Intressentengagemang

Intressentgrupper

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågorna. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

 • Befintliga och potentiella kunder
 • Befintliga och potentiella medarbetare
 • Aktieägare, investerare och finansiärer
 • Befintliga och potentiella leverantörer
 • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar
 • Myndigheter och organisationer

Andra intressenter som vi samverkar aktivt med omfattar media, tillsynsmyndigheter, olika forskningsorgan och partnerorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkesskolor.

 

Strategi för intressentengagemang

SSAB har som mål att ha en regelbunden, ärlig och öppen interaktion med sina intressenter. Vi upprätthåller och utvecklar relationer till intressenterna på ett aktivt sätt och använder information från intressenterna för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster. En öppen och kontinuerlig dialog ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar företagets utveckling.

Intressentgrupper, engagemang, viktiga frågor som lyfts av intressenter (GRI 102-43,44)

Intressentgrupp: Befintliga och potentiella kunder

Intressentengagemang

 • Försäljningsarbete och möten med kunder
 • Teknisk support
 • Knowledge Service Center, seminarier och utbildning för kunder
 • Mässor
 • Besök vid anläggningar
 • Swedish Steel Prize

Viktigaste frågor, förväntningar

 • Hög kvalitet, hållbara produkter
 • Pålitlighet
 • Tjänster
 • FoU-samarbete och stöd

SSABs svar/åtgärder

 • Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av höghållfasta och slitstarka stål som ger förbättrad effektivitet och hållbarhetfördelar i de tillämpningar där de används
 • Vi har tagit fram konceptet SSAB EcoUpgraded, som understryker de miljömässiga fördelarna med att uppgradera till höghållfast stål
 • Genom nära samarbete med kunderna utvecklar vi ständigt nya produkter, tjänster och tillämpningar
 • God leveransförmåga har hög prioritet

Intressentgrupp: Befintliga och potentiella anställda

Intressentengagemang

 • Utvecklingssamtal
 • Coachning och utbildning
 • Säkerhetskommitteer
 • Infoskärmar, intranet
 • Arbetsplats-undersökningar
 • Samarbete med lokala universitet och skolor för att skapa engagemang hos framtida medarbetare
 • Regelbunden dialog med fackföreningar, både på central och lokal nivå

Viktigaste frågor, förväntningar

 • Hälsosam och säker arbetsplats
 • Likabehandling och öppen kommunikation
 • Anställningstrygghet och incitamentskapande ersättning
 • Möjligheter till utveckling i yrket
 • Ansvarsfull och hållbar verksamhet
 • Hållbarhetsfrågor relaterade till de anställda

SSABs svar/åtgärder

 • Vi arbetar i linje med vår vision, våra värderingar och vår uppförandekod
 • Vi främjar en högpresterande organisation
 • Vårt långsiktiga mål är noll olyckor och vi är fast beslutna att uppnå detta
 • Våra anställdas ersättning baseras på standardiserade principer
 • Vi arbetar för att öka mångfalden i arbetsstyrkan och bli en attraktivare arbetsgivare
 • Vi värdesätter en konstruktiv dialog med fackföreningarna

Intressentgrupp: Aktieägare, investerare och finansiärer

Intressentengagemang

 • Årsstämma
 • Presskonferenser och webcasts
 • Kapitalmarknads- dagar och andra investerarmöten

Viktigaste frågor, förväntningar

 • Långsiktigt värdeskapande
 • Ansvarstagande förvaltning
 • Hållbar verksamhet (koldioxidutsläpp, resurseffektivitet)
 • Säkerhet
 • Transparent och tillförlitlig rapportering

SSABs svar/åtgärder

 • Vi uppdaterade vårt strategiska tillväxtmål 2019 och genomförandet av dem pågår
 • Vi har förbundit oss att uppnå våra finansiella mål
 • Vi tar det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret för vår verksamhet
 • Vi har åtagit oss att minska våra koldioxidutsläpp både på kort och lång sikt
 • Vårt långsiktiga mål är noll olyckor och vi har åtagit oss att sträva efter detta genom vårt säkerhetsarbete

Intressentgrupp: Befintliga och potentiella leverantörer

Intressentengagemang

 • Process för styrning av underleverantörer inklusive revisioner, utvecklingsmöten, priser och andra förhandlingar
 • Leverantörsbesök
 • Utbildning, leverantörsdagar

Viktigaste frågor, förväntningar

 • God finansiell ställning
 • Rättvis och likvärdig behandling av leverantörer
 • Långsiktiga affärsrelationer
 • Ansvarsfull verksamhet

SSABs svar/åtgärder

 • Vi har förbundit oss att uppnå våra finansiella mål
 • Vi arbetar i linje med vår vision, våra värderingar och vår uppförandekod
 • Vi tillämpar en ansvarsfull inköpspraxis
 • Vi hanterar leverantörsrelationer på ett systematiskt sätt
 • Vi utbildar entreprenörer i arbetarskydd

Intressentgrupp: Lokalsamhällen nära SSABs produktionsanläggningar

Intressentengagemang

 • Lokala engagemang med politiker, tillsynsmyndigheter, media och allmänheten, människor som bor nära produktions-anläggningarna

Viktigaste frågor, förväntningar

 • Skapa välbefinnande lokalt genom sysselsättning, lokal upphandling och skatter
 • Driftsäkerhet
 • Minska utsläpp, buller och andra olägenheter nära produktionsanläggningarna
 • Öppen kommunikation och interaktion

SSABs svar/åtgärder

 • Vi har en betydelsefull roll i lokala samhällen och regioner som arbetsgivare, skattebetalare, inköpare av regionala varor och tjänster
 • Vi stödjer en hållbar utveckling i det lokala samhället, deltar i lokala initiativ, och sponsrar utvalda lokala aktiviteter

Intressentgrupp: Myndigheter och organisationer

Intressentengagemang

 • Engagemang i ett flertal utvecklingsprojekt för att driva teknisk utveckling
 • Samarbete med sammanslutningar industriella organisationer inom ett flertal ämnen

Viktigaste frågor, förväntningar

 • Klimatförändring, minskning av koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan
 • Ansvarsfull och hållbar verksamhet

SSABs svar/åtgärder

 • Vi kommunicerar öppet och vi för aktiva dialoger med olika organisationer om nyckelfrågor

Större frågor och ämnen som diskuterades med berörda intressenter 2019:

 • SSABs hållbarhetsstrategi
 • Hållbart erbjudande och SSAB EcoUpgraded
 • Koldioxidutsläpp och hur SSAB arbetar för att minska sin klimatpåverkan
 • HYBRIT-initiativet (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology)
 • Säkerhet i SSABs verksamhet
 • Ansvarsfull och hållbar leveranskedja
 • Efterleva riktlinjer kring etik och korruption

Medlemskap i organisationer (GRI 102-13)

I denna tabell finns en förteckning över SSABs viktigaste medlemskap, enligt land eller område.

Land eller område         Organisationer
 Globalt  Worldsteel
 Europa           Eurofer, Euroslag, Eurometal
 Nordamerika           American Iron and Steel institute AISI, National Association of Manufacturers (NAM)
 Sverige         

Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna, Stålet), Stål- och Metallföreningen,
Stålbyggnadsinstitutet, Föreningen Mineralteknisk Forskning, CBI Betonginstitutet,
Swedish Leadership for Sustainable Development

 Finland           Metallinjalostajat ry, Suomen ElFi, Teräsrakenneyhdistys TRY, Rakennustuoteteollisuus RTT,
Teknologiateollisuus ry, Kolfakta ry