minskning av inköpt energi om 400 GWh
  • Varaktig förbättring om 50 000 ton i utnyttjande av restprodukter
  (Basår 2014)

Resultat 2020

 • HYBRIT-pilotanläggningens verksamhet inleddes den 31 augusti 2020 i Luleå.  
 • Vid utgången av 2020 uppnådde SSAB:
  • 310 000 ton eller 103 % av målet att minska koldioxidutsläppen med 300 000 ton
  • 483 GWh eller 121 % av målet att minska inköpt energi med 400 GWh och
  • 62 000 ton eller 124 % av målet att nyttja 50 000 ton restprodukter.

Ansvarsfull partner

Mål

 • Säkraste stålföretaget i världen
  Noll olyckor

Resultat 2020

 • SSABs olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) som ledde till frånvaro på över en dag var 3,7 (4,2), vilket är en klar förbättring, -12 % jämfört med 2019. Den positiva utvecklingen på säkerhetsområdet är resultatet av ett systematiskt och konsekvent arbete i hela organisationen.
 • Medarbetarengagemang som överstiger det globala genomsnittet
 • Voice, medarbetarenkäten som genomfördes 2019, visade att vi ligger i nivå med det globala riktmärket både för alla anställda och för chefer.
 • I slutet av 2019: Kvinnor innehar 30 % av de ledande befattningarna i företaget. Nytt mål: I slutet av 2025 innehar kvinnor 35 % av de ledande befattningarna
 • I slutet av 2019 innehade kvinnor 27 (27) % av de ledande befattningarna på SSAB.

Säkerställa att leverantörerna följer SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer:

 • Andel av de totala utgifterna som utvärderats i hållbarhetsavseende 93 % i 2019 och 95 % i 2020.
 • Andel av nya leverantörer som utvärderats i hållbarhetsavseende 100 % i 2019 och 2020 2)
 • Platsbesök inklusive leverantörernas sociala och miljömässiga prestationer: 20 i 2019 och 24 i 2020
 • Antal hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part: 5 i 2019 och 3 i 2020

2020:

 • 96 % av de totala utgifterna utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 93 % av nya leverantörer utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 16 platsbesök hos leverantörer3)
 • 3 hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part3)

1) 2020-målet har skjutits fram till 2021 på grund av effekterna av covid-19. Kundernas CO2-besparingar beräknas genom att se på SSABs transporter av höghållfasta stål till olika kundsegment och applikationer. Mängden stål som SSAB levererar över normal praxis i respektive bransch beräknas för varje applikation (t.ex. lastbilar). Det gör att man kan bestämma den viktbesparing som uppnåtts i slutprodukten genom att använda stål med högre hållfasthet. Bränslebesparingarna uppskattas med hjälp av typiska värden för bränsleförbrukning, körsträcka, livslängd osv. Slutligen beräknas besparingarna av koldioxidutsläpp baserat på dessa bränslebesparingar.

2) Nya leverantörer med inköp över 1 miljon kronor ingår

3) Varav 13 genomfördes på distans

5