Ersättning till ledande befattningshavare

 

Ersättningar och förmåner till VD och
övriga koncernledningen4)

VD

Övrig
koncernledning

 MKr  2019  2018  2019  2018
 Fast lön 1)  12.0  11.3   32.0   28.7
 Övriga förmåner 2)   0.5   0.5   4.1  3.3
 Kortfristig rörlig lönedel 3)  2.3   5.1  9.8  14.3
 Långfristig rörlig lönedel 3)  0.4  -  1.7  0.0
 Summa ersättningar  15.2  16.9  47.6  46.3
 Pensionskostnader  5.1  4.8  10.7  11.7
 Summa  20.3  21.7  58.3  58.0

 

 

1) För 2019 ingår utbetalning avseende semesterersättning med 0,4 (0,4) Mkr samt kostnadsersättning för tjänstebostad med 0,3 (0,3) Mkr. Under kvartal fyra genomfördes tillfälliga kostnadsbesparingar genom sänkt arbetstid och avdrag på lön för medarbetare i Sverige. För VD var avdraget 0,3 Mkr och för övriga koncernledningsmedlemmar 0,5 Mkr.

2) Avser främst bil- och bensinförmån

3) Beloppen avser utbetalningarna under respektive verksamhetsår, vilken intjänats tidigare år. Ersättningen för 2019 är inte känd vid bokslutstillfället, dels på grund av att jämförelse görs med konkurrenter som ännu inte redovisats sina siffror, dels på grund av att styrelsen kan besluta att sänka ersättningen om särskilda skäl föreligger, så redovisas endast ersättningar i denna tabell det år utbetalning skett. Bokförda rörliga lönedelar för 2019 för hela koncernledningen uppgick till 25,3 (20,9) Mkr

4) Omfattar ersättning till 11 (8) koncernledningsmedlemmar för hela räkenskapsåret, 0 (2) koncernledningsmedlemmar för åtta månader samt 0 (1) koncernledningsmedlem för fyra månader

Rörliga lönedelar

De rörliga lönedelarna för VD är begränsad till 105 procent av årslön och för övriga medlemmar i koncernledningen utanför USA begränsad till 80 procent av årslön. Den kortfristiga rörliga lönedelen utbetalas ej om koncernen inte når satta lönsamhetsmål (EBIT). Den långfristiga rörliga lönedelen är ett rullande treårsprogram kopplat till totalavkastningen på SSAB- aktien i förhållande till en jämförelsegrupp av bolagets konkurrenter samt avkastning på sysselsatt kapital.

Programmet för den rörliga ersättningen till koncernchefen och övriga koncernledningsmedlemmar är uppdelat i en kortsiktig rörlig lön och en långsiktig rörlig lön. Någon aktierelaterad ersättning finns ej.

Den kortsiktiga delen (”Short Term Incentive” eller STI) kan för koncernchefen uppgå till maximalt 75 procent av den fasta lönen. För övriga koncernledningsmedlemmar som är bosatta utanför USA kan STI uppgå till maximalt 50 procent av den fasta årliga lönen.

Motsvarande begränsning för den koncernledningsmedlem som är verksam på den amerikanska marknaden är 180 procent av den fasta lönen.

Den kortfristiga rörliga lönedelen relateras till; A) Tre koncernmål 1. EBITDA-marginal i förhållande till ett antal jämförbara stålbolag (Arcelor Mittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp, US Steel samt Tata Steel Europe), 2. nettokassaflöde och 3. ett av styrelsen fastställt hållbarhetsmål med fokus på säkerhet, vilket mäts genom ett nyckeltal avseende olycksfrekvens, B) divisionsmål som kan vara finansiella och operationella, i kombination med C) ett eller flera individuella mål. De individuella målen står för maximalt 15 % av den kortfristiga rörliga lönedelen, de övriga 85 % relateras till koncern- och divisionsmål. För VD relateras 85 % av den kortfristiga rörliga lönedelen till koncernmålen, för gruppfunktionscheferna är motsvarande siffra 70 % och för divisionscheferna 30–40 %. Övriga procentenheter relateras till finansiella och/eller operationella divisions-eller funktionsmål.

Den långsiktiga delen (”Long Term Incentive” eller LTI) kan för koncernchefen och de övriga koncernledningsmedlemmar som är bosatta utanför USA uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Programmet löper i rullande treårsperioder, är kontantbaserat och kopplat till totalavkastningen på SSAB-aktien i förhållande till en jämförelsegrupp av bolagets konkurrenter (Arcelor Mittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, ThyssenKrupp samt US Steel) samt avkastning på sysselsatt kapital. Maximalt utfall för den koncernledningsmedlem som är verksam på den amerikanska marknaden är 135 procent av den fasta lönen. Den amerikanska LTI-planen baseras dels på samma mål som beskrivits ovan, dels på SSAB Americas resultat samt avkastning på sysselsatt kapital.

För utfallet av rörlig ersättning, se not 2 i årsredovisningen.

 

Pensionsförmåner

Tidigaste pensionsålder för koncernledningen är 62 år.
Pensionerna är avgiftsbaserade. Undantagna från detta är Olavi Huhtala, som kvarstår i den förmånsbestämda pensionsplan med en pensionsålder på 60 via Rautaruukin Eläkesäätiö som han sedan lång tid omfattats av via anställning i Rautaruukki, samt Charles Schmitt, vars pension är i enlighet med amerikansk lagstiftning och praxis. 

 

Övrig information

SSAB har ingen så kallad clawback-policy (möjlig återbetalning av utbetald rörlig ersättning) för ledande befattningshavare och det finns ingen så kallad change of control-klausul (äganderätts-övergångsklausul) som tillämpas. Vidare finns inga riktlinjer avseende aktieägande eller några krav på aktieägande. Det finns dock incitament för ledande befattningshavare att köpa aktier inom den långsiktiga delen av den rörliga ersättningen, genom att ett tillägg (så kallad top-up) om 20 % erhålls om medlen investeras i SSAB aktier. Detta tillägg är inkluderat i siffrorna ovan. då det 

5