SSABs väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen har fungerat som ett viktigt bidrag till SSABs hållbarhetsstrategi och -mål samt för vårt arbete med att fastställa innehåll och omfattning kopplat till SSABs hållbarhetsrapportering. Väsentlighetsanalysen baseras på bidrag från interna experter och viktiga externa intressenter såsom kunder, leverantörer, investerare, frivilligorganisationer samt branschorganisationer. Dialogen med externa intressenter sköttes genom djupintervjuer och en webbenkät.

Följande steg inkluderades i processen:

Inventering och kartläggning - skrivbordsanalys
Som ett första steg genomförde vi en skrivbordsanalys för att identifiera trender och globala drivkrafter. Med hjälp av analysen och en intern workshop identifierades alla viktiga aspekter i hela SSABs värdekedja, både uppströms och nedströms.

Med värdekedjan som grund identifierades relevanta aktiviteter och relaterade faktorer som påverkar vår omgivning ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Interna experter bidrog med sina respektive synsätt på SSABs verksamhet och påverkan som bland annat innefattade kund- och marknadsinsikter, medarbetarresurser, miljö, hälsa och säkerhet, energi, hantering av leveranskedjan, antikorruption och investerarrelationer. Resultatet av kartläggningen stämdes av mot intressenternas förväntningar, som identifierades initialt under inventeringsfasen.

Intressentdialog och prioritering av väsentliga aspekter
I nästa steg analyserades och rangordnades de identifierade aspekterna från den initiala kartläggningen efter betydelse utifrån både SSABs och externa intressenters perspektiv. Detta skedde genom djupintervjuer med externa intressenter och genom en webbenkät med viktiga externa och interna intressenter för att ytterligare prioritera aspekterna. Resultatet av dialogen med interna och externa intressenter kalibrerades sedan i workshops med viktiga interna experter, och det bekräftades sedan i en dialog med SSABs koncernledning.

 

Resultatet av väsentlighetsanalysen

Väsentlighetsanalysen definierade tolv aspekter som ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi och vårt arbete. Dessa tolv aspekter delas in i tre fokusområden: hållbart erbjudande, hållbar verksamhet och ansvarsfull partner.

SSABs aspekter som identifierades i väsentlighetsanalysen

 1. Finansiell och operationell prestation
 2. Utsläpp från stålproduktion
 3. Hälsa och säkerhet
 4. Potential för SSABs produkter och lösningar, inkl. höghållfasta stål
 5. Energieffektivitet
 6. Materialeffektivitet
 7. Antikorruption/affärsetik
 8. Kundnöjdhet
 9. Återvinning/återanvändning
 10. Arbetsrätt/mänskliga rättigheter inom leverantörskedjan
 11. Kompetens- och ledarutveckling
 12. Mångfald

De topp tio-listade aspekterna finns i den övre högra kvadranten av väsentlighetsmatrisen, vilket innebär att dessa aspekter identifierades som mest väsentliga för SSAB av både interna och externa intressenter. Kompetens- och ledarskapsutveckling samt mångfald fanns inte i den övre högra kvadranten. Trots detta har SSABs koncernledning beslutat att inkludera båda aspekterna i vår topplista över prioriteringar inom hållbarhetsområdet eftersom båda anses vara avgörande för SSABs långsiktiga framgång.

materialitetsmatris

Hållbarhetsaspekter

Hållbart erbjudande

Potential för SSABs produkter och lösningar, inkl. höghållfasta stål
Det finns betydande miljömässiga fördelar med att uppgradera till höghållfast stål. Eftersom höghållfasta stål är starkare än vanligt stål krävs mindre stål för att producera en viss produkt. Detta minskar utsläppen från stålproduktionen. ”Mobila applikationer”, såsom fordon, grävmaskiner och kranar, som har tillverkats av höghållfast stål har en lägre vikt, vilket minskar deras bränslekonsumtion och ökar deras nyttolast. Starkare stål innebär också en ökad produktlivslängd, vilket i sin tur innebär minskade utsläpp.

Kundnöjdhet
Kundnöjdhet är till för att mäta om produkter och tjänster som erbjuds av ett företag uppfyller eller överskrider kundens förväntningar. På en konkurrensutsatt marknad bör kundnöjdhet ses som en nyckelfaktor och en viktig del av affärsstrategin. Idag blir olika hållbarhetsaspekter som handlar om produktlivscyklar, material- och energieffektiva processer samt en ansvarsfull värdekedja viktiga parametrar som påverkar den totala kundnöjdheten.

 

Hållbar verksamhet

Hälsa och säkerhet
Stålproduktion omfattar utsatta och farliga miljöer. För att försöka minimera olycksrisken är det därför extremt viktigt att lägga ett starkt fokus på hälsa och säkerhet. Detta ansvar inkluderar både medarbetare och entreprenörer.  

Utsläpp från stålproduktion
Järn produceras i masugnarna genom att använda koks och kol för att reducera järnmalmen. Denna process skapar koldioxid (CO2). Idag är det omöjligt att tillverka nytt stål utan att generera koldioxidutsläpp. Tillverkningsprocessen, som har använts i århundraden, har kontinuerligt utvecklats och förbättrats för att bli väldigt effektiv. Dessutom återvinns den kvarvarande energin i form av fjärrvärme och elproduktion. Skrotbaserad stålproduktion avger betydligt mindre koldioxidutsläpp. Eftersom det för närvarande inte finns tillräckligt med skrot att återvinna för att möta efterfrågan på nytt stål över hela världen krävs fortfarande malmbaserad stålproduktion som använder masugnar. Idag täcks behovet av nytt stål med 30 % av skrotet som finns tillgängligt globalt.

Energieffektivitet
Effektiv energianvändning syftar till att minska mängden energi som krävs för att tillhandahålla produkter och tjänster. Stålföretag kan minska kostnaderna genom att hitta alternativa energikällor med mindre utsläpp, använda mindre köpt energi, samt att mata in överskottsenergi på elnätet. Från ett livscykelperspektiv skapar detta positiva effekter och sparar på naturresurser. Därmed minskas även koldioxidutsläppen.

Materialeffektivitet
Materialeffektivitet innebär att få ut mer av mindre material, vilket resulterar i en förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser. Järn- och stålproduktionen ger upphov till en rad olika restprodukter. Järnhaltigt material som återcirkulerats tillbaka till stålprocessen minskar behovet av nya råvaror. Detta minskar i sin tur både koldioxidutsläppen och kostnaderna. Material som inte kan återcirkuleras internt kan bearbetas och säljas externt för att skapa nya intäktsströmmar medan koldioxidutsläppen minskar genom att naturresurser ersätts i andra branscher. Slagg från masugnarna tillåter cementindustrin att drastiskt minska sina koldioxidutsläpp. Att öka den interna återcirkuleringen av restprodukter samt den externa försäljningen av biprodukter kommer att leda till minskat avfall och att mindre material skickas till deponi.

Återvinning
Ett viktigt inslag för att minska koldioxidutsläppen med ursprung i stålets kretslopp är att optimera stålåtervinningen. Stål är unikt eftersom det går att återvinna om och om igen, utan att det förlorar sina egenskaper eller sin kvalitet. Stål är idag det mest återvunna materialet globalt, det utgör mer än alla återvunna material tillsammans.

Kompetens- och ledarskapsutveckling
Det är avgörande för ett företag att attrahera, utveckla och behålla människor med rätt kompetens och rätt tankesätt. För att lyckas är det viktigt att arbeta aktivt med HR-program såsom resultat- och planeringssamtal mellan chef och medarbetare, chefsplanering, ersättarplanering, ledarskapsutbildningar, kompetensutvecklingför medarbetare, mångfaldsutbildning och inkludering, etc.

Mångfald
En av de viktigaste utmaningarna idag är att lyckas engagera, behålla och attrahera medarbetare med rätt kompetens. Att skapa en mer diversifierad arbetsplats med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrund samt en arbetsplats där alla har lika möjligheter, kommer leda till en starkare företagskultur och bidra till att uppnå bättre resultat.

 

Ansvarsfull partner

Antikorruption/affärsetik
I dagens globaliserade värld har frågor inom antikorruption och affärsetik blivit allt viktigare för företag. Att inte aktivt jobba med korruptionsfrågor, mutor och andra frågor som rör affärsetik kommer att få negativa konsekvenser för företagets rykte och varumärke.

Arbetsrätt/mänskliga rättigheter inom leverantörskedjan
Idag förväntas företag ta ansvar, inte bara för arbetsrättsliga frågor, utan även för mänskliga rättigheter, både inom sin egen verksamhet samt i leverantörskedjan. Detta inkluderar att utvärdera leverantörsrisker och leverantörers möjlighet att åtgärda arbetsrättsliga problem samt efterlevnad av mänskliga rättigheter, vilket inkluderar att barn- eller tvångsarbete inte existerar, en sund och säker arbetsmiljö, etc. För att göra riskbedömningar och uppföljningar i leverantörsled är enkäter för själutvärdering, granskningar och andra system för uppföljning viktiga verktyg att arbeta med.

 

Finansiell och operationell prestation

Genom att driva verksamhet på ett hållbart sätt kommer SSABs möjligheter att leverera långsiktigt starka finansiella och operativa resultat att öka. Därför ingår inte finansiell och operationell prestation i något av de tre fokusområdena, utan det ska ses som ett resultat av att SSAB presterar inom alla tre områden.