Koncernledning

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor som t ex förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt större investeringar (överstigande 50 Mkr) bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagsstyrelsen.

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Koncernledningen består av:

VD och Koncernchef
Divisionschef SSAB Europe
Divisionschef SSAB Americas
Divisionschef SSAB Special Steels
Executive Vice President, Juridik
Ekonomi- och Finansdirektör, CFO
Executive Vice President, Organisation, kultur och kommunikation
Executive Vice President, Teknisk direktör, CTO
Executive Vice President, Foskning och innovation
Executive Vice President, Strategi och digitalisering
Executive Vice President, Hållbarhet

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens samt divisionernas/dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor som behandlas på koncernledningsmöten är bl.a. strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Respektive divisions- och dotterbolagschef ansvarar för respektive resultat- och balansräkning. Den övergripande operativa styrningen av affärsområdena sker via kvartalsvisa ”performance reviews” och i Tibnor och Ruukki Construction genom respektive styrelse. Moderbolagets verkställande direktör är i de flesta fall ordförande i de större direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.

Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

VD och Koncernchef SSAB

Civilekonom, Uppsala Universitet

Född 1962
Nationalitet: Svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001.
Anställd i SSAB sedan 1998. 

Tidigare: 
affärsområdeschef SSAB EMEA, divisionschef SSAB Strip Products, 
finansdirektör SSAB, ekonomichef i SSAB Tunnplåt och
chefscontroller i NCC.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Olavi Huhtala

Divisionschef SSAB Europe

Civilingenjör

Född 1962
Nationalitet: Finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 1987. 

Tidigare: 
EVP Ruukki Metals, President Ruukki Fabrication, 
chef marknadsföring,  ledande befattningar inom fösäljning
och produktion i Rautaruukki Metform. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 17 578 A-aktier, 72 873 B-aktier

Charles Schmitt

Charles Schmitt

Divisionschef SSAB Americas

BSc (Business Administration/Finance), University of Texas at Arlington,
tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Född 1959
Nationalitet: amerikansk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2011.
Anställd i SSAB/IPSCO sedan 1990. 

Tidigare:
befattningar inom US Steel Corporation och
ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 3 000 B-aktier

Johnny Sjöström

Divisionschef SSAB Special Steels

Magisterexamen i Fysik, Doktorsexamen i Materialteknik, Karlstad Universitet och EMBA, Stockholms Handelshögskolan

Född 1974
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2019.
Anställd i SSAB mellan 2012-2014 och  från 2019. 

Tidigare:
VD Uddeholms AB, VD Scana Leshan (China), Teknik och marknadsutvecklingsansvarig SSAB APAC, Produktchef Outokumpu, Teknik och kvalitetschef Outokumpu.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 0 A-aktier, 0 B-aktier

Johnny Sjöström - EVP and Head of SSAB Special Steels
Jonas Bergstrand, Executive Vice President and Head of Legal and Strategy

Jonas Bergstrand

Executive Vice President, Juridik

Jur. kand., Uppsala Universitet

Född 1965
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2006.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
bolagsjurist inom ABB, OM Gruppen och Ericsson Radio Systems.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 24 125 B-aktier

Håkan Folin

Ekonomi- och Finansdirektör

Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Född 1976
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2013.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
ekonomichef SSAB APAC, ekonomichef Tibnor och 
chef för affärsutveckling SSAB. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 15 000 B-aktier

Håkan Folin, Executive Vice President and Chief Financial Officer
Christina Friborg - Executive Vice President and Head of Sustainability

Christina Friborg

Executive Vice President, Hållbarhet

Jur. kand., Uppsala Universitet

Född 1969
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018.
Anställd i SSAB sedan 2018.

Tidigare: Head of Sustainable Business at Sandvik, grundare och partner på Ethos International samt olika befattningar på Sida, UNHCR och OSCE.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 4 500 B-aktier


Maria Långberg

Executive Vice President, Organisation, kultur och kommunikation

Civilekonom, Uppsala Universitet; 
MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Född 1970
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncenledning sedan 2016.
Anställd i SSAB sedan 2013.

Tidigare: 
VD Merox och hållbarhetsdirektör SSAB, 
kommunikationsdirektör SSAB,
seniorkonsult JKL och
kommunikationsdirektör Gambro.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 7 000 B-aktier


Martin Pei, Executive Vice President and Head of Technical Development

Martin Pei

Teknisk direktör

Tekn. dr, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

Född 1963
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2007.
Anställd i SSAB sedan 2001. 

Tidigare:
affärsområdeschef SSAB APAC, teknisk direktör, SSAB,
chef för forskning och utveckling, SSAB och 
chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 300 A-aktier,  700 B-aktier

Eva Petursson

Executive Vice President, Forskning och innovation

Civilingenjör och Teknisk Doktor i Stålbyggnad, 
Luleå Tekniska Universitet

Född 1968
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018. 
Anställd i SSAB sedan 2005.

Tidigare: Lektor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet, 
Designspecialist och forskningsledare SSAB Knowledge Service Center, 
Strategisk forskningschef SSAB. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2019): 165 A-aktier, 500 B-aktier

Viktor Strömberg

Executive Vice President, Strategi och digitalisering

MBA, INSEAD, Frankrike och MSc i Industrial Engineering & Management, 
Linköpings Universitet

Född 1973
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2018.
Anställd i SSAB sedan 2011.

Tidigare: Associate Partner på McKinsey & Company, produktchef på SAP 
och konsult på IBM.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec, 2019): 4 000 B-aktier