Globala megatrender som påverkar SSAB

Klimatförändringar och resursknapphet

Beskrivning

 • Ökad förbrukning av världens naturresurser
 • För att uppfylla målen i Parisavtalet måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt för att begränsa den globala uppvärmningen

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Ökad efterfrågan på hållbara och återvinningsbara material t.ex. stål
 • Kostnad för koldioxidutsläpp
 • Optimering av tillgänglig stålkapacitet för att främja mer resurs- och koldioxideffektiva produkter/processer (t.ex. nedstängning av överkapacitet och miljömässigt ineffektiv produktion i Kina)

SSABs svar

 • Hjälper kunder att förnya sina produkter och minska sina koldioxidutsläpp genom att uppgradera till höghållfast stål

SSAB rör sig stegvis mot en fossilfri ståltillverkningsprocess genom HYBRIT-initiativet och genom att eliminera andra fossilrelaterade utsläpp med målet att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026 och att verksamheten ska vara fossilfri 2045.

Befolkningstillväxt och urbanisering

Beskrivning

 • Växande befolkning globalt
 • Den snabba urbaniseringen sker främst i utvecklingsländerna
 • Städerna måste kontinuerligt utvecklas för att hantera den ökande komplexiteten

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Ökad efterfrågan på stål inom byggnation, infrastruktur och energi
 • Ökad efterfrågan på hållbara och energieffektiva byggnader

SSABs svar

 • Utveckla nya produkter och erbjudanden för att möta framtidens utmaningar
 • Erbjuder ett brett spektrum av produkter för byggande och infrastruktur, liksom entreprenadmaskiner och anläggningar för förnybar energi

Digitalisering

Beskrivning

 • Ny teknik finns tillgänglig till överkomlig kostnad
 • Digitaliseringen påverkar affärsmodellen för de flesta företag

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Tillgång till mer effektiva styrsystem
 • Digitala tjänster ger mer insyn i värdekedjan
 • E-handel och digitala plattformar påverkar dynamiken i utbud och efterfrågan

SSABs svar

 • Användning av robotteknik, maskininlärning och avancerad analys för att förbättra produktionsstabilitet och processeffektivitet
 • Förnya utbudet av digitala tjänster för att förbättra kundupplevelsen
 • Utveckla nya digitala verktyg som SSAB SmartSteel för att få kunder att upptäcka den fulla potentialen hos våra stål

Ändrat geopolitiskt landskap

Beskrivning

 • Ökad protektionism t.ex. handelspolitiska skyddsåtgärder
 • Ökad efterfrågan på stål i utvecklingsekonomier

Påverkan på dynamiken i stålindustrin

 • Regionala marknader får större vikt
 • Restriktioner för handel och andra gränsöverskridande flöden

SSABs svar

 • Säkra ledarpositionen på våra hemmamarknader som kostnadsledare och prioriterad leverantör
 • Ta aktiv ställning för fri och rättvis handel
 • Förbättra SSABs ställning på tillväxtmarknader för höghållfasta stål
 • Förbättra produktionskapaciteten så att varje anläggning kan täcka ett bredare produktsortiment