5
Känslighetsanalys

Känslighetsanalys

Den ungefärliga helårseffekten på resultatet efter finansnetto och på resultat per aktie 2018 av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys.

  Förändring, % Resultateffekt, Mkr Effekt på resultat per aktie, kr2)
Plåtpris - stålrörelsen 10  6 010 4,55
Volym - stålrörelsen1) 10 1 330 1,01
Malmpriser 10 710 0,54
Kolpriser 10 490 0,37
Skrotpriser 10 820 0,62
Räntesats 1%-enhet 50 0,04
Kronindex3) 5 730 0,55

1) Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption)
2) Räknat på 22 % i skatt
3) Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt