Riktlinjer för ersättning

Enligt den svenska aktiebolagslagen ska årsstämman varje år, på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska omfatta den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Bolagets revisor skall senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Revisorsyttrande 2019 (pdf)

Årsstämman 2019 fastställde följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning ska utgöras av:

  • fast lön,
  • rörliga lönedelar,
  • övriga förmåner såsom tjänstebil, samt
  • pension.

Med andra personer i bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörliga lönedelar ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Rörliga lönedelar ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål och vara maximerade i förhållande till den fasta lönen. Rörliga lönedelar ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan (till exempel den svenska ITP-planen). För ledande befattningshavare utanför Sverige kan hela eller delar av rörliga lönedelar vara pensionsgrundande på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis.

Program för rörliga lönedelar ska utformas så att styrelsen, om exceptionella förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lönedel om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

För ledande befattningshavare i Sverige gäller en uppsägningstid om sex månader från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från bolaget ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt uppgå till 24 månader. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan uppsägningstid och avgångsvederlag avvika från det ovanstående på grund av lagstiftning eller lokal marknadspraxis. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med en individuell pensionsålder, dock aldrig lägre än 62 år. Vid avgång före pensionsåldern ska befattningshavaren erhålla fribrev på intjänad pension.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För närmare information om gällande ersättningsprinciper hänvisas till not 2 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018.