Samråd

Som ett led i tillståndsprocessen sker samråd mellan SSAB och myndigheter samt våra grannar. Syftet med samrådet är att myndigheter och grannar som kan beröras ska få information samt möjlighet att påverka vad som ska beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.

Information angående tidplan för inlämnande av tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken, SSAB EMEA AB i Borlänge

SSAB EMEA AB avser att ansöka om nytt tillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för befintlig och fortsatt verksamhet vid bolagets anläggning i Borlänge inom fastigheten Järnverket 1.

Bolaget genomförde avgränsningssamråd och samråd enligt Sevesolagstiftningen med myndigheter och allmänheten den 26 mars 2019. Vid samrådet informerade bolaget att tillståndsansökan och därtill hörande handlingar skulle inlämnas till Mark- och miljödomstolen under hösten 2019.
Bolaget har tidigare meddelat berörda myndigheter och bolag, via informationsbrev daterat 2019-11-11, att tidplanen för inlämnande av tillståndsansökan förskjutits och att ansökan därmed skulle inlämnas till Mark- och miljödomstolen under kvartal 4, 2020. 
Utifrån rådande omständigheter avseende spridning av coronavirus, samt de restriktioner och begränsningar detta innebär för bolaget, är planen att inkomma med ansökan till Mark-och miljödomstolen under 2021. Bolaget avser, när så är möjligt, att återkomma med precisering av tidpunkt för inlämnandet av ansökan. 

Samråd

pdf 11,08 Mb
Samrådsunderlag SSAB Borlänge
pdf 59 Kb
Annons om samråd SSAB Borlänge
pdf 51 Kb
Brev till närboende om samråd SSAB Borlänge
Informationen på denna webbsida gäller endast SSABs verksamhetsort i Borlänge
5