Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under de första åtta månaderna 2021 till 1 322 (1 195) miljoner ton, en ökning med 10,6 % jämfört med samma period 2020. Stålproduktionen i Kina ökade med drygt 5 %. I Nordamerika ökade produktionen med 19 %, medan ökningen i EU-27 var 21 %.

I Nordamerika var efterfrågan för grovplåt stark i de flesta kundsegment under det tredje kvartalet. Lagernivåerna hos distributörer är fortsatt låga.

I Europa var efterfrågan god under det tredje kvartalet, dock med sedvanlig säsongsmässig avmattning. Bristen på halvledare dämpade till viss del efterfrågan från fordonsindustrin. Importen till Europa ökade under kvartalet, och utbudet av stål har förbättrats.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var stark under kvartalet. I princip alla geografiska marknader uppvisar fortsatt god efterfrågan, och efterfrågan överstiger utbudet.

I Nordamerika fortsatte den kraftiga prisuppgången på grovplåt även under det tredje kvartalet. I Europa däremot sjönk marknadspriserna under det tredje kvartalet för både tunnplåt och grovplåt, medan marknadspriserna i Kina för motsvarande produkter steg något under det tredje kvartalet. 

Utsikter

Efterfrågan på stål under det fjärde kvartalet 2021 bedöms vara god, dock förväntas en dämpad efterfrågan i Europa, främst beroende på bristen av halvledare som påverkar fordonsindustrin. Mot slutet av året förväntas även en säsongsmässig avmattning i Europa. I Nordamerika förväntas efterfrågan vara stark under det fjärde kvartalet, och även den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara stark under det fjärde kvartalet på i stort sett samtliga marknader.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna vara stabila under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet, på grund av en viss säsongsmässig avmattning mot slutet av året. För SSAB Europe bedöms leveranserna bli högre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Däremot förväntas leveranserna för SSAB Americas bli väsentligt lägre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje, på grund av det tre veckor långa planerade underhållsstoppet i Mobile som påverkar leveranserna negativt.

För SSAB Special Steels bedöms priserna bli högre i fjärde kvartalet 2021 jämfört med tredje kvartalet 2021, medan de realiserade priserna för SSAB Europe förväntas bli något högre. De realiserade priserna för SSAB Americas förväntas i genomsnitt bli väsentligt högre jämfört med tredje kvartalet 2021.


Utsikter för ståldivisionerna

Kv4 2021 Jmfrt med Kv3 2021
Leveranser Realiserade priser
SSAB Special Steels Stabila Högre
SSAB Europe Högre
Något högre
SSAB Americas Väsentligt lägre Väsentligt högre

Definitioner: Väsentligt lägre (>10 %), Lägre (5-10 %), Något lägre (0-5 %), Stabila (~0 %), Något högre (0-5 %), Högre (5-10 %), Väsentligt högre (>10 %).

5