SSABs värdekedja

SSABs affärsmodell bygger på att utveckla nära och långsiktiga kundrelationer. Genom intensivt samarbete utvecklar SSAB kontinuerligt nya produkter, tillämpningar, tjänster och processer för att förbättra kundernas hållbarhetsprestationer och totala effektivitet.

SSABs modell för värdeskapande beskriver hur värde skapas för SSAB och våra intressenter genom vår affärsmodell. Genom att använda HYBRIT-teknik kommer SSAB att vara det första företaget i världen som lanserar fossilfritt stål på marknaden redan 2026. Med hjälp av fossilfritt stål och en fossilfri värdekedja minskar SSAB fossila utsläpp i stålframställningen och hjälper därmed andra sektorer såsom fordon, tunga transporter och byggande att bli fossilfria från ett livscykelperspektiv.

SSAB stävar efter att integrera hållbarhet i dess företagskultur eftersom företagets ambition är beroende av alla medarbetarnas insatser. All aktiviteter som görs styrs av:

Kapital

Personal

 • 14 000 medarbetare i fler än 50 länder
 • Underleverantörer och tjänsteleverantörer

Infrastruktur

 • 5 stålverk
 • Övriga produktions- och bearbetningsanläggningar
 • Servicecenters/Distributörer
 • Hardox® Wearparts-nätverk
 • Lager- och distributionsnätverk
 • Försäljningsnätverk

Expertis och anseende

 • Forskning och utveckling
 • Kunskap om höghållfasta stål
 • Kunskap om kundernas tillämpningar
 • Expertis inom teknisk support
 • Varumärken och varumärkesprogram
 • Patent

Ekonomi

 • Genomsnittligts sysselsatt kapital
 • Eget kapital
 • Långfristiga skulder och avsättningar

Insatsvaror

 • Järnmalmspellets, metallskrot, kol och koks
 • Övriga råvaror
 • Bränslen
 • El
 • Vatten

Socialt/relationer

 • Starkt, ansvarstagande leverantörsnätverk med 20 000 leverantörer
 • Globalt försäljningsnätverk
 • Gemensamma innovationsprojekt med kunder
 • Kundutbildning
 • Samhällsengagemang
 • Deltagande i samarbeten med branschorganisationer och statliga organisationer

Vägledande principer

Inköp

De råvaror som används för att tillverka järn och stål utgör SSABs mest betydande inköp. För SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsverksamheten och styrningen av försörjningskedjan (Supply chain), och leverantörer måste följa SSABs Hållbarhetspolicy för leverantörer.

Produktion

Driftseffektivitet, flexibilitet, miljövänlig teknik och säkra arbetsmiljöer är kärnan i SSABs produktion.

Transporter

SSABs verksamhet är beroende av effektiva transporter genom alla delar av värdekedjan. SSAB koncentrerar sig på att minska sin miljöpåverkan genom effektiva transporter och genom minimerad bränsleförbrukning.

Försäljning

SSAB har ett omfattande globalt försäljningsnätverk som möjliggör nära samarbete med kunder.

Användning

Genom att använda SSABs höghållfasta stål kan kunderna tillverka produkter som använder mindre material, är starkare, lättare, mer hållbara och till lägre kostnad, vilket gör kunderna och deras produkter mer konkurrenskraftiga.

Återvinning

Stål är ett unikt material som bibehåller sina egenskaper oavsett hur många gånger det återvinns. Användning av återvunnet stål i stålproduktionen innebär att man kan öka materialeffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.

Resultat

Produkter och lösningar

 • SSAB Special Steels (höghållfasta konstruktions- och slitstål)
 • Automotive premium stål
 • Annan högkvalitativ tunnplåt, grovplåt samt rörprodukter
 • Byggprodukter och -lösningar

Tjänster

 • Teknisk support
 • Innovationssupport
 • Kundpartnerskap

Biprodukter

 • Restprodukter för återanvändning inom den egna produktionen
 • Metallskrot för återvinning
 • Restprodukter för externt bruk
 • El genererad från processgaser
 • Värme som säljs externt

Utsläpp och avfall

 • Utsläpp till luft
 • Utsläpp till vatten
 • Avfall

Inverkan

Ekonomiskt värde skapas och distribueras till intressenterna

 • Betalning till leverantörer för råvaror, varor och tjänster
 • Anställdas löner och förmåner
 • Utdelningar, räntebetalningar och finansieringskostnader
 • Skatter till den offentliga sektorn
 • Gåvor och sponsrade lokala aktiviteter

Bättre stål för våra kunder

 • Innovativa, hållbara stålapplikationer
 • Förbättrad konkurrenskraft för kunderna
 • Minskad miljöpåverkan genom högre penetrationsgrad globalt för höghållfasta stål, vilket ger slutprodukter som har producerats med mindre mängd råvaror, har lägre vikt och bränsleförbrukning, har ökad lastkapacitet och längre livstid, vilket resulterar i lägre koldioxidutsläpp i användarfasen
 • Lägre energiförbrukning i byggnader
 • SSAB har som mål att erbjuda fossilfritt stål till marknaden 2026

Resurseffektiv verksamhet

 • Mer effektiv användning av naturresurser och minskade koldioxidutsläpp genom användning av restprodukter och återvunnet stål som råvara
 • Lägre energiförbrukning genom återvinning av energi och ett systematiskt arbete med att energieffektivisera
 • Bidra till att bromsa klimatförändringar och en framtida fossilfri ståltillverkning med hjälp av HYBRIT-initiativet

Ledande hållbarhetsprestanda

 • En säker och hälsosam arbetsmiljö för SSABs medarbetare och leverantörer
 • Lika möjligheter för en mångfaldig och inkluderande arbetskraft
 • Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling
 • Ansvarsfulla affärsmetoder i hela värdekedjan
 • Långsiktiga avtal och relationer med leverantörer
 • Skapar lokala arbetstillfällen genom den egna verksamheten och lokala inköp
 • Lokal sponsring och praktikplatser
 • Attrahera framtida medarbetare
Research and development

Forskning och Utveckling

FoU syftar till att förbättra effektiviteten och skapa innovativa och hållbara produkter som stärker verksamheten för SSAB och företagets kunder.
Supply

Utbud

Effective and responsible sourcing, which includes environmental and social aspects such as labor conditions, reduces SSAB’s footprint and risk profile with regards to up-stream operations.
Production

Produktion

En energi-intensiv produktion kräver starkt fokus på material- och energieffektivitet för att minska miljöpåverkan, inklusive klimatförändringar. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är av högsta prioritet samt att hantera arbetstagares rättigheter och andra sociala effekter av vårt verksamhetsansvar.
Transportation

Transport

SSABs verksamhet är beroende av effektiva transporter genom alla stadier i värdekedjan. En effektiviserad logistikkedja har direkta ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för SSAB när det handlar om tid, optimerad transport och sänkta bränslepriser.
Sales

Försäljning

Försäljningsfasen, inklusive alla marknadsaktiviteter och kundinteraktioner, är nyckeln till att identifiera kundernas behov och att få ökad insikt i marknaden. Samarbete och nya konstruktionslösningar gör det möjligt för SSAB att hjälpa kunderna att förbättra sina processer, sina produkter och sin miljöpåverkan.
Customers and users

Kunder/användare

SSABs produkter och lösningar kan minska miljöpåverkan från kunder och slutanvändare. Höghållfasta stål resulterar i minskad materialanvändning, vilket leder till minskade utsläpp under användningsfasen genom lättare konstruktioner och längre hållbarhet hos produkter.
End of life

End-of-life (Återvinning av avfall efter användning)

Stål är världens mest återvunna material. Det återvinns mer stål än alla andra återvunna material tillsammans. Stål är 100 % återvinningsbart och dess unika egenskaper gör att det kan återvinnas om och om igen utan att förlora varken kvalitet eller prestanda. Ett viktigt inslag för att minska koldioxidutsläppen som kommer från stålet livscykel är att optimera andelen stål som återvinns.
5