5
Finansiella risker

Finansiella risker

I en internationell verksamhet som SSABs uppkommer ett antal finansiella risker i form av finansierings-, likviditets-, ränte-, valuta- och kreditrisker. Hanteringen av dessa regleras i koncernens finanspolicy som är fastslagen av styrelsen. Huvuddelen av de finansiella transaktionerna sker genom moderbolagets finansfunktion i Stockholm och genom SSAB Finance på Irland. För en fullständig information om koncernens finansiella riskhantering, se not 29 (s. 202) i SSABs årsredovisning 2018.

Riskfaktor Riskbeskrivning Åtgärder
REFINANSIERINGSRISK/ LIKVIDITETSRISK
 
Med refinansieringsrisk/likviditetsrisk menas risken att SSAB inte kan betala sina åtaganden på grund av otillräcklig likviditet eller får svårigheter att ta upp nya lån. Upplåningsstrategin inriktas på att trygga koncernens behov av lånefinansiering, både vad avser det långsiktiga lånebehovet och de dagliga betalningsåtaganden SSAB har mot sina långivare och leverantörer. Upplåningen sker primärt i moderbolaget och med beaktande av koncernens finansiella mål. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att de långfristiga lånen ska ha en jämn förfalloprofil och en snittlöptid överstigande tre år. Likviditetsbufferten, det vill säga outnyttjade och bindande kreditfaciliteter samt likvida medel bör överstiga 10 % av koncernens omsättning.
MARKNADSRISK Marknadsrisk är risken för att förändringar i marknadspriser på bland annat räntor och valutor påverkar koncernens resultat eller finansiella ställning. Ränterisk: Koncernens ränterisk är hänförlig till förändringen i marknadsräntor och deras påverkan på skuldportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden i den totala skuldportföljen bör ligga runt 1 år men tillåts variera mellan 0,5 och 2,5 år. Räntebindningstiden på upplåningen tillåts att justeras med hjälp av ränteswappar.
 
SSAB currency flow 2018 Valutarisk: SSABs valutaexponering avseende omräkningsexponering är till stor del relaterad till omräkningsrisken av nettotillgångar i utländska dotterbolag. Denna exponering säkras delvis genom upplåning i utländsk valuta, så kallad Equity Hedge. Undantag görs vid mindre belopp, exempelvis för eget kapital i utländska försäljningsbolag. Målsättningen med Equity Hedgen är att minimera omräkningseffekten på nettoskuldsättningsgraden. Basvalutan är svenska kronor. För att hantera transaktionsrisken valutasäkras en del av de kommersiella valutaflöden som kvalificerar för säkringsredovisning (för närvarande inköp av kol och malm i USD). Beslutade större investeringar i utländsk valuta valutasäkras i sin helhet. Övriga kommersiella valutaflöden som uppkommer i samband med inköp och försäljning i utländsk valuta är av kortfristig natur och någon valutasäkring för dessa görs inte, utan de växlas på spotmarknaden. Nettoinflödet av främmande valutor uppgick 2018 till 4,7 (6,9) Mdkr. Koncernens mest väsentliga valutaflöden framgår av vidstående diagram.
 

KREDITRISK Med kreditrisk menas risken för förluster på grund av att koncernens kunder eller motparter i finansiella kontrakt inte fullgör sina betalningsåtaganden. De finansiella motparterna är utvalda både utifrån Standard & Poor’s och Moody’s gällande rating för långfristig upplåning och med beaktande av koncernens ömsesidiga affärsutbyte med respektive motpart. Lägsta acceptabla rating är A- från Standard & Poor’s eller A3 från Moody’s. Kreditrisker i kundfordringar och övriga fordringar hanteras i respektive division och dotterbolag med beaktande av en koncerngemensam kreditpolicy.