Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets första åtta månader till 1 188 (1 240) miljoner ton, en minskning med 4,2 % jämfört med samma period 2019. Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 4 %. I både Nordamerika och i EU28 minskade produktionen med 19 % jämfört med samma period under 2019.

I Nordamerika var marknaden för grovplåt fortsatt avvaktande under det tredje kvartalet, som en följd av dämpad efterfrågan från flertalet kundsegment på grund av Covid-19. Lagernivåerna hos distributörer bedöms vara på en fortsatt låg nivå.

I Europa var marknaden fortsatt svag under större delen av tredje kvartalet, men återhämtade sig mot slutet av kvartalet. Vissa kundsegment som under det andra kvartalet i princip stängde ned produktionen helt på grund av Covid-19, har återtagit produktionen och därmed påverkat efterfrågan positivt, främst Automotive och Heavy Transport.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål var fortsatt svag under det tredje kvartalet, men återhämtade sig mot slutet av kvartalet. I vissa regioner, framförallt Kina, var efterfrågan dock på en god nivå.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt under första halvan av det tredje kvartalet, men ökade under andra halvan av kvartalet. I Europa steg marknadspriserna under tredje kvartalet för både tunnplåt och grovplåt. I Kina steg priserna något för samma produkter.

Utsikter

Under fjärde kvartalet bedöms efterfrågan på stål återhämta sig något efter två svaga kvartal. Osäkerheterna är dock stora och framförallt relaterade till en ökad smittspridning av Covid-19. Mot slutet av det fjärde kvartalet förväntas en normal säsongsmässig avmattning. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också förbättras något jämfört med tredje kvartalet.

Leveranserna för SSAB Americas och SSAB Europe förväntas öka något under det fjärde kvartalet 2020 jämfört med det tredje kvartalet. Även för SSAB Special Steel bedöms leveranserna öka något.

De realiserade priserna för SSAB Americas förväntas i genomsnitt vara relativt oförändrade jämfört med det tredje kvartalet 2020. För SSAB Europe bedöms priserna bli något lägre på grund av en sämre produktmix under det fjärde kvartalet. För SSAB Special Steels förväntas priserna vara relativt stabila i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.