Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets första fem månader till 729 (769) miljoner ton, en minskning med 5,2 % jämfört med samma period 2019. Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 2 %. I Nordamerika minskade produktionen med 15 %, medan den i EU28 minskade med 17 % jämfört med samma period under 2019.

I Nordamerika försämrades marknaden för grovplåt under kvartalet som en följd av Covid-19, då flertalet kundsegment kraftigt minskade sin produktion. Lagernivåerna hos distributörer bedöms vara på en fortsatt låg nivå.

I Europa föll efterfrågan under andra kvartalet 2020, som en följd av betydligt lägre industriell aktivitet på grund av Covid-19, framförallt inom segmentet Automotive. I stora delar av Europa stängde industrin ned under första halvan av kvartalet. Successivt har produktionen återupptagits, men på en lägre nivå än före krisen.

Den globala efterfrågan för höghållfasta stål sjönk under andra kvartalet, dock med regionala skillnader där efterfrågan i Kina förbättrades, medan den minskade i bland annat Europa och Nordamerika.
I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt initialt i det andra kvartalet, men återhämtade sig sedermera. I Europa sjönk marknadspriserna under andra kvartalet för både tunnplåt och grovplåt, medan priserna för samma produkter ökade i Kina.
.

 

Utsikter

Under tredje kvartalet bedöms efterfrågan på stål påverkas negativt av industrins inbromsning som en följd av effekterna av Covid-19. I framförallt Europa, men även till viss del i Nordamerika, förväntas den effekten förstärkas av den normala säsongsmässiga avmattningen. Underliggande efterfrågan väntas förbättras något mot slutet av tredje kvartalet. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms påverkas något mindre negativt relativt standardstål.

Leveranserna för SSAB Americas förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå som under det andra kvartalet 2020. För SSAB Europe och SSAB Special Steel bedöms leveranserna minska under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2020.

De realiserade priserna för SSAB Americas förväntas i genomsnitt vara relativt oförändrade jämfört med det andra kvartalet 2020. För SSAB Europe bedöms priserna bli något lägre, då allmänt lägre kontraktspriser delvis motverkas av en positiv produktmix. Även för SSAB Special Steels förväntas priserna bli något lägre i det tredje kvartalet jämfört med det andra kvartalet 2020.