5
Aktiekapital

Aktiekapital

Efter nyemissionen, som genomfördes den 27 juni 2016,  är SSABs aktiekapital SEK 9 062 million. Bolagets aktiekapitalet består av 304 183 270 aktier av serie A och 725 652 056  aktier av serie B som har en bokföringsvärde av SEK 8,80 per aktie.

Antal aktier och röster

 

Nyemission genomfördes den 27 juni 2016, vilket ökade bolagets B-aktier med 480 589 816 aktier. Efter emissionen uppgår antal aktier till 1 029 835 326, varav 304 183 270 är A-aktier och 725 652 056 är B-aktier. 

Sammangående mellan SSAB och Ruukki skedde genom et utbyteserbjudande i 2015, där Rautaruukkis aktieägare erbjöds nyemitterade SSAB-aktier i utbyte mot sina befintliga aktier i Rautaruukki.  Emissionen av aktier resulterade i förändringar i antalet aktier och röster i SSAB.

En aktie av serie A medger en röst och en aktie av serie B medger en tiondels röst. I övrigt finns inga skillnader mellan de två aktieserierna.

Aktieslag  Antal aktier Antal röster
A 304 183 270 304 183 270
B 725 652 056  72 565 205.6
Totalt  1 029 835 326 376 748 475.6 

Förändringar i antalet aktier

Antalet aktier per aktie serie och antalet aktier i totalt.

 

År  A-aktier B-aktier Totalt
2005-12-31 67 231 119  23 697 941 90 929 060
2006-12-31 192 612 666 66 535 155 259 147 821
2007-12-31 240 765 832 83 168 943 323 934 775
2008-12-31  240 765 832  83 168 943 323 934 775
2013-12-31  240 765 832 83 468 943 323 934 775
2014-07-31 304 183 270 245 062 240 549 245 510
 2016-07-31  304 183 270  725,652,056   1 029 835 326

Under 2006 genomfördes en aktiesplit 3:1
Under 2007 genomfördes en nyemission 1:4 till teckningskurs SEK 155
Under 2014 genomfördes en nyemission
Under 2016 genomfördes en nyemission 8:7 till teckningskurs SEK 10.50

 

Aktiehistorik

Antalet aktier och aktiekapital har sedan noteringen på OMX Nordic Exchange Stockholm 1989 förändrats enligt följande:

 

År  Förändring av
antalet aktier
Antal aktier Förändring av aktie-
kapitalet (MSEK)
Aktiekapital (MSEK) 
1989 Konvertering  +1 500 000 26 500 000  +150 2 650
1994 Konvertering
+5 500 000 32 000 000 +550 3 200
1994 Split 4.1 +96 000 000 128 000 000 0 3 200
1998 Inlösen -15 891 199 112 108 199 -397 2 803
2001 Nedsättning -11 210 880 100 897 921 -281 2 522
2005 Inlösen -9 968 861  90 929 060 -249 2 273
2006 Inlösen -4 546 453 86 382 607 -114 2 159
2006 Fondemission     +121 2 280
2006 Split 3:1 +172 765 214 259 147 821   2 280
2007 Nyemission 1:4 SEK 155 +64 786 954 323 934 775 +571 2 851
2014 Nyemission +225 310 735 549 245 510 +1 982 4 833
 2016 Nyemission 8:7 SEK 10.50  +480 589 816   1 029 835 326  +4 229  9 062