Styrelsens närvaro och oberoende

    Närvarostatistik 2017 Oberoende i förhållande till
Namn på styrelseledamot  Invald i styrelsen Styrelse-
möten
Ersättnings-
utskott
Revisions
utskott
bolaget och bolagsledningen bolagets större aktieägare
Bolagsstämmovalda            
Bengt Kjell, ordförande sedan 2015 2015 9 4 5 Ja Nej, styrelseledamot
i Industrivärden
Petra Einarsson 2014 9     Ja
Ja
Marika Fredriksson 2016 8
5 Ja
Ja
Pasi Laine1)
2017 7     Ja Ja
Matti Lievonen 2014 8 4   Ja
Ja
Martin Lindqvist, VD och koncernchef 2011 9

Nej, VD och koncernchef
i bolaget
Ja
Annika Lundius 2011 9   5 Ja
Nej, styrelseledamot
i Industrivärden
John Tulloch 2009 9 4   Nej, tidigare VD
i Division IPSCO
Ja
Lars Westerberg 2006 9 5 Ja
Ja
Arbetstagarrepresentanter
Sture Bergvall 2005 9 -
-
Tomas Karlsson
2015 9 - -
Patrick Sjöholm
2011 9 - -
Suppleanter
Mikael Henriksson2)
2017 8
- -
Tomas Jansson
2014 9 - -
Tomas Westman
2015 6 - -

Information kring arvoden återfinns i not 2 i Finansiella rapporter.
1) Nyvald vid årsstämman den 6 april 2017
2) Tillträdde den 6 april 2017 och ersatte Jimmy Gustavsson