Hållbarhetsmål 2020

SSAB:s hållbarhetsstrategi innehåller mål för både kort och lång sikt. Målen på den här sidan är huvudsakligen för 2020 och är del av hållbarhetsstrategin som antogs år 2015 och hade på tre fokusområden: Hållbart erbjudande, Hållbar verksamhet och Ansvarsfull partner. Under 2020, förnyade SSAB sin hållbarhetsstrategi och satte upp nya mål. Läs mer på sidan Hållbarhetsmål efter 2020 .

Hållbart erbjudande

Mål

 • 10 Mton årlig CO2-besparing för kunderna 2020*:
  • 8 Mton årliga CO2- besparingar från SSAB EcoUpgraded-leveranser 2020
  • 2 Mton årliga CO2-besparingar från Automotives premiumleveranser 2020

Resultat 2019

 • 2019 var kundernas CCO2-besparingar från slutprodukter totalt 9,9 Mton:
  • 8,3 Mton från SSAB EcoUpgraded-leveranser
  • 1,6 Mton från Automotives premiumleveranser

* Customer CO2 savings are calculated by looking at SSAB shipments of high-strength steels to different customer segments and applications. The amount of steel that SSAB supplies above standard practice in the respective industry is calculated for each application (e.g. a truck). This allows determination of the weight saving achieved in the end product by using these higher-strength steels. The resulting fuel savings are estimated by using typical values for fuel consumption, driving distance, useful life, etc.  Finally, the CO2 emissions saved are then calculated based on these fuel savings.

Hållbar verksamhet

Mål

 • Fossilfri verksamhet 2045
 • 2020:
  • En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 200 000 ton
  • Varaktig minskning av inköpt energi om 400 GWh
  • Varaktig förbättring om 50 000 ton i utnyttjande av restprodukter
  (Basår 2014)

Resultat 2019

 • Bygget av en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion pågår i Luleå.
 • I slutet av 2019 uppnådde SSAB:
  • 296 000 GWh eller 99 % av målet att minska koldioxidutsläppen med 300 000 ton
  • 463 GWh eller 116 % av målet att minska köpt energi med 400 GWh och
  • 51 000 ton eller 102 % av målet att utnyttja 50 000 ton restprodukter.

Miljömålen har uppnåtts ett år före plan och vi är i färd med att ställa upp nya mål internt för 2020 och externt för perioden efter 2020.

Ansvarsfull partner

Mål

 • Säkraste stålföretaget i världen
  Noll olyckor

Resultat 2019

 • SSABs olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF) som ledde till frånvaro på över en dag var 4,2 (6,1), vilket är en klar förbättring, -31 % jämförd med 2018. Den positiva utvecklingen på säkerhetsområdet är ett resultat av ett systematiskt och konsekvent arbete i hela organisationen.
 • Medarbetarengagemang som överstiger det globala genomsnittet
 • Voice, medarbetarenkäten som genomfördes 2019, visade att vi ligger i nivå med det globala riktmärket både för alla anställda och för chefer.
 • I slutet av 2019: Kvinnor innehar 30 % av de ledande befattningarna i företaget. Nytt mål: I slutet av 2025 innehar kvinnor 35 % av de ledande befattningarna
 • I slutet av 2019 innehade kvinnor 27 (27) % av de ledande befattningarna på SSAB.

Säkerställa att leverantörerna följer SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer:

 • Andel av de totala utgifterna som utvärderats i hållbarhetsavseende 93 % i 2019 och 95 % i 2020.
 • Andel av nya leverantörer som utvärderats i hållbarhetsavseende 100 % i 2019 och 2020
 • Platsbesök inklusive leverantörernas sociala och miljömässiga prestationer: 20 i 2019 och 24 i 2020
 • Antal hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part: 5 i 2019 och 3 i 2020

2019:

 • 93 % av de totala utgifterna utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 91 % av nya leverantörer utvärderade i hållbarhetsavseende
 • 14 platsbesök hos leverantörer
 • 6 hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part