Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent och informativt gentemot investerare.

 

Nyckeltal    Q2/2020 2019 2018 2017   2016 2015
2014
Nettolåneskuld* Mkr 12 782 11 696  8 582 11 574 17 887
23 156
24 674
Skuldsättningsgrad* % 21 19  14  22  34 52
56
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år 5,3 7,1  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Genomsnittlig räntebindningstid år 0,9 1,1  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr 14 757   6 727  6 992  8 263 7 096
8 308
8 714
Kassa och andra likvida medel Mkr 5 559   3 591  2 598  4 249 3 879
2 711
3 014

*Inklusive IFRS 16 från Q1/2019

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q2/2020 rapport) 

Det operativa kassaflödet för andra kvartalet 2020 uppgick till 629 (1 696) Mkr. Jämfört med andra kvartalet 2019 påverkades kassaflödet främst av ett lägre rörelseresultat.

Nettokassaflödet uppgick till 48 (-1 577) Mkr. Fjolårets andra kvartal påverkades av förvärv och utdelning till aktieägarna. Nettoskulden uppgick per den 30 juni 2020 till 12 782 (11 809) Mkr.

Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 30 juni till 5,3 (6,4) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 0,9 (1,1) år.

Likvida medel uppgick till 5 559 (4 427) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 14 757 (7 153) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 29 (15) % av rullande 12 månaders intäkter.

Lånestruktur (den 30 june 2020)

Lånestruktur

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad

Förfalloprofil per (den 30 june 2020)

Förfalloprofil per

Lånekostnad och duration

Lånekostnad och duration

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2 000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5 000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Main financial arrangements 
Total amount
European medium Term Note
program (EMTN)
EUR 2,000 million
Swedish commercial paper program
SEK 5,000 million
Finnish commercial paper program
EUR 500 million

Relaterade dokument

PDF 1,12 Mb
EMTN Prospectus 2019
pdf 1,08 Mb
EMTN Prospectus 2018
pdf 1,2 Mb
EMTN Prospectus 2017
pdf 1,03 Mb
EMTN Prospectus 2016
pdf 1,06 Mb
EMTN Prospectus 2015
pdf 1,51 Mb
EMTN Prospectus 2014
pdf 246 Kb
Prospectus Amendment
pdf 72 Kb
Swedish Commercial Paper Program

Kreditbetyg

Den 27 maj höjde S&P Global Ratings sitt långsiktiga företagskreditbetyg på SSAB till ”BB+” från ”BB”.
Samtidigt bekräftade S & P ”B” för den kortsiktiga företagskreditvärdigheten. Utsikterna är stabila.
pdf 116 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2019-05-27
pdf 285 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25
pdf 280 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15
pdf 279 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31
PDF 273 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22
pdf 304 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08
pdf 261 Kb
Standard & Poors' Ratings Direct, Research Update 2016-02-22
pdf 257 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29
pdf 267 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect Research Update 2015-12-21
pdf 269 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22
pdf 278 Kb
Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12