5
Skuldfinansiering

Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent  och informativt gentemot investerare. 

 

Nyckeltal     Q2/2019 2018 2017   2016 2015 2014
Nettolåneskuld* Mkr 11 809  8 582 11 574 17 887
23 156
24 674
Skuldsättningsgrad* % 19  14  22  34 52
56
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år 6,4  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Genomsnittlig räntebindningstid år 1,1  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr  7 153  6 992  8 263 7 096
8 308
8 714
Kassa och andra likvida medel Mkr  4 427  2 598  4 249 3 879
2 711
3 014

*Inklusive IFRS 16 från Q1/2019

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q2/2019 rapport) 

 

Det operativa kassaflödet för första halvåret 2019 uppgick till 2 835 (2 086) Mkr. Jämfört med motsvarande period 2018 påverkades kassaflödet främst av ett högre rörelseresultat.

Nettokassaflödet uppgick till -1 074 (175) Mkr. Jämfört med första halvåret 2018 påverkades nettokassaflödet negativt av företagsförvärv av Sanistål och Piristeel, samt av högre utdelning till aktieägarna. Totala investeringar, inklusive rörelseförvärv, uppgick till 1 867 (865) Mkr. Nettoskulden uppgick per den 30 juni 2019 till 11 809 (11 881) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 19 (20) %.

Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 30 juni till 6,4 (6,2) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,1 (1,0) år.

Likvida medel uppgick till 4 427 (2 134) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 7 153 (7 110) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 15 (13) % av rullande 12 månaders försäljning.

Lånestruktur (den 30 jun 2019)

 

 

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad

 

 

Förfalloprofil per (den 30 jun 2019) 

 

 

Lånekostnad och duration

 

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2  000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5  000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Viktigaste finansiella arrangemang  Totalbelopp
EMTN-program (Euro Medium Term Note)
2  000 MEUR
Svenskt företagscertifikatprogram 5  000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram 500 MEUR

Relaterade dokument:

EMTN-prospekt 2019

EMTN-prospekt 2018

EMTN-prospekt 2017

EMTN-prospekt 2016

EMTN-prospekt 2015

EMTN-prospekt 2014

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program


Kreditbetyg

Den 27 maj höjde S&P Global Ratings sitt långsiktiga företagskreditbetyg på SSAB till ”BB+” från ”BB”.
Samtidigt bekräftade S & P ”B” för den kortsiktiga företagskreditvärdigheten. Utsikterna är stabila.

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

Standard & Poor's Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

Stardard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-12-21

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29

Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12