Årsstämma 2021

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

 

Anmälan

Rätt att delta på årsstämman har den som dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen tisdagen den 6 april 2021, dels anmäler sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är SSAB tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer) samt adress och telefonnummer.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 6 april 2021, på avstämningsdagen inför årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 8 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Aktieägare som förhandsröstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original samt, för juridisk person, registreringsbevis bör i god tid före årsstämman tillsammans med poströstningsformuläret sändas till: SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbevis ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman. För den som önskar förhandsrösta genom ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på denna hemsida och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-45 45 760.

 

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Swedens hemsida. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara SSAB tillhanda senast tisdagen den 13 april 2021. Formuläret kan skickas via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller via post till SSAB AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Swedens hemsida. Sådan förhandsröst måste avges senast den 13 april 2021.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta SSAB på telefon 08 45 45 760.