5
Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporter

SSABs organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till respektive division och dotterbolag.

Från och med den 29 juli 2014, är Rautaruukki en del av SSAB. SSAB är strukturerat över tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

SSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq OMX Helsinki.

Bolagsstyrningsrapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bolagskoden, som en separat rapport som är skild från förvaltningsberättelsen. Bolagsstyrningsrapporten har granskats av bolagets revisor.
År