5
Marknadssituation och utsikter 

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets fem första månader till 764 (728) miljoner ton, en ökning med 5,0 % jämfört med samma period under 2018. Stålproduktionen i Kina ökade med 10 % och i Nordamerika ökade den med knappt 4 %, medan den i EU28 minskade med drygt 2 % jämfört med samma period under 2018.

Under andra kvartalet var efterfrågan på grovplåt i Nordamerika överlag god. Dock var efterfrågan från distributörer avvaktande, och deras huvudfokus under kvartalet var att minska lagernivåerna. I Europa var efterfrågan någorlunda stabil i flertalet segment, med undantag för svagare efterfrågan från bilindustrin och fortsatt avvaktande hållning från distributörerna. Lagernivåerna hos distributörer bedöms vara i balans. För höghållfasta stål har den globala efterfrågan under kvartalet varit fortsatt god.

I Nordamerika accelererade nedgången i marknadspriserna på grovplåt under det andra kvartalet. I Europa sjönk marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under kvartalet. Stålimporten till Europa har ökat under 2019, och tillgängligheten från de lokala ståltillverkarna är god vilket har medfört en generell prispress på marknaden. I Kina var marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt i princip oförändrade vid kvartalets slut jämfört med början av kvartalet.

Utsikter

Efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara relativt god under det tredje kvartalet 2019. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan bli något svagare, vilket förstärks av en säsongsmässig avmattning. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara god under det tredje kvartalet, dock med säsongsmässig avmattning.

Leveranserna för SSAB Americas förväntas under det tredje kvartalet 2019 vara i linje med andra kvartalet. För SSAB Europe bedöms leveranserna minska under tredje kvartalet, delvis på grund av planerade underhållstopp. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas minska något under det tredje kvartalet.

De realiserade priserna under det tredje kvartalet 2019 bedöms bli lägre för SSAB Americas och SSAB Europe, jämfört med det andra kvartalet. För SSAB Special Steels bedöms priserna bli något lägre under det tredje kvartalet. Fortsatt ökade kostnader för järnmalm kommer att påverka marginalerna negativt under det tredje kvartalet främst för SSAB Europe, men även för SSAB Special Steels.