Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets första tre månader till 443 (449) miljoner ton, en minskning med 1,4 % jämfört med samma period 2019. Stålproduktionen i Kina ökade med drygt 1 %. I Nordamerika minskade produktionen med 4 %, medan den i EU28 minskade med 10 % jämfört med samma period under 2019.

I Nordamerika försämrades marknaden för grovplåt under andra halvan av kvartalet. En viss lageruppbyggnad skedde hos både större maskintillverkare (OEMs) och distributörer efter den lagerneddragning som präglade fjärde kvartalet 2019.

I Europa har efterfrågan under första kvartalet 2020 varit stabil, dock med en avmattning mot slutet av kvartalet som en följd av minskad industriell aktivitet på grund av Covid-19, framförallt inom segmentet Automotive. Både större maskintillverkare (OEMs) och distributörer har ökat sina lager under kvartalet dels som en följd av den lagerneddragning som skedde under fjärde kvartalet 2019 och dels på grund av oro kring leveranskedjorna.

För höghållfasta stål var efterfrågan under första kvartalet stabil, dock påverkades efterfrågan i Kina något negativt som en följd av Covid-19.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt under andra halvan av det första kvartalet. I Europa steg marknadspriserna under första kvartalet för både tunnplåt och grovplåt, medan priserna sjönk i Kina.

 

Utsikter

Industrins inbromsning efter utbrottet av Covid-19 påverkar stålefterfrågan negativt. I ett initialt skede bedöms efterfrågan för höghållfasta stål minska något mindre än för standardstål. Utifrån SSABs perspektiv väntas efterfrågan på höghållfasta stål även få ett visst stöd av vår globala närvaro, bland annat från marknader i Asien där en återhämtning kan märkas.

Osäkerheten i utsikterna för SSAB är högre än normalt. Bedömningen är att leveranserna för SSAB Americas och SSAB Europe kommer att minska kraftigt under det andra kvartalet, jämfört med första kvartalet 2020. Även för SSAB Special Steels förväntas volymerna minska jämfört med första kvartalet 2020, dock i något mindre omfattning än för SSAB Americas och SSAB Europe.

De realiserade priserna för SSAB Americas i det andra kvartalet förväntas bli lägre än i det första kvartalet 2020. För SSAB Special Steels förväntas priserna bli något lägre och för SSAB Europe bedöms priserna vara på ungefär samma nivå i det andra kvartalet, jämfört med det första kvartalet 2020.