5
Nyckeltal

Nyckeltal

Fem år i sammandrag, koncernen

 
Nyckeltal 2014 - 2018 2018  2017  2016 2015 2014
Försäljning SEK millions 74 941  66 059  55 354  56 864 47 752
Rörelseresultat SEK millions 5 181  3 838  1 213  -243 -107
Resultat efter finansnetto SEK millions 4 644  2 863  324  -1 171 -1 589
Resultat efter skatt SEK millions 3 805  2 311  937  -508 -1 399
Rörelsens kassaflöde SEK millions 5 969  6 511  2 293  2 802 473
Nettoskuld SEK millions 8 582  11 574  17 887  23 156 24 674
Sysselsatt kapital, vid årets slut SEK millions 74 417  74 947  74 564  75 346 62 476
Balansomslutning SEK millions 92 487  87 476  90 913  85 158 89 727
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 7,0  6,0  2,0  0,0 0,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 4,0  2,0  -1,0 -4,0
Nettoskuldsättningsgrad % 14  22  34  52 56
Antal anställda, vid årets slut 15 223  14 925  14 980  16 045 16 887

 

I helåret 2018 ingår jämförelsestörande poster på -240 (-) Mkr, främst hänförligt till realisationsförlusten för avyttringen av Ruukki Constructions ryska verksamhet