Bolagets högsta beslutande organ är bolagsstämman, där aktieägarnas inflytande i bolaget utövas. Aktieägare som vill delta på bolagsstämma, personligen eller via ombud, skall vara upptagna i aktieboken fem vardagar före stämman samt göra en anmälan till bolaget enligt kallelse. Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering samt via bolagets hemsida (www.ssab.com).

Årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman beslutar aktieägarna bland annat om val av styrelse och i förekommande fall revisorer, hur valberedningen ska utses samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för det gångna året. Beslut fattas även om fastställelse av de finansiella rapporterna, disposition av vinstmedel, arvode för styrelsen och revisorerna samt riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

 

Årsstämma 2021
Årsstämma 2020
Årsstämma 2019
Årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Extra Bolagsstämma 2016
Årsstämma 2016
Årsstämma 2015
Årsstämma 2014
Extra Årsstämma 2014
Årsstämma 2013
Årsstämma 2012
Årsstämma 2011
Årsstämma 2010
Tidigare årsstämmor