Nyckeltal

Fem år i sammandrag, koncernen

 
Nyckeltal 2015 - 2019 2019  2018  2017  2016 2015
Försäljning SEK millions 76 485  74 941  66 059  55 354  56 864
Rörelseresultat SEK millions 2 159  5 181  3 838  1 213  -243
Resultat efter finansnetto SEK millions 1 770  4 644  2 863  324  -1 171
Resultat efter skatt SEK millions 1 279  3 805  2 311  937  -508
Rörelsens kassaflöde SEK millions 3 447  5 969  6 511  2 293  2 802
Nettoskuld SEK millions 11 696  8 582  11 574  17 887  23 156
Balansomslutning SEK millions 93 978  92 487  87 476  90 913  85 158
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 3,0  7,0  6,0  2,0  0,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 2,0  4,0  2,0  -1,0
Nettoskuldsättningsgrad % 19  14  22  34  52
Antal anställda, vid årets slut 14 514  15 223  14 925  14 980  16 045

 

Exklusive jämförelsestörande poster
Från 2019 inklusive IFRS 16