Riktlinjer för ersättning

Enligt den svenska aktiebolagslagen ska årsstämman, på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman 2020 fastställde bifogade riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Riktlinjer för ersättning (pdf)

Bolagets revisor skall senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Revisorsyttrande 2020 (pdf)
5