Klimatpolitik och lagstiftning

SSAB arbetar globalt och omfattas av många internationella avtal och särskilt regleringar inom EU och USA. SSAB följer miljö-, klimat- och energilagstiftningen och arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan och energianvändning. I Sverige, Finland och USA finns de verksamheter som har den mest betydande miljöpåverkan. Nedan visas de mest relevanta frågorna gällande miljölagstiftningen från SSABs perspektiv.

Paris COP 21 och klimatförhandlingarna

SSAB välkomnar det globala klimatavtalet, som tecknades i Paris i december 2015. Förenta Staternas (FN:s) klimatförhandlingar är viktiga för att definiera den framtida klimatpolitiken. Konferensen i Paris utgör en startpunkt för nästan alla länder inom FN att göra åtaganden om utsläppsminskningar för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C och med sikte på 1,5 °C. Bidragen väntas nu ge en ökning av den globala temperaturen med 2,7 °C, vilket betyder att ytterligare åtgärder behövs.

EU:s klimatmål 2030

Vid det Europeiska rådets toppmöte i oktober 2014 fastställdes nya och mer ambitiösa mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet för 2030. För att nå EU:s mål om en minskning av koldioxidutsläppen med minst 40 % behöver de sektorer som omfattas av handeln med utsläppsrätter minska sina utsläpp med 43 % jämfört med 2005 års nivåer.

USA:s förordningar om växthusgaser från kraftverk

USA:s miljöskyddsmyndighet, EPA, har lagt ett förslag om att dra tillbaka Clean Power Plan (CPP); en föreskrift från Obamas presidentskap, som innebar att utsläppen av växthusgaser (GHG) från befintliga kraftverk skulle minskas. CPP skulle ha krävt en minskning med 32 % av utsläppen av växthusgaser från befintliga kraftverk från 2005 års nivåer senast 2030. Förslaget att upphäva CPP innehåller två huvuddelar – en rättsliga tolkning och politiska överväganden. I februari 2016 tog USA:s högsta domstol upp en motion om att fördröja genomförandet av CPP medan domstolsväsendet behandlar frågan om eventuellt verkställande. Den aktuella amerikanska överklagandenämnden har ännu inte utfärdat någon dom i ärendet.

Dessutom utfärdade EPA ett utlåtande till ”the Advanced Notice of Proposed Rulemaking” (ANPR) för att uppmuntra initiativ som ersätter CPP. En liknande process förväntas genomföras av EPA senare i år för att upphäva Obama-administrationens bestämmelser om växthusgaser från nya kraftverk.

För närvarande bedöms detta endast medföra begränsad eller obetydlig inverkan på SSAB.

USA:s nationella luftkvalitetsnormer (NAAQS)

I oktober 2015 utfärdade den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) sina slutliga bestämmelser för revideringen av de nationella luftkvalitetsnormerna (NAAQS). De anger en luftkvalitetsnorm för ozon på 70 miljarddelar (ppb) i medelvärde över 8 timmar samt att perioden för övervakning över året utökas. Inhemska producenter är oroade över att vissa platser i USA riskerar att bryta mot luftkvalitetsnormerna för ozon på grund av bakgrundsnivåerna. De förespråkar därför att den nuvarande nivån på 75 ppb ska bibehållas. Förra hösten utvärderade EPA uppfyllandet av den nya normen för ozon. Inblandade branscher försöker dock skjuta upp EPA:s införande av den nya luftkvalitetsnormen med två år för att ge stater och berörda utsläppskällor mer tid att förbereda sig för att uppfylla den nya normen. Lagstiftning som medger denna senare implementering har förespråkats i båda kamrarna i kongressen och skulle möjliggöra en mer smidig övergång med hänsyn till nuvarande ansträngningar att följa den tidigare normen för ozon från 2008.

För närvarande bedöms detta endast medföra begränsad eller obetydlig inverkan på SSAB.

Miljöskyddslagstiftningen

EU cirkulär ekonomi

Stål är 100 % återvinningsbart och förlorar inte sina unika egenskaper vid avsedd återvinning. Den europeiska stålindustrin arbetar hårt för att säkerställa att det stål som produceras även kan återanvändas och återvinnas: stål är ett "permanent" material. Branschen säkerställer också att biprodukter från stålproduktion kommer till bästa möjliga användning.

Primär- och sekundärråvaror är integrerade delar av EU:s råvarupolitik. Lika förutsättningar avseende tillgång och användning av råvaror och insatsmaterial är en förutsättning för att minska avfallsmängderna.

EU:s rättsliga ramverk för produktpolitik måste erkänna begreppet "permanent" material, vilket ger rätt incitament för att främja en korrekt användning. Utökat producentansvar och direktivet om ekodesign bör omfatta åtgärder för att uppmuntra användningen av dessa permanenta material och införa krav på hållbarhet, reparation, demontering och återvinning i produktens design. Stål är ett unikt material i detta avseende.

EU-direktiv om industriutsläpp

SSABs nordiska produktionsanläggningar omfattas av det europeiska industriutsläppsdirektivet (IED) och förberedelser för att uppfylla dessa krav pågår. Utöver det europeiska industriutsläppsdirektivet ska referensdokumenten om bästa tillgängliga teknik (BAT) följas. En del referensdokument har uppdaterats (t ex järn- och ståltillverkning respektive stora förbränningsanläggningar) medan uppdatering pågår av andra (t ex bearbetning av järnmetaller).

Svaveldirektivet

Övervakningsområden för svavelutsläpp (SECA) för sjöfarten i Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och den amerikanska atlantkusten medför krav att svavelhalten i fartygsbränsle inte får överstiga 0,1 %. Det ändrade svaveldirektivet trädde i kraft den 1 januari 2015. Svaveldirektivet är en viktig åtgärd för att nå en hållbar miljö. SSAB strävar efter att minimera svavelutsläppen genom att optimera färdvägar och transportsätt, upprätthålla en hög transporteffektivitet, minimera körning med tom last, förbättra beläggningsgraden samt styrning av underleverantörer och förändringar i avtal, som till exempel klausuler om bränsle- respektive bunkereffektivitet. Ett specifikt exempel när det gäller torrbulktransporterna mellan stålverken i Brahestad, Luleå och Oxelösund i norra Östersjön är de nya LNG-drivna fartygen, som representerar det senaste inom teknik och innovation. Dessa fartyg kommer att vara i kommersiell drift under andra delen av 2018 och koldioxidutsläppen per ton transporterad last minskas med 40-50% jämfört med nuvarande fartyg i drift.


EU REACH

EU:s kemikalieförordning, REACH, syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker med kemikalier samt att öka konkurrenskraften hos EU:s kemikalieindustri. SSAB är en tillverkare, importör och användare av ämnen och varor som omfattas av REACH. Vi ger information i leverantörskedjan om registrering av substanser och eventuellt farliga ämnen. SSAB använder ett datasystem för säkerhetsdatablad för att förbättra hanteringen av aktuell information om kemikalieanvändningen. Dessutom kommunicerar SSAB med berörda parter när eventuella krav gällande REACH och SSABs produkter ändras. SSAB arbetar tillsammans med leverantörskedjan för att så snabbt som möjligt byta till säkrare alternativ för ämnen som regleras av REACH. REACH-relaterade frågor kan skickas till reach@ssab.com.

Waters of the US (WOTUS)

I maj 2015, tillkännagav den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) och US Army Corps of Engineers (Corps) sina slutliga bestämmelser för att definiera de vatten i USA som omfattas av federal lagstiftning inom ”Clean Water Act” (CWA). Det är ett försök från myndigheternas sida att skapa klarhet kring definitionen av dessa vatten till följd av högsta domstolens beslut i frågan under 2001 och 2006. De slutliga bestämmelserna innebär att inflytandet från EPA och Corps utökas. Det utökade inflytandet kan resultera i ökade behov av tillstånd och därmed potentiella rättsprocesser, som kan påverka SSABs verksamhet. Bestämmelserna är föremål för flera stämningsansökningar över hela landet, från både delstater och branschorganisationer. Den 28 februari 2017 utfärdade president Trump en verkställandeorder om granskning av WOTUS och framtagande av ett regelförslag som upphäver eller reviderar det aktuella regelverket. EPA och Corps har, under förra hösten, tagit fram ett föreslag till regelverk för att upphäva WOTUS från 2015. De två myndigheterna planerar att driva igenom ett upphävande av WOTUS samt att publicera ett nytt förslag i frågan om regelverk för amerikanska vatten.

SSAB kommer att fortsätta att bevaka frågan, allt eftersom ytterligare förtydliganden tillkännages.

Energi- och elmarknadslagstiftning

EU:s energiunion

EU-kommissionen lanserade 2015 sitt paket för en energiunion. Paketet består bland annat av vägledande information och samråd för utformning av elmarknaden. Meningen är att skapa en väl fungerande elmarknad med starkare prissignalstyrning.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vid det Europeiska rådets toppmöte i oktober 2014 sattes ett mål att öka energieffektiviteten med minst 27 % fram till 2030, baserat på 2005 års nivåer. För att EU ska nå detta mål måste industrin möta de krav som implementeras i lagstiftningen på nationell nivå. SSAB genomför regelbundet energirevisioner på produktionsanläggningarna och arbetar systematiskt med att kontinuerligt identifiera energibesparingar, vilket ligger i linje med det europeiska energieffektiviseringsdirektivet.