5
Taking the Lead! strategin

Taking the Lead! strategin

SSABs strategi avser att stärka vår position som branschledare inom höghållfasta stål globalt, marknadsledare på våra hemmamarknader och som leverantör av mervärdestjänster.

Under 2017 gick SSAB in i en ny utvecklingsfas mot lönsam tillväxt. Detta efter två års omstrukturering till följd av samgåendet med Rautaruukki 2014. SSABs strategi ”Taking the Lead!” introducerades 2012 och är fortsatt vägledande i företagets strategiska beslut och handlingar.

I mitten av 2017 presenterade SSAB nya ambitiösa tillväxtplaner för 2020. Dessa mål kommer att bidra till SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

 Ledande positioner på hemmamarknaderna

De nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna är fortsatt grunden för SSABs verksamhet. SSAB strävar efter att stärka sin ställning på hemmamarknaderna under de kommande åren.

 

Norden

Fortsatt marknadsledning med förbättrad produktmix

SSAB kommer att upprätthålla en marknadsandel i Norden på 40-50 % genom att betjäna regionens ledande maskintillverkare (OEMs), distributörer samt mindre kunder. Detta möjliggörs genom tillväxt i SSABs egna kanaler, inklusive ståldistributionsföretaget Tibnor, stålbyggnadsföretaget Ruukki Construction, samt utökade partnerskap med kunder och externa ståldistributörer med vilka företaget har långsiktiga avtal. 

SSAB Europe har som mål att öka andelen premiumprodukter till 40 % av de totala leveranserna år 2020 (2016: 30 % och 2018: 36 %). Här ingår ett ökat utbud av premiumprodukter för fordonssektorn samt GreenCoat®, SSAB Laser®, SSAB Boron och SSAB Form. Samtidigt ska volymerna av mindre lönsamma produkter minska, framförallt standardprodukter utanför de nordiska marknaderna.

Americas

Ökad marknadsandel inom grovplåt i Nordamerika

SSAB är marknadsledare inom grovplåt i Nordamerika och har kunnat stärka den ledande positionen ännu mer mot lokala konkurrenter och import. 

Målet är att SSAB ska ha en marknadsandel om cirka 30 % på den nordamerikanska grovplåtsmarknaden (2018: 28 %), med en växande andel premieprodukter. Marknaden förväntas växa under de kommande åren och SSAB överväger investeringar för att undanröja flaskhalsar i våra produktionsanläggningar för att öka kapaciteten.  

 

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSAB är väl positionerat för att dra fördel av möjligheter inom höghållfasta stål. Tack vare ledande varumärken, ett unikt produktutbud, djupgående expertis och nära samarbete med kunderna för att utveckla nya ståltillämpningar har SSAB länge varit världsledande inom segmentet. Det ständigt växande behovet av högre produktivitet och mer hållbara lösningar är den främsta drivkraften för tillväxt. SSABs tillväxtmål för 2020 inom höghållfasta stål återspeglar de positiva utsikterna för segmentet.

SSAB Special Steels

Siktar på 1,35 miljoner ton år 2020

SSAB Special Steels siktar på att leverera 1,35 miljoner ton år 2020, vilket kan jämföras med 1,3 miljoner ton 2018 och 1,0 miljoner ton 2016. Uppgradering, dvs. driva efterfrågan på marknaden genom att få kunder att gå över från standardstål till höghållfasta stålsorter är centralt för den långsiktiga tillväxten. För att uppnå detta kommer SSAB att fokusera på produkt- och applikationsutveckling, ökad lagerförsäljning, större försäljningskapacitet på tillväxtmarknader samt fortsatt utveckling av varumärkesprogrammen.

Under 2018 beslutades att investera cirka 1 miljard kronor för att öka den årliga produktionskapaciteten inom seghärdade stål (Q&T) i Mobile till 400 000 ton vid 2021. Nuvarande kapacitet är 300 000 ton.

Premiumstål för fordonsbranschen siktar på 750 000 ton år 2020

SSAB hjälper världens ledande fordonsföretag med tillämpningar för höghållfasta stål. Lättare konstruktioner, utsläppsstandarder, säkerhetsstandarder och elektrifiering bidrar till positiva utsikter för användning av höghållfasta stål i fordonssegmentet. Tillväxtpotentialen är fortsatt betydande inom detta segment, och SSAB har därför som mål att leverera 750 000 ton år 2020, jämfört med 442 000 ton år 2016 och 562 000 ton 2018.

 

 

Ledande mervärdestjänster

Unika mervärdestjänster är ett viktigt område för SSABs långsiktiga utveckling, i och med att många kunder fokuserar på sina kärnaktiviteter och kräver fler tjänster som komplement till produkterna. Mervärdestjänsterna kompletterar de strategiska ambitioner som beskrivs ovan och stöder såväl SSABs verksamhet på hemmamarknaderna som försäljningen av höghållfasta stål samt skiljer oss från konkurrenterna.

Tjänster 

Affärsområdet SSAB Services bygger nätverket och utvecklar koncept för Hardox® Wearparts. Hardox® Wearparts-nätverket består av 483 globala partnerföretag (vid årsslutet 2018). Dessa center tillhandahåller reservdelar och tjänster till slutanvändare inom gruvor, återvinning, stenbrott, cement och jordbruk. SSAB har som mål att ha fler än 500 företag i nätverket vid slutet av 2020. 

SSAB Services innefattar även konceptet SSAB Shape, som erbjuder stålbearbetningstjänster till OEM-tillverkare och deras underleverantörer. SSAB Shape-tjänsterna kommer att fortsätta öka, ofta på tillväxtmarknader där kapaciteten att bearbeta höghållfasta stål inte är så utvecklad.

Distribution

SSAB har ambitionen att öka distributionsverksamheten på utvalda marknader. I motsats till många konkurrenter har SSAB sitt eget globala lagernätverk och kan betjäna slutkunder med korta ledtider. SSAB kommer att öka andelen lagerleveranser för att öka mervärdet till våra kunder. 

SSABs helägda nordiska ståldistributör Tibnor kommer att öka närvaron i alla nordiska länder, bredda multimetallutbudet och ta en ledande position när det gäller digitalisering av verksamheten.

Flexibel verksamhet

För att överträffa sina konkurrenter och uppnå branschledande lönsamhet under de kommande åren, kommer SSAB att fortsätta fokusera på effektivitet, flexibel verksamhet och utnyttjande av det globala produktionssystemet. 

SSAB har implementerat nytt program för kontinuerlig förbättring med årliga mål med utgångspunkt i SSAB One -filosofin. Programmet ger årliga produktivitetsökningar genom att engagera alla anställda i förbättringsaktiviteter. Det säkrar SSABs kostnadsledande position på våra hemmamarknader. 

SSAB har en flexibel produktionsstruktur med förmåga att producera höghållfasta stål och andra produkter vid flera anläggningar, vilket innebär att produktionsvolymerna kan allokeras utifrån tillgänglighet och marknadsförhållanden. Det innebära också att SSAB kan bli mer motståndskraftigt i konjunktursvackor.

 

Högpresterande organisation

En central del i SSABs strategi är att vara en högpresterande organisation, vilket är en grundläggande förutsättning för att nå de strategiska målen. SSAB strävar mot att bli det säkraste stålföretaget i världen med målet att eliminera alla olyckor, arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Styrmodellen, som bygger på decentraliserat ansvar och entreprenörskap, är fundamentet för SSABs framgång.

För att skapa en högpresterande organisation har vi tre huvudprioriteringar:

  • Att vara det säkraste stålföretaget i världen
  • Arbeta med SSAB One och ständiga förbättringar för att förbättra produktiviteten
  • Stärka prestationskulturen
 

Överlägsen kundupplevelse

En del av SSABs strategi är att gå längre än någon annan för att erbjuda en överlägsen kundupplevelse – både genom traditionella metoder och genom nya digitala lösningar.

SSAB strävar efter bästa kvalitet på basen i vårt erbjudande för att behålla positionen som kundens förstaval som leverantör, vilket mäts genom kundundersökningar. Det inkluderar exempelvis responsiva försäljningsprocesser, enhetligt hög produktkvalitet, hög leveransprecision och informationstillgänglighet via digitala kanaler.

För att bibehålla en ledande ställning fortsätter SSAB att investera i teknisk support och gemensamma innovativa samarbetsprojekt för att hjälpa kunderna att få ut det bästa av SSABs höghållfasta stål. Kombinerat med ledande varumärkes- och kundvarumärkesprogram som ”Hardox® In My Body” och ”My Inner Strenx®” kan SSAB ytterligare stärka sina kundrelationer.