Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent och informativt gentemot investerare.

 

Nyckeltal     2019 2018 2017   2016 2015
2014
Nettolåneskuld* Mkr 11 696  8 582 11 574 17 887
23 156
24 674
Skuldsättningsgrad* % 19  14  22  34 52
56
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år 7,1  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Genomsnittlig räntebindningstid år 1,1  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr  6 727  6 992  8 263 7 096
8 308
8 714
Kassa och andra likvida medel Mkr  3 591  2 598  4 249 3 879
2 711
3 014

*Inklusive IFRS 16 från Q1/2019

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q4/2019 rapport) 

Det operativa kassaflödet för helåret 2019 uppgick till 5 194 (5 969) Mkr. Ett lägre rörelseresultat vägdes delvis upp av en lägre rörelsekapitalbindning.

Nettokassaflödet uppgick till -289 (3 435) Mkr. Jämfört med helåret 2018 påverkades nettokassaflödet negativt av företagsförvärv av Sanistål, Abraservice och Piristeel, samt av högre utdelning till aktieägarna. Totala investeringar, inklusive förvärv och avyttringar, uppgick till 4 013 (2 275) Mkr. Nettoskulden uppgick per den 31 december 2019 till 11 696 (8 582) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 19 %. Exklusive IFRS 16 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 16 (14) %.

Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december till 7,1 (6,5) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,1 (1,1) år.

Likvida medel uppgick till 3 591 (2 598) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 6 727 (7 250) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 13 (15) % av helårsförsäljningen.

Lånestruktur (den 31 dec 2019)

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad

Förfalloprofil per (den 31 dec 2019)

Lånekostnad och duration

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2 000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5 000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Relaterade dokument

EMTN Prospectus 2019
EMTN Prospectus 2018
EMTN Prospectus 2017
EMTN Prospectus 2016
EMTN Prospectus 2015
EMTN Prospectus 2014
Prospectus Amendment
Swedish Commercial Paper Program

Kreditbetyg

Den 27 maj höjde S&P Global Ratings sitt långsiktiga företagskreditbetyg på SSAB till ”BB+” från ”BB”.
Samtidigt bekräftade S & P ”B” för den kortsiktiga företagskreditvärdigheten. Utsikterna är stabila.
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12