Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under 2019 till 1 849 (1 786) miljoner ton, en ökning med 3,5 % jämfört med samma period under 2018. Stålproduktionen i Kina ökade med 8 %. I Nordamerika minskade den med knappt 1 %, medan den i EU28 minskade med närmare 5 % jämfört med samma period under 2018.

I Nordamerika var efterfrågan under 2019 på grovplåt överlag god under första halvan av året. Under hösten märktes en försvagning och distributörerna intog en avvaktande hållning som en följd av sjunkande priser, och minskade sina lager.

I Europa har efterfrågan under hela året varit något svagare. Under första halvåret var det främst segmentet Automotive som mattades av, men därefter dämpades efterfrågan även från andra segment, bland annat Heavy Transport. Under fjärde kvartalet präglades efterfrågan av lagerneddragning hos både slutkunder och distributörer.

För höghållfasta stål var efterfrågan under året god i de flesta geografier, men den försvagades i Europa och Nordamerika under andra halvåret.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt under fjärde kvartalet initialt, men ökade något mot slutet. Sett till helåret sjönk marknadspriserna kraftigt. I Europa sjönk marknadspriserna under 2019 på både tunnplåt och grovplåt. I det fjärde kvartalet sjönk priserna under första halvan av kvartalet, för att sedan stiga något. I Kina ökade marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt under kvartalet. Sett till helåret ökade priserna något för tunnplåt, men var oförändrade för grovplåt.

 

Utsikter

Efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara stabil under det första kvartalet 2020. I Europa förväntas efterfrågan öka från en relativt låg nivå under fjärde kvartalet 2019, då det genomfördes lagerneddragningar både hos slutkunder och distributörer. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan öka under det första kvartalet, framförallt relaterat till Europa.

Leveranserna för SSAB Americas förväntas öka under det första kvartalet 2020, jämfört med fjärde kvartalet 2019 som påverkades av det planerade underhållsstoppet i Mobile. Även för SSAB Europe och för SSAB Special Steel förväntas volymerna öka, jämfört med fjärde kvartalet 2019.

De realiserade priserna för SSAB Americas i det första kvartalet 2020 förväntas vara på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet 2019. För SSAB Europe och SSAB Special Steels bedöms priserna bli något lägre i det första kvartalet 2020.