Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrningen på SSAB utgår från företagets vision, värderingar och uppförandekod, kompletterat med våra styrdokument. Hållbarhet är en integrerad del av SSABs strategi. Det högsta beslutande organet i dessa frågor är styrelsen.

SSABs hållbarhetsorganisation

SSABs styrelse godkänner SSABs uppförandekod och övervakar SSABs hållbarhetsarbete. SSABs koncernledning är ansvarig för utformningen av företagets hållbarhetsstrategi och för att följa upp hur strategin implementeras i divisioner, dotterbolag och stödfunktioner. Hållbarhetsfrågorna finns ofta på dagordningen hos SSABs koncernledning för att se till att den högsta ledningen är nära inbegripen i viktiga frågor som rör hållbarhet.

SSABs hållbarhetsdirektör är medlem i koncernledningen och ansvarar för strategi och samordning av hållbarhetsfrågorna på koncernnivå. Hållbarhetsdirektören leder SSABs ledningsgrupp för hållbarhetsfrågor, som består av ett nätverk av expertis inom olika hållbarhetsfrågor, inkluderande representanter från divisionerna och dotterbolagen, som ansvarar för att samordna och driva SSABs hållbarhetsinitiativ. I praktiken är hållbarhetsfrågorna integrerade i det dagliga arbetet på produktionsanläggningar, i divisioner och supportfunktioner.

För att stödja hållbarhetsarbetet har SSAB ett miljöråd med representanter från varje division, de huvudsakliga produktionsanläggningarna samt från SSABs dotterbolag Ruukki Construction, Tibnor och Merox. SSAB har ett globalt inköpsråd vars uppgift är att stötta de globala inköpsprocesserna och projekten men även att samverka i hållbarhetsfrågor och fortsätta driva ett starkt fokus på ansvarsfulla inköp.

SSAB knyter hållbarhetsfrågor, t.ex. nyckeltal för säkerhet, till ersättning. Interna säkerhetsmål och miljömål är exempelvis delar av bonusprogrammet för vissa medarbetargrupper och den högsta ledningen. För vissa medarbetargrupper kan de individuella prestationsmålen även omfatta mål för utsläppsminskning eller andra hållbarhetsrelaterade ämnen.

Styrdokument och principer för hållbarhet

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för. SSABs uppförandekod utgör grunden för vårt agerande och uppförande. Uppförandekoden och styrdokumenten på koncernnivå, till exempel avseende miljö och säkerhet, är våra viktigaste dokument. SSAB har även lokala styrdokument som ytterligare beskriver interna regler. Dessa dokument granskas och uppdateras regelbundet.

Ledningssystem och riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB arbetar med kritiska hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt. Flera olika ledningssystem och verktyg, både utvecklade inom företaget och tredjepartscertifierade, används för att effektivt styra verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod och styrdokumenten.

Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö, i enlighet med OHSAS 18001, har implementerats vid samtliga produktionsanläggningar. Miljöoch klimatarbetet sker främst inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 samt via lokala energiledningssystem.

Vår uppförandekod

Koden är SSABs etiska kompass och innehåller riktlinjer för SSABs agerande gentemot intressenter och marknaden. Koden hjälper oss att översätta värderingar till handling och utgör grunden för vårt etiska, miljömässiga och sociala ansvarsåtagande. Uppförandekoden inkluderar bland annat hälsa och säkerhet, miljö, relationen till medarbetarna, mänskliga rättigheter och affärsmetoder.

Utbildning

Uppförandekoden gäller samtliga medarbetare i hela världen och kommuniceras till medarbetare via e-learning. Vid slutet av 2018 hade 89 (91) % av medarbetarna genomgått utbildningen.

Ethics Line

SSABs globala visselblåsarsystem, kallat Ethics Line, ger medarbetare möjligheten att rapportera eventuella överträdelser. Alla medarbetare uppmuntras att rapportera misstänkta överträdelser av Uppförandekoden. Medarbetare kan anonymt rapportera online eller genom att ringa till globala telefonlinjer dygnet runt, alla dagar i veckan. Ethics Line finns inrättat i 14 länder. Medarbetare har informerats om Ethics Line genom informationskampanjer och e-learning. Vid slutet av 2018 hade 95 (95) % av medarbetarna tillgång till Ethics Line. Under 2018 rapporterades 9 (11) incidenter in via Ethics Line. Rapporterna avsåg i huvudsak ärenden relaterade till korruption, diskriminering, trakasserier samt olämpligt uppförande på arbetsplatsen. Efter utredning kunde SSAB gå vidare med fyra av dessa rapporter, varav åtgärder vidtogs i fyra ärenden.

Global compact

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och vi förbättrar ständigt våra ansträngningar för att skydda och efterleva dess 10 principer och främja dess anda inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. SSAB stödjer även International Bill of Human Rights, Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.